December 27, 2022

สัปดาห์ที่ 5: เสียงเพลงจากรางหญ้า

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 25 – วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2022


วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2022

กดเพื่อฟังบทภาวนา>> “พระเจ้าทรงครอบครองอยู่”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ วิวรณ์ 19:6-8

.

ข่าวร้ายมากมายในสังคมปัจจุบันมักทำให้ความเชื่อของคริสเตียนสั่นคลอน อีกทั้งส่งผลให้เราท้อถอยในการทำดี แต่เรายังมีความหวังอยู่เสมอเมื่อได้รับการย้ำเตือนถึงข่าวดีที่ว่าพระเยซูได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้และได้กระทำพระราชกิจการทรงไถ่สำเร็จแล้ว

มากกว่านั้น วิวรณ์ 19:6-8 ได้เปิดเผยข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ นั่นก็คือ พระเจ้ายังทรงครอบครองอยู่! ถึงแม้ว่าโลกนี้จะแย่ลงไปเรื่อยๆ แต่ในอีกไม่ช้า พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง พระองค์จะทรงทำลายความชั่วร้าย
และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์ ซึ่งบรรดาผู้เชื่อที่
เปรียบเหมือนเจ้าสาวของพระองค์ก็จะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์ ดังนั้น ไม่ว่าเราต้องเผชิญสถานการณ์อะไร ขอให้เรายึดมั่นในความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าและยืนหยัดทำสิ่งดีงามเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพื่อประกาศให้ผู้อื่นได้รู้ว่า “พระเจ้าทรงครอบครองอยู่”!

.

หัวข้ออธิษฐาน

  • ขอให้ตัวเราและผู้เชื่อทุกคนไว้วางใจในพระเจ้าและมุ่งมั่นทำสิ่งดีเพื่อประกาศข่าวดีของพระเจ้าอยู่เสมอ
Hot industry news & trends

More useful articles