March 19, 2022

สัปดาห์ที่ 4: พันธสัญญาที่ดีกว่า

สัปดาห์ที่ 4: บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและวันอีสเตอร์ 2022

(ครั้งเดียวเป็นพอ Once for all)

หัวข้อ “พันธสัญญาที่ดีกว่า

วันอาทิตย์ที่  20 – วันเสาร์ที่ 26 มี.ค. 2022

.

โดย อ.วัลลา มันตาธรรม

เสียงอ่านพระคัมภีร์จากพี่น้องสมาชิก

ฮีบรู 4-9/ สุภาษิต 8

วันอาทิตย์ที่ 20 มี.ค.      >> ฮีบรู 4

วันจันทร์ที่ 21 มี.ค.        >> ฮีบรู 5

วันอังคารที่ 22 มี.ค.       >> ฮีบรู 6

วันพุธที่ 23 มี.ค.            >> ฮีบรู 7

วันพฤหัสบดีที่ 24 มี.ค.   >> ฮีบรู 8

วันศุกร์ที่ 25 มี.ค.           >> ฮีบรู 9

วันเสาร์ที่ 26 มี.ค.          >> สุภาษิต 8

________________________________________________

.

พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำไว้กับอับราฮัมเป็นรากฐานของพระสัญญาในพระคัมภีร์ พันธสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพระเจ้าสำหรับอิสราเอลประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร และแผนการแห่งความรอดของพระองค์โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ โดยพระเจ้าได้ทำพันธสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขไว้กับอับราฮัมสามประการ

  • ประการแรกต่อตัวอับราฮัม พระเจ้าทรงสัญญาที่จะอวยพรอับราฮัมและทำให้ท่านยิ่งใหญ่
  • ประการที่สองต่อชนชาติ พระเจ้าทรงสัญญาที่จะให้ชาชาติใหญ่เกิดขึ้นมาจากอับราฮัมและจะประทานแผ่นดินให้แก่เชื้อสายของท่านตลอดไป
  • และประการที่สามต่อชนทุกชาติ พระเจ้าทรงสัญญาที่จะอวยพรแก่คนทั้งปวงผ่านอับราฮัม พระสัญญาหลักที่พระเจ้าทรงให้ไว้แก่อับราฮัมอยู่ในปฐมกาล 22:16-17 อับราฮัมได้ล้มเหลวและผิดพลาดในการเดินกับพระเจ้า อย่างไรก็ตามพระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระองค์โดยที่การรักษาพระสัญญานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์แต่พระสัญญานั้นขึ้นอยู่กับความสัตย์ซื่อของพระเจ้า

ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูได้ยกชีวิตอับราฮัมขึ้นมากล่าวเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้เชื่อ “ทนคอยด้วยความเพียร” (ฮบ.6:15) ซึ่งตรงข้ามกับ “ความเฉื่อยช้า” (ฮบ.6:12) ซึ่งผู้อ่านในเวลานั้นอาจกำลังอ่อนล้า กำลังจะยอมแพ้และหมดความอดทน ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูได้ให้กำลังใจผู้เชื่อที่จะรอคอยอดทนด้วยความเพียร พยายาม และเดินหน้าต่อไปจนกว่าจะได้รับในสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เช่นเดียวกับอับราฮัม

.

พระเจ้าไม่เพียงประทานพระสัญญาเท่านั้นแต่พระเจ้าทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคำสาบานโดยที่พระองค์ทรงทรงสาบานโดยอ้างถึงพระองค์เองเนื่องจากไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้า พระเจ้าไม่ได้ทรงทำเพียงเพื่ออับราฮัมเท่านั้นแต่พระองค์ทรงทำผู้ที่จะได้รับพระสัญญาเป็นมรดก ซึ่งผู้เชื่อในปัจจุบันทุกคนก็รวมอยู่ในฐานะพงศ์พันธ์ฝ่ายวิญญาณของอับราฮัม (กท.3:29) ดังนั้นความรอดของเรานั้นแน่นอนรับประกันไว้ด้วยพระสัญญาและคำสาบานของพระเจ้าซึ่งเราสามารถมั่นใจได้อย่างเต็มหัวใจ พระเจ้าไม่ทรงมุสา (ฮบ.6:18) ผู้ที่หนีภัยหรือหนีไปหาพระเจ้าจะได้รับการหนุนจิตชูใจอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้า

เรามีพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสร็จมาบังเกิดเพื่อเรา

สิ้นพระชนม์เพื่อเราและทรงฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อเราครั้งเดียวเป็นพอ

พระองค์นำหน้าเสด็จไปก่อนเพื่อเรา ให้เรายึดมั่นในความหวังที่เรามีในพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นเสมือนสมอที่แน่นและมั่นคงของจิตใจของเรา จงเดินต่อไปเช่นอับราฮัมแม้ได้ล้มเหลวผิดพลาดแต่ยังมีความหวังโดยยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้า อดทน คอยด้วยความเพียร จึงได้รับตามพระสัญญา หากวันนี้ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน ให้ไปหาพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญเพื่อจะได้รับพระเมตตาและพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ (ฮบ.4:16)

“ความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่นอนและมั่นคงของจิตใจ

เป็นความหวังที่นำไปสู่อภิสุทธิสถานข้างหลังม่าน 

ที่ที่พระเยซูผู้ทรงนำหน้าเสด็จเข้าไปก่อนแล้วเพื่อเรา

เพราะพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์ ตามแบบอย่างเมลคีเซเดคนั้น” ฮีบรู 6:19-20

.

หัวข้ออธิษฐาน

  • อธิษฐานเผื่อผู้ที่รู้สึกท้อแท้ จิตใจไม่มั่นคง หรือกำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่าง ให้มีความหวังในพระเจ้าผู้ทรงซื่อสัตย์

 

Hot industry news & trends

More useful articles