December 1, 2023

สัปดาห์ที่ 1 : ทรงเป็นพระผู้สร้าง

(ทรงเป็นพระผู้สร้าง)

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “ทรงเป็นพระผู้สร้าง”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ สดุดี 8 : 4 – 6 และ สดุดี 136 : 1 – 9

         พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเพียงองค์เดียว พระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และจักรวาล พระองค์ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหมด ดังปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 1-2 ซึ่งบอกให้เราทราบถึงพระราชกิจ อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระบิดาไว้ครบถ้วนสมบูรณ์  

🕇 พระเจ้าสร้างโลกด้วยพระวาทะของพระองค์ “ความสว่าง” เป็นสิ่งแรกที่พระองค์ทรงสร้าง ทรงเห็นว่าดีและเรียกว่า “วัน” ทรงแยกความสว่างออกจากความมืดและเรียกว่า “คืน” ในวันแรก

🕇 วันที่ 2 พระองค์ทรงสร้างท้องฟ้าให้อยู่เหนือพื้นน้ำ  มีเวลาเย็นและเวลาเช้า  

🕇 วันที่ 3 พระองค์ตรัสให้พื้นน้ำแยกออกจากที่ที่แห้งเรียกว่า “แผ่นดิน” และเรียกน้ำว่า “ทะเล” ทรงอวยพรให้แผ่นดินเกิดพืชพันธุ์ต้นไม้นานาชนิด

🕇 วันที่ 4 พระเจ้าตรัสให้เกิดดวงอาทิตย์ “ครองวัน” และดวงจันทร์ “ครองคืน” กับดวงดาวทั้งหลายและกำหนดฤดูกาลปีต่างๆ   

🕇 วันที่ 5 พระเจ้าตรัสให้เกิดสัตว์ทุกอย่างที่อยู่ในน้ำ และฝูงนกในอากาศ  

🕇 วันที่ 6 พระเจ้าตรัสให้มีสัตว์บก สัตว์ใช้แรงงาน สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ที่อยู่ในป่า  และในวันที่ 6 นี้พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ พระองค์ทรงให้อำนาจแก่มนุษย์ ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป

🕇 วันที่ 7 พระเจ้าทรงเสร็จงานของพระองค์ ทรงอวยพระพรให้วันที่ 7 เป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์

 

          ข้อความที่ย่อมาจากเรื่องในพระคัมภีร์นี้  เป็นการทบทวนและยืนยันความเชื่อวางใจในการมีชีวิตติดตามองค์พระเจ้า พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวนิรันดร์ ทรงสร้างโลกอย่างมีแบบแผน มีระบบ และมีระเบียบ เพื่อที่จะให้ทุกสิ่งดำรงอยู่ตามน้ำพระทัยของพระองค์ มนุษย์คือการทรงสร้างที่มีความพิเศษมากยิ่งกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมด


“พระยาห์เวห์พระเจ้า ทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีจากพื้นดินระบายลมปราณ
เข้าทางจมูกของเขา มนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่” (ปฐมกาล 2:7) 

 

พระองค์ทรงรักและห่วงใยมนุษย์ พร้อมด้วยสรรพสิ่ง สรรพสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้น มนุษย์จึงเป็นสิ่งทรงสร้างที่เป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้า ให้การปกครอง ดูแลรักษาสิ่งทรงสร้างอื่นๆ ในโลกนี้ พระเจ้าประทานความรักมั่นคงมาในชีวิตมนุษย์ทุกคน แม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่อื่นๆ มนุษย์จะเป็นผู้เล็กน้อยก็ตามแต่ พระเจ้าทรงสวมศักดิ์ศรีและความมีอำนาจให้เขา  (สดุดี 8:5)

มนุษย์จึงต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักและพระเมตตาคุณอยู่เสมอ มนุษย์ต้องยำเกรงพระเจ้าดำเนินชีวิตใน
ทางของพระองค์ และนมัสการพระองค์แต่เพียงผู้เดียว พร้อมทั้งรับผิดชอบ ปกครองดูแลรักษาสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ด้วยความรักความห่วงใย
ตามพระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงมอบหมายไว้

 

หัวข้ออธิษฐาน

  1. สรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสร้างโลกนี้  และประทานลมหายใจให้มนุษย์มีชีวิต
  2. การมีชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขระหว่างมนุษย์และสรรพสิ่ง  สรรพสัตว์  ที่พระเจ้ามอบหมายให้มนุษย์ดูแลรักษา
Hot industry news & trends

More useful articles