December 18, 2022

สัปดาห์ที่ 4: เสียงเพลงจากรางหญ้า

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 18 – วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2022

———————————————————————————————————————

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2022

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “พระนิเวศพระเจ้า”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ เอเฟซัส สดุดี 122

.

บทเพลงของดาวิดบทนี้สะท้อนให้เห็นถึงหัวใจที่แท้ของกษัตริย์ดาวิดที่ให้ความสำคัญกับพระนิเวศพระเจ้า พระนิเวศพระเจ้านี้คือหัวใจของกรุงเยรูซาเล็มและคือหัวใจของอิสราเอล เยรูซาเล็มแห่งนี้ที่ถูกสร้างไว้เป็นนคร ก็เพื่อนครแห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่จะถวายโมทนาแก่พระนามของพระเจ้า และโดยพระนิเวศพระเจ้าหรือเห็นแก่พระนิเวศพระเจ้า ดาวิดจึงกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอ” ดาวิดคงมีความรู้สึกหรือมีความเชื่อมั่นว่าพระนิเวศพระเจ้านี้คือหัวใจซึ่งเป็นแหล่งพระพรอันเหลือล้นของเยรูซาเล็ม

          พระนิเวศพระเจ้าที่แท้ซึ่งเป็นหัวใจของการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตสมภพคือชีวิตของเราแต่ละคนที่ต้อนรับพระกุมารน้อยพันผ้าอ้อมนอนในรางหญ้า เมื่อเราต้อนรับพระองค์ร่างกายเราก็เป็นพระนิเวศหรือเป็น
พระวิหารของพระเจ้า ดังพระวจนะของพระเจ้าที่ว่า

“ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้ว ด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด”
(1 โครินธ์ 6:19-20)

          พระเจ้าได้ทรงซื้อเราไว้ด้วยราคาสูงโดยได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ คือทารกน้อยที่เสด็จมาบังเกิดในรางหญ้าเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ และเมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต ร่างกายของเราก็เป็นพระนิเวศของพระเจ้า ชีวิตของเราถูกสร้างใหม่แล้วเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเพื่อชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ถวายโมทนาแก่พระนามพระเจ้าและนับพระพรอันเหลือล้นของพระองค์

.

หัวข้ออธิษฐาน

  • เราจะให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ถวายโมทนาพระนามพระเจ้าอย่างไร

 

Hot industry news & trends

More useful articles