February 11, 2024

บทนำ : พยานรัก The Testimonies of God’s love.

(บทนำ : พยานรัก The Testimonies of God’s love.)

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2024

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “บทนำ”

เทศกาลเข้าสู่ธรรม หรือเทศกาลมหาพรต วันพุธรับเถ้าตรงกับวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2024 วันอีสเตอร์หรือวันคืนพระชนม์
ตรงกับอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2024 ทางคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ ได้จัดเตรียมบทภาวนา เป็นคู่มืออ่านพระคัมภีร์ บทความหนุนใจ
หัวข้ออธิษฐาน ในปีนี้เทศกาลเข้าสู่ธรรมมีหัวข้อว่า “พยานรัก”

ดร.แครอล  คามินสกี้ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม จากสถาบันศาสศาสตร์ กอร์ดอน คอนเวลส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้อธิบายวิธีการศึกษาพระคัมภีร์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม นอกจากเราอ่านเรียงเป็นเล่ม จากหนังสือปฐมกาล ถึงหนังสือมาลาคี
ดูจะเข้าใจยากและสับสน ถ้าหากเราอ่านเป็นในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ จะทำให้เราเข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าในการทรงไถ่มนุษย์
ด้วยความรักอันมั่นคงของพระองค์ได้ดียิ่งขึ้น อ.แครอล จัดทำคู่มือสำรวจพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม

CASKET EMPTY… มาจากอักษรภาษาอังกฤษ 11 ตัว
อักษรตัว C คือ Creation หมายถึง การทรงสร้างของพระเจ้า บรรดาสรรพสิ่งทั้งหลาย และพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้า
และพระองค์ทรงสร้างวันแห่งการหยุดพักในวันที่เจ็ด การทรงสร้าง และสิ่งทรงสร้างทั้งหลายได้เป็นพยานรักของพระเจ้า

อักษรตัว A คือ Abraham อับราฮาม พระเจ้าทรงเรียกอับราฮาม พระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญา ทั้งอวยพระพรอับราฮามและพงศ์พันธุ์ของเขา
ให้นำพระพรไปสู่บรรดาประชาชาติ ได้เป็นพยานรักของพระเจ้า

ตัวอักษา S คือคำว่า Sinai คือภูเขาที่พระเจ้าเรียกโมเสสให้เข้าเฝ้าพระเจ้า พระเจ้าได้ประทานบัญญัติ 10 ประการ
เป็นกฎเกณฑ์ เป็นบัญญัติในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า… ที่นี่ก็เป็นพยานรักของพระเจ้า

ตัวอักษร K คือคำว่า King หมายถึงกษัตริย์ พระเจ้าได้สำแดงความรักของพระเจ้าผ่านบรรดาผู้นำที่เป็นกษัตริย์ของคนอิสราเอล
กษัตริย์ดาวิดเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าให้สัญญา พระเมสสิยาห์ พระเจ้าผู้ช่วยให้รอดจะมาทางเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด…
นี่ก็เป็นพยานรักของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติของพระองค์

ตัวอักษร E มาจากคำว่า Exile หมายความว่า เป็นเชลย ชนชาติอิสราเอลตกเป็นเชลยในบาบิโลน พระสิริของพระเจ้าได้พรากไปจากพวกเขา…
ถึงกระนั้นก็ตาม พระเจ้ามีแผนการไถ่พวกเขานำกลับคืนสู่เยรูซาเล็ม ด้วยความรักมั่นคงและให้อภัย นี่คือพยานรักของพระเจ้า

ตัวอักษร T มาจากคำว่า Temple หมายถึงพระวิหารของพระเจ้า บรรดาเชลยเมื่อกลับมาได้สร้างพระวิหารเป็นจุดศูนย์กลางแห่งความเชื่อ
ที่บรรดาประชากรของพระเจ้าจะได้เข้าเฝ้าพระองค์ และพบกับพระสิริของพระองค์ในพระวิหาร นี่เป็นพยานรักของพระเจ้า

และคำว่า Empty หมายความว่า อุโมงค์ว่างเปล่า เป็นเวลา 400 ปีก่อนคริสตกาล พระเจ้าไมได้แสดงความสำคัญอะไร แต่มีข่าวดีบังเกิดขึ้น
เมื่อทูตสวรรค์ปรากฎแก่เศคาริยาห์และอลิซาเบธ พระสัญญาพระเจ้าเป็นจริง เมื่อพระเจ้าประทานบุตรชาย ตั้งชื่อว่า “ยอห์น” หมายควมว่า “พระเจ้าทรงพระคุณ”

          ยอห์นผู้เตรียมทาง เพื่อการทำพันธกิจของพระเมสสิยาห์ พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้เสด็จมารับความตายแทน พระองค์เดินสู่กางเขน
ความทุกข์ ทรมาน และความตาย รับโทษบาปแทนมนุษย์ทุกคน พระศพของพระองค์ถูกฝังไว้ในอุโมงค์ 3 วัน พระองค์ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย
ทรงพระชนม์อยู่ พระองค์สัญญาว่าจะเสด็จกลับมาอีก และประทานองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้อยู่ท่ามกลางเราทั้งหลาย อุโมงค์ว่างเปล่า
นี่คือพยานรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

 

อาจารย์เปาโลได้เป็นพยานรักนี้ ในพระคัมภีร์ว่า

“ขณะเมื่อเรายังอ่อนกำ​ลัง พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อคนอธรรมในเวลาที่เหมาะสม
อันที่จริง มีน้อยคนนักจะยอมตายเพื่อคนชอบธรรม แต่บางทีจะมีคนยอมตายเพื่อคนดีก็ได้
แต่
พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา
คือ
ขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา”

(โรม 5:6-8)

          ทางคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ จึงขอพี่น้องทุกท่านได้ใช้คู่มือภาวนานี้ สำหรับการอ่านพระคัมภีร์ อ่านบทความ และอธิษฐานเผื่อหัวข้อต่างๆ
ดังเราเคยปฏิบัติมาในช่วงเทศกาลมหาพรต อีสเตอร์ วันแห่งชัยชนะ

1.สำรวมและสำรวจชีวิตของตนเองทั้งความคิด คำพูด และการกระทำ ทูลสารภาพความผิดบาป
ขอพระเจ้าทรงนำและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ เพื่อจะมีอุปนิสัยอย่างพระเยซูคริสต์ และเกิดผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

2.จัดเตรียมเวลาเพื่ออ่าน ศึกษา และภาวนาพระวจนะของพระเจ้าตามคู่มือภาวนาด้วยความถ่อมใจ และนำพระวจนะของพระเจ้าประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

3.ดำเนินชีวิตอย่างสงบ นิ่ง เรียบง่ายและอดทน

4.อดอาหารหรือลดปริมาณการกินดื่ม หรืองดสิ่งที่ไม่จำเป็น แล้วออมใส่ถุงอดออมที่เตรียมไว้ให้ และนำมาถวายที่คริสตจักรฯ
ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2024 การถวายนี้จะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และเดือดร้อน                                                                                                                                                                                                 

คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่

Hot industry news & trends

More useful articles