สัปดาห์ที่ 3 : บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและอีสเตอร์ 2024

( สัปดาห์ที่ 3 : ครอบครัวใหม่… ในพระคริสต์) วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2024  ——————————————————————————————————————— กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “ครอบครัวใหม่… ในพระคริสต์ “ ข้อพระคัมภีร์สำหรับการใคร่ครวญ วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024 : 1 โครินธ์ 12 : 12 – 27 : อวัยวะในพระกายพระคริสต์ วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 : 2 โครินธ์ 5 : 14 – 19  : ชีวิตที่ถูกสร้างใหม่ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024 : กาลาเทีย…

Read more

สัปดาห์ที่ 2 : บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและอีสเตอร์ 2024

( สัปดาห์ที่ 2 : ภาษารัก ) วันจันทร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2024 ——————————————————————————————————————— กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนาสัปดาห์ที่ 2 “ภาษารัก” ข้อพระคัมภีร์สำหรับการใคร่ครวญ วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2024 : ยอห์น 4:1-42 : พระเยซูใช้เวลาสนทนากับหญิงชาวสะมาเรีย วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2024 : มัทธิว 5:1-16 : คำเทศนาบนภูเขา วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2024 : ลูกา 15:11-32 : ภาษารักของพระบิดา  วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 : ลูกา 19:1-10 : พระเยซูให้โอกาสแก่ศักเคียส…

Read more

สัปดาห์ที่ 1 : บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและอีสเตอร์ 2024

( สัปดาห์ที่ 1 : นักโทษของพระเยซูคริสต์ ) วันพุธที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2024 ——————————————————————————————————————— กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “นักโทษของพระเยซูคริสต์” ข้อพระคัมภีร์สำหรับการใคร่ครวญ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2024 : สดุดี 56:1-13 : วางใจพระเจ้าเมื่อถูกกดขี่ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2024 : โยชูวา 3:1-17 : อิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2024 : กิจการ 11:19-30 : คริสตจักรที่เมืองอันทิโอก วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2024 : กิจการ 13:1-12 : อัครทูตประกาศข่าวประเสริฐที่เกาะไซปรัส วันอาทิตย์ที่…

Read more

บทนำ : พยานรัก The Testimonies of God’s love.

(บทนำ : พยานรัก The Testimonies of God’s love.) วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2024 ——————————————————————————————————————— กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “บทนำ” เทศกาลเข้าสู่ธรรม หรือเทศกาลมหาพรต วันพุธรับเถ้าตรงกับวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2024 วันอีสเตอร์หรือวันคืนพระชนม์ ตรงกับอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2024 ทางคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ ได้จัดเตรียมบทภาวนา เป็นคู่มืออ่านพระคัมภีร์ บทความหนุนใจ หัวข้ออธิษฐาน ในปีนี้เทศกาลเข้าสู่ธรรมมีหัวข้อว่า “พยานรัก” ดร.แครอล  คามินสกี้ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม จากสถาบันศาสศาสตร์ กอร์ดอน คอนเวลส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อธิบายวิธีการศึกษาพระคัมภีร์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม นอกจากเราอ่านเรียงเป็นเล่ม จากหนังสือปฐมกาล ถึงหนังสือมาลาคี ดูจะเข้าใจยากและสับสน ถ้าหากเราอ่านเป็นในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ จะทำให้เราเข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าในการทรงไถ่มนุษย์ ด้วยความรักอันมั่นคงของพระองค์ได้ดียิ่งขึ้น อ.แครอล จัดทำคู่มือสำรวจพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม CASKET EMPTY… มาจากอักษรภาษาอังกฤษ…

Read more

สัปดาห์ที่ 5 : ทรงเป็นพระเจ้า ผู้จะเสด็จมา

(ทรงเป็นพระเจ้า ผู้จะเสด็จมา) วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2024 ——————————————————————————————————————— กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “ทรงเป็นพระเจ้า ผู้จะเสด็จมา” บทอ่านจากพระคัมภีร์ วิวรณ์ 22 : 20           ปัญหาใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญมีเรื่องเดียว และมันไม่ใช่เรื่องปากท้อง ความขัดสน ผีสางหรือกระทั่งมารร้าย แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดที่เราต้องเผชิญคือ “พระเจ้า” พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ มีฤทธิ์เดชอนันต์สัพพัญญูและบริสุทธิ์และความบริสุทธิ์ของพระองค์นั่นเองที่เป็นปัญหาของเรา เพราะมนุษย์ทุกคนเกิดมาโดยมีบาปติดมาด้วย เราไม่สามารถอยู่ต่อหน้าพระเจ้า และรอดพ้นจากการพิพากษาได้เพราะบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด และคนจำนวนมากไม่รู้ความจริงนี้           ด้วยเหตุนี้พระเจ้าผู้ทรงรักมนุษย์ จึงได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อไถ่โทษให้กับเราบนไม้กางเขน และยิ่งไปกว่านั้นพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย เราที่เชื่อก็ได้รับชีวิตใหม่ของพระเยซูคริสต์ที่เป็นขึ้นมาแล้วนั้นเป็นของเรา เราได้รับการชำระให้สะอาดและพระเจ้าทรงถือว่าเราชอบธรรมผ่านการกระทำของพระเยซูคริสต์ ขอให้เราอุทิศชีวิตเพื่อจะประกาศพระคุณของพระเจ้านี้ให้คนที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง แล้วการเผชิญหน้ากับพระเจ้าก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นความชื่นชมยินดีอย่างล้นเหลือ เพราะเราบริสุทธิ์ดังเช่นที่พระเยซูทรงบริสุทธิ์               และสิ่งที่น่ายินดียังไม่จบลงเท่านี้ เพราะว่าในอนาคตข้างหน้า…

Read more

สัปดาห์ที่ 5 : ทรงสำแดง

(ทรงสำแดง) วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2024 ——————————————————————————————————————— กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “ทรงสำแดง” บทอ่านจากพระคัมภีร์ สดุดี 19 : 1             ยิ่งมนุษย์ค้นพบความยิ่งใหญ่อัศจรรย์และความล้ำลึกของจักรวาลเท่าไร ก็ยิ่งพบว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ เหมือนคำบรรยายของผู้เขียนพระธรรมสดุดีบทนี้ “ท้องฟ้าประกาศพระสิริของพระเจ้า และฟื้นฟ้าสำแดงผลงานแห่ง พระหัตถ์ของพระองค์” (สดุดี19:1) เมื่อเรามองสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง เราก็เห็นพระลักษณะของพระเจ้าที่ทรงสำแดงแก่เรา อาทิ พระเจ้ายิ่งใหญ่ น่าครั่นคร้าม ทรงงดงาม และเป็นพระเจ้าผู้สร้างสรรค์ ผ่านท้องฟ้าสดใสและในพายุกล้า ทะเลที่ทั้งงดงามและคึกคะนอง ภูเขาที่เขียวชอุ่มและหน้าผาอันสูงชัน แม้แต่ท้องฟ้ายังประกาศพระสิริของพระเจ้า เราซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของพระองค์  เราผู้ที่พระองค์ทรงสร้าง มีชีวิตมีลมหายใจ  เราสามารถสะท้อนความงดงามของพระเจ้าให้แก่กันและกันได้ด้วยการประกาศ และเป็นพยานถึงพระราชกิจของพระองค์ที่ทรงกระทำในชีวิตของเรา   คำถามชวนคิด  หากท้องฟ้าประกาศความงดงามของพระเจ้าได้ ฉันจะประกาศความงดงามของพระองค์ได้อย่างไร?   หัวข้ออธิษฐาน ขอบคุณพระเจ้าที่สำแดงพระองค์เองแก่เราผ่านสิ่งทรงสร้าง ขอพระเจ้าใช้เราที่จะสำแดงพระองค์แก่ผู้อื่น

Read more