April 2, 2022

สัปดาห์ที่ 6: เครื่องบูชาที่มีชีวิต

สัปดาห์ที่ 6: บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและวันอีสเตอร์ 2022

(ครั้งเดียวเป็นพอ Once for all)

หัวข้อ “เครื่องบูชาที่มีชีวิต

วันอาทิตย์ที่ 3 – วันเสาร์ที่ 9 เม.ย. 2022

โดย ศจ.วิชา นทีคุณธรรม

เสียงอ่านพระคัมภีร์จากพี่น้องสมาชิก

ลูกา 5 – 10 /สดุดี 48

วันอาทิตย์ที่ 3 เม.ย.     >> ลูกา 5

วันจันทร์ที่ 4 เม.ย.        >> ลูกา 6

วันอังคารที่ 5 เม.ย.       >> ลูกา 7

วันพุธที่ 6 เม.ย.            >> ลูกา 8

วันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย.  >> ลูกา 9

วันศุกร์ที่ 8 เม.ย.          >> ลูกา 10

วันเสาร์ที่ 9 เม.ย.         >> สดุดี 48

________________________________________________

….

ขอพระเจ้าอวยพรพ่อแม่พี่น้องทุกคน และผมที่กำลังศึกษาพระวจนะของพระเจ้า และกระทำตามในเทศกาลเข้าสู่ธรรม ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2022 (วันพุธรับเถ้า) เป็นต้นมา

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 6 ผมอ่าน ศึกษาพระกิตติคุณลูกา 5-10 ทำให้ผมรู้และเข้าใจเรื่อง “พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต” ทำไมพระเยซูคริสต์จึงเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต?  เพราะเครื่องบูชาทั้งหลายที่เราได้ทราบล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งสิ้น ผมขอแบ่งปันความรู้ความเข้าใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเท่าที่ผมได้รับมาครับ

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คืออาดัมและเอวาตามพระฉายาของพระองค์ เป็นผู้บริสุทธิ์ พระเจ้าให้อยู่ในสวนเอเดน ดูแลทุกสิ่งในสวนให้เจริญเติบโต ต่อมาเอวาและอาดัมถูกซาตานหลอกลวงไม่ต้องเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า เมื่อกระทำตามคำหลอกลวงของซาตานแล้วทั้งสองก็รู้สำนึกผิด กลัวพระเจ้า หลบซ่อนพระองค์ นี่คือการทำผิดหรือทำบาป อาดัมและเอวาถูกสั่งให้ออกจากสวนไปอยู่ที่อื่น ลูกหลานของอาดัม เอวา และมนุษย์รุ่นต่อๆ มายิ่งทำบาปเพิ่มขึ้น มนุษย์ได้ฆ่าโคหนุ่ม แกะหนุ่ม แพะหนุ่ม ถวายบูชาโทษบาปที่เขาทำ แต่เขาก็ยังทำบาปไม่หยุดหย่อน และทำบาปมากขึ้นๆ พระเจ้าเสียพระทัยจนทำให้น้ำท่วมโลกเพื่อกวาดล้างมนุษย์และสัตว์ แต่พระเจ้าทรงรักและไว้ใจโนอาห์ผู้ชอบธรรมพร้อมกับครอบครัว โดยสั่งให้โนอาห์สร้างเรือเพื่อเป็นที่อยู่ซึ่งปลอดภัยพร้อมกับสัตว์ต่างๆ เข้าไปอยู่ในเรือด้วย

พระเจ้าทรงเสียพระทัยที่มนุษย์ไม่หยุดทำบาป ทำความชั่วร้าย แต่กลับทำเพิ่มมากขึ้นๆ เพราะพระเจ้าทรงรักโลก (โดยเฉพาะมนุษย์) จึงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์ในโลก (เพื่อไถ่บาปมนุษย์” คือพระเยซูคริสต์ (ยอห์น 3:16) พระเยซูคริสต์ประสูติเป็นบุตรโยเซฟและมารีย์ที่บ้านเบธเลเฮม แคว้นยูเดีย (มัทธิว 1:18-2:1) พระเยซูเสด็จไปรับบัพติสมากับยอห์นที่แม่น้ำจอร์แดน เพราะพระองค์ประสูติเป็นมนุษย์ต้องรับบัพติสมา เพื่ออุทิศพระองค์แด่พระเจ้าและอาณาจักรของพระองค์อย่างเปิดเผย และเป็นการทำตามข้อเรียกร้องอันชอบธรรมของพระเจ้า เพื่อรวมพระองค์เองเข้ากับคนบาป แม้ว่าพระเยซูไม่จำเป็นต้องกลับใจใหม่จากบาปก็ตาม และเพื่อเข้าร่วมการเคลื่อนไหวของพระเจ้าที่ทรงเรียกทุกคนให้กลับใจใหม่

จากพระธรรมลูกา 10:25-28 ผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติคนหนึ่งทดสอบพระเยซูคริสต์ ถามพระองค์ว่า “เขาจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์” พระเยซูตอบเขาว่า “ในธรรมบัญญัติเขียนว่าอย่างไร? เขาอ่านแล้วเข้าใจอย่างไร?” เขาทูลตอบว่า “จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดใจ สุดจิต สุดกำลังและด้วยสุดความคิด และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” พระเยซูตรัสกับเขาว่า เขาตอบถูกแล้ว จงไปทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิต

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากโทษบาป ผู้ซึ่งเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ พระองค์เสด็จมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำพระราชกิจของพระองค์ให้มนุษย์ได้พ้นจากโทษบาปและมีชีวิตใหม่คือ

ประการที่หนึ่ง พระองค์รักษาคนเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายต่างๆ ให้หาย เช่น คนโรคเรื้อน คนอัมพาต ฯลฯ เพราะคนเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายจะได้รับความทุกข์กาย ทุกข์ใจมาก ทำอะไรด้วยตนเองไม่ได้ต้องเป็นธุระคนอื่นช่วยทำให้ (ลูกา 5:12-14, 18-25, 8:43-48)

ประการที่สอง พระองค์ขับไล่และรักษาคนถูกผีสิงให้ออกไป และรักษาให้หายเป็นปกติ (ลูกา 8:26-33, 9:37-43)

ประการที่สาม พระองค์เรียกชาวประมง 4 คน เป็นสาวก (ลูกา 5:1-11) ทรงแต่งตั้งอัครทูตสิบสองคน (ลูกา 6:13-16) และส่งสาวกสิบสองคนออกไปทำงานขับผีและรักษาโรคต่างๆ ให้หาย และประกาศข่าวประเสริฐ (ลูกา 9:1-6) พระเยซูทรงแต่งตั้งคนอีก 72 คน และส่งเขาไปล่วงหน้าทำพันธกิจก่อนพระองค์เป็นคู่ๆ ให้เข้าไปทุกเมืองและทุกตำบลที่พระองค์จะเสด็จไป จะเห็นว่าพระเยซูคริสต์มิได้ทำงานด้วยตนเองตามลำพัง แต่พระองค์แบ่งให้คนอื่นทำ พระองค์ได้อบรม สั่งสอนคนให้รู้จักและเข้าใจงานเป็นอย่างดี

พระเยซูคริสต์เสด็จมาประสูติเป็นมนุษย์เพื่อทำพระราชกิจของพระเจ้าพระบิดาด้วยพระองค์เอง เพื่อมนุษย์จะได้พบกับพระเจ้าด้วยตนเอง พระองค์ช่วยให้มนุษย์ได้พบความรัก ความเมตตาของพระองค์ ทั้งคนมั่งมีและคนยากไร้ คนเจ็บป่วย และคนสุขสบาย ฯลฯ

พระเยซูคริสต์เสด็จมาประสูติเป็นมนุษย์และอยู่กับมนุษย์เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต พระองค์เอาร่างกาย เลือดเนื้อ ชีวิตของพระองค์เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตให้แก่มนุษย์ทุกคน มนุษย์ทุกคน (เราทุกคนด้วย) ไม่ต้องไปฆ่าโค แกะ แพะ หรือนกเขา นกพิราบ ไปถวายบูชาโทษบาป พระเยซูคริสต์ได้รับเอาบาปของเราไปแล้ว พระองค์ให้ชีวิตใหม่ ชีวิตที่สะอาดแล้ว ให้เราดำเนินตามที่พระองค์ได้กระทำแบบอย่างแก่เรา และตามที่พระองค์ได้สั่งกับผู้เชี่ยวชาญคนนั้นว่า “จงไปทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิต”

หัวข้ออธิษฐาน

  • อธิษฐานเผื่อที่เราจะมีกำลังในการดำเนินชีวิตอย่าง “เครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์” ของพระเจ้า (โรม 12)

 

Hot industry news & trends

More useful articles