December 1, 2023

สัปดาห์ที่ 1 : ทรงเป็นความจริง

(ทรงเป็นความจริง)

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “ทรงเป็นความจริง”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ 3 ยอห์น 1               ผู้เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้คือ อ.ยอห์น หรืออัครทูตยอห์น ศิษย์ของพระเยซูคริสต์ ได้เขียนพระคัมภีร์หนุนใจพี่น้องผู้เชื่อในพระคริสต์เวลานั้นว่า พระเยซูคริสต์ พระองค์เป็นมนุษย์แท้ และพระเจ้าเที่ยงแท้ เป็นความจริง ความเป็นมนุษย์ของพระเยซู พระองค์บังเกิดมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผ่านครรภ์ของมารีย์ พระองค์เข้าสุหนัต พระองค์เจริญเติบโต ทรงหัวเราะ ทรงเสียพระทัย ทรงกันแสง ขณะเดียวกันพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์รักษาความเจ็บป่วยให้หายด้วยฤทธิ์เดช พระองค์ทรงชุบชีวิตคนตายให้เป็นขึ้นมา พระองค์ทรงยกความผิดบาปของมนุษย์ได้ ทั้งฤทธิ์เดช ฤทธานุภาพ ที่พระองค์ทรงกระทำผ่านการอัศจรรย์ต่างๆ ในความเป็นบุคคลของพระองค์             แต่มีปรัชญา ความคิดบางกลุ่ม เช่นกลุ่มพวกนอสติก พวกลัทธิเซริน เขียนบอกว่า พระคริสต์เป็นพระเจ้า มาประทับอยู่ในร่างของชายที่ชื่อว่า “เยซู” เหล่านี้ ซึ่งไม่ใช่ความจริงแท้ ทุกวันนี้มีกลุ่ม มีลัทธิ มีปรัชญา มากมายที่กล่าวอ้างพระนามของพระเยซู ในรูปแบบ และด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน เงินทอง และอื่นๆซึ่งเรื่องเหล่านั้นไม่เป็นความจริง เป็นแต่เพียงหลักปรัชญาเท่านั้นเอง ดังนั้น คริสเตียน ผู้เชื่อ ต้องเรียนรู้ถึงพระวจนะของพระเจ้าจากผู้เชื่อในพระเจ้า ในคริสตจักรที่เข้มแข็ง ศิษยาภิบาล ศาสนาจารย์ ผู้รับใช้พระเจ้าที่อยู่คณะ กลุ่ม องค์กร ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากรัฐบาล และสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ขณะเดียวกันให้เราสนับสนุน ช่วยเหลือ บรรดาผู้รับใช้พระเจ้า ทั้งบรรพชิต และฆราวาส ที่ได้ประกาศพระนาม “ความจริง” ของพระเจ้า ของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นมนุษย์แท้ พระเจ้าแท้ ที่พระองค์สำแดงเป็นตรีเอกานุภาพ คือพระเจ้าองค์เดียว ผู้เป็นพระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระคัมภีร์หนุนใจว่า  

“แขกเหล่านั้นเป็นพยานเรื่องความรักของท่านต่อหน้าคริสตจักรแล้ว ถ้าท่านจะช่วยจัดส่งพวกเขาให้สมกับที่พระเจ้าทรงใช้เขาก็จะเป็นพระคุณยิ่ง เพราะพวกเขาเดินทางไปเพื่อรับใช้พระนามนั้น โดยไม่ได้รับสิ่งใดจากคนนอกเลย ฉะนั้นเราควรต้อนรับคนอย่างนี้ เพื่อเราจะเป็นผู้ร่วมงานกันเพื่อความจริง”

(3 ยอห์น 1:6-8)

     ให้ความจริงของพระเจ้า ของพระเยซูคริสต์ ที่เสด็จเข้ามาในโลก เพื่อไถ่มนุษย์ทุกคนให้พ้นจากอำนาจของความผิดบาป ผู้ไว้วางใจในพระองค์ได้รับชีวิตนิรันดร์

  หัวข้ออธิษฐาน
  1. ขอพระเจ้าประทานสติปัญญา ความรู้ และจิตวิญญาณแห่งการวินิจฉัย จากลัทธิ คำสอน และหลักปรัชญาต่างๆ เพื่อเราจะมีความรู้ มีความเชื่อที่ถูกต้องตามความจริงในพระคัมภีร์
  2. ขอพระเจ้าช่วยปกป้อง คุ้มครอง เลี้ยงดู บรรดาผู้รับใช้พระเจ้า มิชชันนารี ที่ได้ประกาศความจริง ความรักของพระเจ้าทุกหนแห่งในโลกนี้
 
Hot industry news & trends

More useful articles