December 30, 2022

สัปดาห์ที่ 5: เสียงเพลงจากรางหญ้า

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 25 – วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2022


วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2022

กดเพื่อฟังบทภาวนา>> “ทางของพระองค์ คือ ทางของข้าพระองค์”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ สดุดี 119:1 – 48

.

ลักษณะชีวิตของบุคคลที่มีจิตใจยกย่องสรรเสริญพระเจ้าและรักธรรมบัญญัติ (พระวจนะ) ของพระองค์นั้น ได้ถูกบรรยายไว้ใน สดุดี บทที่ 119 โดยเริ่มต้นด้วย “บรรดาผู้ที่ดีพร้อมในทางของตนก็เป็นสุข คือผู้ที่ดำเนินตามธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์” (สดด. 119:1) เพราะผู้เขียนเชื่อมั่นว่าธรรมบัญญัติ หรือกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้น ดีเลิศ เป็นวิถีทางที่พวกเขาเองจะได้เป็นผู้ชอบธรรม มีชีวิตที่บริสุทธิ์ และเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของ
พระเจ้า

สดุดี 119 ประกอบด้วย 22 ตอน ตอนละ 8 ข้อ แต่ละตอนเริ่มต้นด้วยอักษรฮีบรูตามลำดับ ผู้เขียนใช้ 10 คำที่หมายถึง “ธรรมบัญญัติ” ได้แก่พระธรรมของพระเจ้า พระโอวาท ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ พระมรรคา กฎหมาย พระวจนะ พระสัญญา พระดำรัส และการพิพากษา

หากได้ใคร่ครวญพระวจนะในบทนี้จะพบว่า ผู้เขียนมีประสบการณ์กับพระเจ้า และมีความผูกพันกับพระวจนะของพระองค์ มากกว่านั้นพระวจนะกลายเป็นชีวิตของผู้เขียน และเป็นคำตักเตือนแก่ชนรุ่นหลังให้ระมัดระวังในการดำเนินชีวิต…

“ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์” (สดด.119:11)…

ในชีวิตอาจมีทางเลือกมากมาย ทางที่ดูสวยงาม ทางที่ก้าวหน้า ทางที่พึงพอใจ แต่ทางเหล่านั้นถูกต้องชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้าหรือไม่ ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นทางที่ดีกว่า คือ การให้พระวจนะเป็นที่หนึ่งในชีวิต ยอมเชื่อฟัง และทำตาม…เป็นคำถามสำหรับเราทุกคนที่ได้อ่าน ได้ฟังเช่นกัน “เรามีท่าทีแบบเดียวกันนี้หรือไม่”

การมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซูเพื่อสำแดง “ทางนั้น” ทางที่สว่างและชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา ทางที่อาจเกินความคาดหมายของชนชาติอิสราเอล… รางหญ้า แทน ราชวัง มงกุฎหนาม แทน มงกุฎของราชา และกางเขน สัญลักษณ์ที่ดูเหมือนพ่ายแพ้ แต่กลับนำมาซึ่งชัยชนะ และสง่าราศีอย่างหาที่เปรียบมิได้

พระเยซูไม่ได้มาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัติ แต่มาทำให้สมบูรณ์
(มธ.5:17) ขอให้เรายึดมั่นและดำเนินตามพระวจนะของพระเจ้า เชื่อวางใจ
พระเยซู และพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

หัวข้ออธิษฐาน 

  • เผื่อตนเองที่จะรักพระวจนะ ด้วยการอ่านทุกวัน เชื่อฟัง และทำตาม

 

Hot industry news & trends

More useful articles