December 7, 2023

สัปดาห์ที่ 2 : องค์บริสุทธิ์

(องค์บริสุทธิ์)

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “องค์บริสุทธิ์”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  อิสยาห์ 6 : 1 – 9

          อิสยาห์ 6:1-9 กล่าวถึงช่วงเวลาที่อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะและชนอิสราเอลกำลังสูญเสียกษัตริย์อุสซียาห์ ซึ่งทรงครองราชย์ยาวนานกว่า 52 ปี
พระองค์ท่านตั้งพระทัยแสวงหาพระเจ้า พระเจ้าอวยพรมากมาย เสริมสร้างป้อมปราการ กำแพงเมืองให้เข้มแข็ง สกัดหินทำที่ขังน้ำหลายแห่งในถิ่นทุรกันดาร ฟื้นฟูกำลังทหาร
ส่งเสริมเกษตรกรรม แต่บั้นปลายรัชกาลพระองค์ท่านกลับมีจิตใจเย่อหยิ่งผยองขึ้น พระเจ้าได้ให้โรคเรื้อนเกิดขึ้นที่หน้าผากพระองค์ท่าน 2 พงศาวดาร 26:21 บันทึกว่า
“เพราะเป็นโรคเรื้อน ก็ทรงอยู่ต่างหาก เพราะพระองค์ทรงถูกตัดออกเสียจากพระนิเวศของพระเจ้า” (อ่านเรื่องนี้ได้ใน 2 พงศาวดาร 26:16-23) แม้ว่าบั้นปลายรัชกาลทรงผยอง
ทำสิ่งไม่ถูกต้อง แต่ยังทรงเป็นที่รักและอาลัยของประชาชน การสูญเสียอย่างใหญ่หลวงนี้ นำอิสยาห์ให้เข้าไปในพระวิหารตั้งใจแสวงหาคำเล้าโลมใจแก่ตนเองและประชาชาติ
แต่ในพระวิหารนั้นพระเจ้าได้ทรงสำแดงให้อิสยาห์ได้มองเห็นกษัตริย์ที่แท้จริง ได้พบกับจอมราชานิรันดร์สูงสุด
ผู้ประทับบนบัลลังก์ครอบครองอยู่เหนือแผ่นดินยูดาห์เป็นนิตย์
ตลอดมา
ขณะนั้นเองอิสยาห์ได้มองเห็นเสราฟิม ทูตสวรรค์สิ่งทรงสร้างที่กำลังบินด้วยปีกคู่หนึ่ง อีกคู่หนึ่งปิดบังหน้าและปีกคู่ที่สามปิดบังเท้าตนไว้ อิสยาห์ได้ยินเหล่าเสราฟิม

ประกาศก้องว่า “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเจ้าจอมโยธา แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์”

        ลักษณะการประกาศคำว่า “บริสุทธิ์” ถึงสามครั้งตามรูปแบบวรรณกรรมฮีบรูนั้นเป็นเน้น มีความหมายว่า “มีความเป็นที่สุด” “เป็นความสำคัญสุดยอด”
คำว่า “บริสุทธิ์” เรามักนิยามเป็นความสะอาดหมดจด ไม่มีความผิด ปราศจากมลทินด่างพร้อย สมบูรณ์เพียบพร้อมทุกประการ แต่ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายมากไปกว่านั้น
คือ “การตัด การแยก” “การแบ่งแยกออกมา”
หรือ “ส่วนที่แตกต่าง” หรือ “ส่วนที่ดีเด่น” “เหนือกว่าขีดจำกัด” พระเจ้าทรงเป็นองค์บริสุทธิ์จึงหมายถึง “ความสมบูรณ์พิสุทธิ์เหนือ
สรรพสิ่งทั้งปวง เลิศกว่าทุกสิ่ง แตกต่างอย่างล้ำเลิศเหนือทุกสิ่งอย่างสิ้นเชิง”  และเพราะพระเจ้าทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ พระลักษณะของพระองค์ หรือพระราชกิจของพระองค์
ล้วนบริสุทธิ์ อาทิเช่น ความรักของพระเจ้าบริสุทธิ์หมายความว่า ความรักของพระเจ้านั้นแตกต่าง ไม่มีรักใดเทียบเทียม ล้ำเลิศ มั่นคง เป็นต้น 

         เมื่ออิสยาห์ได้ยินบรรดาเสราฟิมป่าวร้อง “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเจ้าจอมโยธา แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์” เขาเองต้องพรั่นพรึงที่สุด
จนกล่าวออกมาว่า “วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าพินาศแล้ว
เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาด และข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาด
แต่ดวงตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระยาห์เวห์จอมทัพ”  ความบริสุทธิ์ของพระเจ้านำอิสยาห์ให้ยำเกรง ยอมจำนน หวาดหวั่นที่สุด แต่พระเจ้าทรงชำระชีวิตเขา
ตรัสกับเขา เรียกเขาเข้าสู่การรับใช้และอิสยาห์ตอบรับการ
ทรงเรียกนั้น 

        พระเจ้าทรงประทานความบริสุทธิ์นี้ให้กับประชากรผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ ในเลวีนิติ 11:14 

พระเจ้าตรัสแก่ประชาอิสราเอลว่า “จงชำระตัวไว้ให้บริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์”

พระบัญญัติ กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ประทานให้ในถิ่นกันดารนั้น มุ่งหมายให้ประชาอิสราเอลบริสุทธิ์ ทั้งในแง่ของจริยธรรม การดำเนินชีวิตที่ดีตามพระประสงค์
แต่ในความหมายของการเป็นชนชาติที่แตกต่าง ถูกแยกออกต่างหากจากชาติอื่นๆ เพื่อเป็นของพระองค์และนมัสการพระองค์ผู้เดียว
นี่เป็นความหมายเดียวกับที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวใน เอเฟซัส 1:4
ว่า

“ในพระเยซูคริสต์นั้น พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์”

เราทั้งหลายผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ได้เป็นคนบริสุทธิ์หรือชอบธรรมก็เพราะการชำระของพระเยซูไม่ใช่ด้วยการกระทำของเราเอง  เราถูกเลือกไว้ให้เป็นของพระเจ้า
ถูกแยกไว้ต่างหากเพื่อปรนนิบัติรับใช้ ประกาศพระนามของพระองค์
และมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ทุกๆ วัน
ฉะนั้นอาจารย์เปโตร ได้หนุนใจเราด้วยว่า 
“แต่เพราะพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ ท่านทั้งหลายจงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการ” (1 เปโตร 1:15) 

         ในทุกๆ วันจนกว่าเราจะจากโลกนี้ไป หรือจนกว่าพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา เรากำลังอยู่ในกระบวนการถูกชำระให้บริสุทธิ์โดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์
และพระวจนะของพระองค์ ด้วยพระคุณ ความรักของพระองค์จะปรับปรุงเราให้เติบโตสู่ความบริสุทธิ์มากขึ้นๆ ให้เรามีท่าทีเหมือนอิสยาห์
พบองค์บริสุทธิ์ด้วยความยำเกรง ถ่อมใจ พึ่งพาพระองค์

 

หัวข้ออธิษฐาน

มอบถวายตัวเพื่อรับการชำระให้บริสุทธิ์ทุกวัน และตั้งใจมีชีวิตในพระคุณ ยำเกรงและถวายเกียรติแด่พระเจ้า

Hot industry news & trends

More useful articles