January 4, 2023

สัปดาห์ที่ 6: เสียงเพลงจากรางหญ้า

วันอาทิตย์ที่ 1 – วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2023


วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2023

กดเพื่อฟังบทภาวนา>> “พระคริสต์เป็นศูนย์กลางของคริสตจักร”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ ฮีบรู 9:10-18

.

“พระคริสต์ก็ฉันนั้น

คือพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเป็นพอ

เพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนจำนวนมากไว้

แล้วพระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สอง ไม่ใช่เพื่อกำจัดบาป

แต่นำความรอดมาให้บรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อ”

(ฮีบรู 9:28)

          การนมัสการของคริสตจักรในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับคณะ นิกาย หรือผู้นำคริสตจักรนั้นๆ หลายแห่งเลือกใช้เพลง Hymns (เหมือนที่คริสตจักรของเราใช้เพลงไทยนมัสการ) ในขณะที่อีกหลายแห่งใช้เพลงนมัสการร่วมสมัย บ้างก็ใช้ทั้งสองรูปแบบ บ้างก็แต่งเพลงนมัสการ
บทใหม่ใช้ในคริสตจักรเองด้วย ส่วนเครื่องดนตรีที่ใช้ก็แตกต่างหลากหลายตามบริบทของคริสตจักรนั้นๆ และเปลี่ยนไปตามกาลสมัย

สิ่งนั้นเป็นเพียงรูปแบบที่กำหนดโดยคณะนิกาย หรือผู้นำคริสตจักร เพื่อช่วยเสริมสร้างคริสตจักรเพียงเท่านั้น แม้แต่พันธสัญญาเดิมก็ยังมีกฏเกณฑ์ต่างๆ สำหรับศาสนพิธี และสำหรับสถานนมัสการในโลก (ฮีบรู 9:1) ซึ่งรูปแบบและเครื่องดนตรีเหล่านั้นไม่มีถูกหรือผิดในตัวของมัน และพระเจ้าก็หาได้ถือสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ สำหรับพระเจ้า พระองค์ทรงเขียนพินัยกรรมไว้ในพันธสัญญาเดิม การที่พินัยกรรมจะมีผล ผู้ทำจะต้องตายก่อน เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน มรดกนิรันดร์ของพระเจ้าจึงสำเร็จผ่านโลหิตแห่งพันธสัญญา (9:15-22) การถวายเครื่องบูชาทุกปีจึงไม่ต้องมีอีกต่อไป

เมื่อพระคริสต์เสด็จมาในฐานะมหาปุโรหิต พระองค์ไม่ได้นำเลือดสัตว์มาถวายแด่พระเจ้าแทนเรา แต่ทรงใช้พระโลหิตของพระองค์เองที่ปราศจากตำหนิแด่พระเจ้า ซึ่งสามารถชำระมโนธรรมของเราจากการทำสิ่งที่เปล่าประโยชน์ เพื่อเราจะรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ (ฮบ.9:11-14) พระเยซูมาทำให้ภาพจำลองสถานนมัสการในสวรรค์ในพันธสัญญาเดิมเป็นจริง ดังนั้นระบบเดิม (คือการถวายบูชาแบบต่างๆ) จึงยกเลิกไป (ฮบ.10:9) เพราะเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์ครั้งเดียว
เป็นพอ (ฮบ.10:10) โดยพระคุณของพระเยซูเราจึงมาถึงพระเจ้าได้โดยตรงไม่ต้องผ่านปุโรหิต

          ดังนั้นหากคริสตจักรในปัจจุบันมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางในการนมัสการ ยึดถือหลักข้อเชื่อของอัครทูตซึ่งเป็นที่ยอมรับในคริสตจักรสากลและสอนสมาชิกให้มีชีวิตที่เป็นดั่งเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าแล้ว รูปแบบและดนตรีที่ใช้ในศาสนพิธีของแต่ละคริสตจักรจะไม่เป็นอุปสรรคในการนมัสการพระเจ้าอีกต่อไป

 

คำถามตอบสนอง

  • เมื่อเรานมัสการพระเจ้า เราให้พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางในการนมัสการนั้นๆหรือไม่?
  • มีสิ่งใดที่เราคิดหรือทำในสิ่งที่เปล่าประโยชน์อยู่หรือไม่? หากมีขอพระเจ้าชำระเรา เพื่อเราจะรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ด้วยท่าทีที่ถูกต้อง

หัวข้ออธิษฐาน

  • อธิษฐานเผื่อตัวเราและผู้เชื่อทุกคนที่จะสามารถนมัสการพระเจ้าได้ในทุกกรณี โดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของการนมัสการ
Hot industry news & trends

More useful articles