February 26, 2023

สัปดาห์ที่ 2 : บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและอีสเตอร์

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม


กดเพื่อฟังบทภาวนา>> “ผู้พิชิต (The Finisher)”

วันที่จันทร์ 27 บทอ่านจากพระคัมภีร์  โยชูวา 20

                      บทอ่านจากพระคัมภีร์  โยชูวา 21

วันอังคารที่ 28 บทอ่านจากพระคัมภีร์  โยชูวา 22

วันพุธที่ 1 บทอ่านจากพระคัมภีร์  โยชูวา 23

วันพฤหัสบดีที่ 2 บทอ่านจากพระคัมภีร์  โยชูวา 24

วันศุกร์ที่ 3 บทอ่านจากพระคัมภีร์  ผู้วินิจฉัย 1

วันเสาร์ที่ 4 บทอ่านจากพระคัมภีร์  สุภาษิต 16

วันอาทิตย์ที่ 5 บทอ่านจากพระคัมภีร์  ผู้วินิจฉัย 2

สัปดาห์ที่ 2  “โยชูวา”

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม

ปีคริสตศักราช 2023 วันอีสเตอร์รวดเร็วกว่าทุกปี คือวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2023 ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ คริสตศักราช 2023 เป็นต้นไป
เราชาวคริสตชนทุกชาติ ทุกภาษา เข้าสู่เทศกาลอีสเตอร์ วันนี้ผมนำพระธรรม
โยชูวา บทที่ 1 ข้อ 1 ถึงข้อ 8 มากล่าวแก่พ่อ แม่ พี่น้อง ลูกหลาน สมาชิกคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ ว่าโยชูวามีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์ และเทศกาลอีสเตอร์อย่างไร

โยชูวา บทที่ 1 ข้อ 1 ถึงข้อ 8 “ต่อมาหลังจากที่โมเสสผู้รับใช้ของ
พระยาห์เวห์สิ้นชีวิตแล้ว พระยาห์เวห์ตรัสกับโยชูวาบุตรนูนผู้ช่วยโมเสสว่า “โมเสสผู้รับใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้ว บัดนี้เจ้าและชนชาตินี้ทั้งหมดจงลุกขึ้นข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ ไปยังแผ่นดินซึ่งเรายกให้พวกเขา คือประชาชนอิสราเอล
ทุกๆ แห่งที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลง เราได้ยกให้พวกเจ้าดังที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสส ตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารและภูเขาเลบานอนนี้จนถึงแม่น้ำใหญ่ คือแม่น้ำยูเฟรติส แผ่นดินทั้งหมดของคนฮิตไทต์ ถึงทะเลใหญ่ทางทิศตะวันตก
จะเป็นอาณาเขตของเจ้า ไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้า
เราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไร เราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้น เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะเจ้าจะทำให้ชนชาตินี้ได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดก ซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะยกให้เขา เพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิด ระวังที่จะทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมด ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้น อย่าหันเหจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวาหรือทางซ้าย เพื่อเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไป
อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า แต่จงตรึกตรองตามนั้น
ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้น แล้วเจ้าจะมีความเจริญ และประสบความสำเร็จ”

เมื่อโมเสสสิ้นชีวิต พระเจ้าทรงตั้งโยชูวาในฐานะที่เขาเป็นคนเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ สัตย์ซื่อ และเป็นผู้ช่วยที่ใกล้ชิดของโมเสส เป็นผู้นำชนชาติอิสราเอลเข้าไปยังแผ่นดินที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้ตั้งเป็นประเทศอิสราเอลใหม่

ชื่อของโยชูวามีความหมายว่า “พระยาห์เวห์ทรงช่วยให้รอด” หรือ
“พระยาห์เวห์ทรงเป็นความรอด” รูปในภาษากรีกคือ เยซู โยชูวาเป็นภาพเล็งถึงพระเยซูคริสต์ในแง่ที่นำประชากรของพระเจ้าเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญา แล้วเข้าสู่ชัยชนะเหนือศัตรูของพวกเขา และโยชูวาเป็นภาพเล็งถึงพระเยซูคริสต์ ผู้บุกเบิกทางความรอดของเรา จากพระธรรมฮีบรู บทที่ 2 ข้อ 10 โยชูวาจึงเป็นผู้พิชิตตามที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้…  ชีวิตและการกระทำของโยชูวาต่อพระเจ้าและคนอิสราเอล เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เราทุกคน

ขอพระเจ้าอวยพระพรเราทุกคน

หัวข้ออธิษฐาน

  1. สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดในทุกด้านของชีวิต
  2. ผู้เชื่อในการดำเนินชีวิตในพระคุณ และในการเป็นแบบอย่างแก่กัน
    และกัน

 

Hot industry news & trends

More useful articles