April 2, 2022

สัปดาห์ที่ 5 : เครื่องบูชาที่สมบูรณ์

สัปดาห์ที่ 5: บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและวันอีสเตอร์ 2022

(ครั้งเดียวเป็นพอ Once for all)

หัวข้อ “เครื่องบูชาที่สมบูรณ์

วันอาทิตย์ที่ 27 มี.ค. – วันเสาร์ที่ 2 เม.ย. 2022

โดย อ.กฤตธี วิญญูวิชัยกุล

เสียงอ่านพระคัมภีร์จากพี่น้องสมาชิก
วันอาทิตย์ที่ 27 มี.ค.  >> ฮีบรู 10
วันจันทร์ที่ 28 มี.ค.    >> ฮีบรู 11
วันอังคารที่ 29 มี.ค.   >> ฮีบรู 12
วันพุธที่ 30 มี.ค.       >> ฮีบรู 13
วันที่ 31 มี.ค.           >> ลูกา 3
วันที่ 1 เม.ย.           >> ลูกา 4
วันที่ 2 เม.ย.           >> สุดดี 47

________________________________________________

….

ในพันธสัญญาเดิมนั้น โดยเฉพาะพระธรรมเลวีนิติ ได้อธิบายเรื่องของ “เครื่องบูชา” และการถวายเครื่องบูชาในลักษณะต่างๆ เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ “…เจ้าทั้งหลายจงบริสุทธิ์เพราะเราคือพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์” (ลนต.19:2) แต่มนุษย์เป็นผู้ไม่บริสุทธิ์จะเข้าถึงพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไร มนุษย์ผู้ซึ่งเต็มไปด้วยความผิดบาป จะเข้าถึงพระเจ้าได้ต่อเมื่อความบาปต้องถูกกำจัดออกไปก่อน
การถวายเครื่องบูชา จึงมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการสรรเสริญ ขอบพระคุณ อุทิศถวาย และอีกประการหนึ่งคือเพื่อเป็นการลบล้าง ชดใช้ และชำระความผิดบาป การใช้สัตว์เพื่อถวายบูชาแสดงให้เห็นว่าคนถวายชีวิตของเขาเพื่อพระเจ้าผ่านทางชีวิตของสัตว์ เครื่องบูชาและของถวายนั้นใช้เพื่อนมัสการและขออภัยโทษจากพระเจ้า เครื่องบูชาทำให้มนุษย์รู้ถึงความบกพร่องของตนเองจากความผิดบาป เพราะมนุษย์ไม่สามารถยกโทษของตนเองได้ ชีวิตสัตว์จึงถูกนำมาเพื่อจะชดใช้แทนชีวิตของคนได้ การถวายเครื่องบูชาจึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการกลับใจและการเชื่อฟัง ของที่ผู้ถวายเครื่องบูชานำมาถวายนั้น ต้องเป็นของที่ดีที่สุด ปราศจากตำหนิ เป็นไปตามลักษณะกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าบัญชาไว้ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ หรือธัญพืชต่างๆ สัตว์ที่ใช้ในการถวาย อาทิเช่น วัว แกะ แพะ นกเขา นกพิราบ เป็นต้น ดังนั้นในพันธสัญญาเดิม การถวายเครื่องบูชาจึงเป็นหนทางเดียวที่จะนำมนุษย์เข้าหาพระเจ้าและกลับคืนสู่ความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์
เครื่องบูชาที่กล่าวในพระธรรมเลวีนิตินั้นถูกแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ เครื่องเผาบูชา เครื่องธัญบูชา เครื่องสันติบูชา เครื่องบูชาไถ่บาป และเครื่องบูชาลบความผิด ซึ่งการถวายเครื่องบูชาในแต่ละประเภทก็ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์และสถานการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันไป (สามารถดูเพิ่มเติมได้ในเลวีนิติบทที่ 1-7) และการถวายเครื่องบูชาในแต่ละครั้งนั้นปุโรหิตจะเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในพิธีเป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าอีกด้วย แต่กระนั้นแล้วการถวายเครื่องบูชาในพันธสัญญาเดิมนั้นจะถูกกระทำแบบนี้ซ้ำเดิมอยู่เรื่อยไป ไม่ได้สมบูรณ์ตลอดไปเป็นนิตย์ ตราบที่มนุษย์ยังทำความผิดบาปซ้ำแล้วซ้ำอีก เขาก็ต้องกลับมาถวายเครื่องบูชาซ้ำอีก และชนชาติอิสราเอลก็เป็นชนชาติที่ดื้อดึงมักกบฏ ไม่เชื่อฟังพระเจ้าอยู่เสมอ กฎเกณฑ์เรื่องการถวายเครื่องบูชาเหล่านี้จึงได้กระทำสืบต่อไปในอีกหลายๆรุ่นท่ามกลางชนชาติของพวกเขา
ในพันธสัญญาใหม่ในพระธรรมฮีบรู ระบบและกฎเกณฑ์เรื่องการถวายเครื่องบูชานั้นได้สิ้นสุดลง เมื่อพระเยซูคริสต์ได้เสด็จลงมาในโลกใบนี้ “แต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายเครื่องบูชาเพื่อลบบาปเพียงครั้งเดียวสำหรับตลอดไปแล้ว… โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียว พระองค์ก็ทรงทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์ตลอดไป” (ฮีบรู 10:12,14) ข้อพระคำนี้ได้ชี้ให้เราเข้าใจว่า การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ที่บนไม้กางเขนนั้นเปรียบเสมือนว่าพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปแทนมนุษย์เพียงครั้งเดียวและสมบูรณ์ตลอดไป โดยในปัจจุบันมนุษย์ไม่ต้องนำเครื่องบูชามาถวายเพื่อลบล้างความผิดบาปของตนเองอีกต่อไป พระองค์เป็นเครื่องบูชาที่ปราศจากตำหนิและมลทิน พระองค์เป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แล้ว ให้ชีวิตของพระองค์เองมามอบถวายต่อพระเจ้า สิ้นพระชนม์เพื่อมนุษย์ทุกคน พระองค์ผู้ไม่มีบาปมารับความผิดบาปของมนุษย์
“พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา
เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2 โครินธ์ 5:21)
และพระองค์ยังทำหน้าที่เหมือนปุโรหิตผู้เป็นคนกลางฟื้นความสัมพันธ์และนำการคืนดีระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าให้กลับคืนมาอีกครั้ง
ดังนั้นวันนี้พวกเราทุกคนจึงถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์และมีชีวิตใหม่ในพระองค์แล้ว โดยการเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ “คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด เพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด”
(โรม10:9-10) ฉะนั้นการต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตอย่างจริงใจเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอสมบูรณ์แล้วที่จะได้รับการอภัยในความผิดบาป และได้รับชีวิตนิรันดร์
ใคร่ครวญและตอบสนอง
  1. “เครื่องบูชาที่สมบูรณ์” เกี่ยวข้องอย่างไรกับชีวิตของท่าน
  2. คำว่า “ชีวิตนิรันดร์” มีผลกับการดำเนินชีวิตของท่านอย่างไร

 

Hot industry news & trends

More useful articles