December 15, 2022

สัปดาห์ที่ 3: เสียงเพลงจากรางหญ้า

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 11 – วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2022

———————————————————————————————————————

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2022

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “หนึ่งเดียวกันในการนมัสการ”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ เอเฟซัส 2:11-22

.

          บทสนทนาระหว่างพระเยซูกับหญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำ เรื่องการนมัสการพระเจ้านั้น มีการสนทนาเรื่องสถานที่ในการนมัสการพระเจ้า ผู้หญิงคนนี้กล่าวว่าชาวยิวนมัสการที่กรุงเยรูซาเล็ม ในขณะที่ชาวสะมาเรียนมัสการที่ภูเขาเกริซิม และพระเยซูยังกล่าวต่อไปว่า

“แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดา

ด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระองค์” (ยอห์น 4:23)

ดังนั้นการนมัสการพระเจ้ากลายเป็นเรื่องของท่าทีภายในหัวใจ ไม่ใช่เพียงเป็นการกระทำจากภายนอก เรื่องของสถานที่นมัสการจึงไม่สำคัญเท่ากับใจที่มอบถวายแด่พระเจ้า ยกย่องพระองค์ขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดในฐานะองค์จอมเจ้านาย

ในการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์นั้น ได้ทำให้ทุกคนกลับมาคืนดี มีความสัมพันธ์กับพระบิดาได้อีกครั้งหนึ่งผ่านทางพระองค์ พระองค์เป็นคนกลางทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในการนมัสการพระเจ้าระหว่างชาวยิวและชาวต่างชาติ ทุกคนจึงสามารถนมัสการพระเจ้าได้ เข้าหาพระเจ้าได้ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด

ดังนั้นเราจึงนมัสการการพระเจ้าได้ในทุกสถานที่ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงพระวิหารเท่านั้น และผู้ที่กระหายและแสวงหาพระองค์จะได้รับน้ำแห่งชีวิต จะได้รับการเติมเต็มชีวิต จิตใจ จิตวิญญาณ เหมือนดั่งที่พระองค์ได้ให้กับหญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำนั้น หนุนใจให้เรามีส่วนหนุนใจ ผู้ที่อ่อนแอและแสวงหาพระองค์อยู่ในเวลานี้ นำเขากลับมาสู่ความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า

 

หัวข้ออธิษฐาน

  • การรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ผ่านการนมัสการและบทเพลงนมัสการพระเจ้า
  • ผู้ที่อ่อนแอ อ่อนกำลัง ผู้ที่กำลังแสวงหาพระเจ้า ให้ได้รับคำตอบและการหนุนใจ
  • ที่เราจะมีโอกาสเข้าร่วมกลุ่มสามัคคีธรรม กลุ่มเสริมสร้าง กับพี่น้องในคริสตจักร

 

Hot industry news & trends

More useful articles