December 1, 2023

บทนำเตรียมใจเข้าสู่เทศกาลเตรียมรับเสด็จและคริสต์มาส

วันเสารที่ 2 ธันวาคม 2023


กดเพื่อฟังบทภาวนา>> “บทนำเตรียมใจ”

ขอพระคุณ ความรัก และสันติสุข ซึ่งมาจากพระกุมารพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า ทรงดำรงอยู่ท่ามกลางพี่น้องทั้งหลาย

 

เทศกาลคริสต์มาสปี 2023 และปีใหม่ 2024 ทางคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ ได้จัดทำบทภาวนา มีหัวข้อว่า “พระลักษณะของพระเจ้า The Attributes of God” ซึ่งสำแดงในพระราชกิจแห่งการทรงไถ่ของพระเจ้า ผ่านทางองค์
พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาในสวรรค์ ที่ประทานให้เป็นค่าไถ่ของมวลมนุษยชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลาย ดังพระคริสตธรรมคัมภีร์ยอห์น 3:16 ได้กล่าวไว้ว่า “พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16) และในพระคัมภีร์ยอห์น 1:14 ได้เขียนไว้ว่า “พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระสิริของพระองค์ คือ พระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง” ชี้ให้เห็นความจริง พระวาทะ พระวจนะ ได้บริบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ เราสามารถพบพระลักษณะของพระเจ้าทางพระเยซูผู้ทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์ อยู่ท่ามกลางพระราชกิจของ
พระเยซู สิ่งที่พระองค์ทำ สิ่งที่พระองค์สอน ได้เปิดเผยถึงพระลักษณะของ
พระบิดา ดังพระคัมภีร์กล่าวว่า

“พระคริสต์ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตา ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้าง

เพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้น ทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลก ทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็น ไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์แห่งพวกภูตผี หรือพวกภูตผีที่ปกครอง หรือพวกภูตผีที่ครอบครอง

หรือพวกภูตผีที่มีอำนาจทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่ง และทุกสิ่งถูกยึดเข้าด้วยกันโดยพระองค์ พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักร

พระองค์ทรงเป็นปฐม ทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นจากตาย เพื่อว่าพระองค์จะทรงเป็นเอกในทุกสิ่ง เพราะว่าพระเจ้าพอพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งหมดดำรงอยู่ในพระองค์

และโดยพระองค์ พระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งคืนดีกับพระองค์เอง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่บนแผ่นดินโลกหรืออยู่บนสวรรค์ โดยทรงทำให้เกิดสันติภาพโดยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์” (โคโลสี 1:15-20)

 

คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับผู้เขียนบทความ ผู้จัดเตรียมบทภาวนา ศิษยาภิบาล ศาสนาจารย์ ครูศาสนา ผู้ปกครอง ตลอดทั้งพี่น้องสมาชิกทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการเขียน การถวาย การอธิษฐานเผื่อ และส่วนต่างๆ ทำให้งานพันธกิจของพระเจ้าได้ดำเนินไปตามน้ำพระทัย พระประสงค์ และเป็นพระพรซึ่งกันและกัน ต่อเพื่อนมนุษย์ และต่อสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาเทศกาลเตรียมรับเสด็จ คริสตสมภพ และปีใหม่ 2024

ขอพระเจ้าได้ประทานพระเมตตาคุณ บำเหน็จแห่งสวรรค์ แก่พี่น้องทุกท่าน ให้มีความสุข ให้มีความหวัง ตลอดเทศกาลเตรียมรับเสด็จ คริสต์มาส และปีใหม่ 2024 และตลอดไป

         คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่

 

 

Hot industry news & trends

More useful articles