December 12, 2023

สัปดาห์ที่ 3 : ทรงอธิษฐานแทนเรา

(ทรงอธิษฐานแทนเรา)

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “ทรงอธิษฐานแทนเรา”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  โรม 8 : 26 – 27 ; 33 – 34 

          ในสังคมของเรามักคุ้นชินกับคำว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” หรือ “ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน” มุมมองความคิดเช่นนี้แท้จริงแล้วเป็นมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นความคิด
ของเราให้มีความกระตือรือร้น กระเสือกกระสน พยายามไปให้ถึงเป้าหมายที่เราปรารถนาได้เป็นอย่างดี และที่จริงมากไปกว่านั้นก็คือ ความคิดนี้สมเหตุสมผลด้วย
เพราะหากเราไม่พยายามไม่ไขว่คว้าด้วยตัวของเรา ด้วยกำลังของเรา เราจะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร

          แต่อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว แม้ว่าเราพยายามที่จะเข้มแข็งและออกแรงมากเพียงไร ก็มักพบว่า กำลังของเรานั้นจำกัด หลายครั้งที่เราอ่อนแอ ต้องการยอมแพ้
บางครั้งขณะที่กำลังจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเวลานั้นก็ดูจะเป็นสิ่งที่หนักเกินไป คำพูดที่จะเอ่ยออกจากปาก ก็หนักเกินกว่าที่จะขยับปากของเราได้
หรือแม้แต่เพียงแค่จะให้ความคิด
ของเราผุดคำอธิษฐานคำใดคำหนึ่งเพื่อบอกกับพระเจ้านั้น ก็เป็นการยากยิ่ง 

          อาจารย์เปาโลเปิดเผยถึงพระลักษณะหนึ่งของพระเจ้าคือพระองค์ทรงเป็นผู้อธิษฐานแทนเรา การกระทำเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความต้องการของเรา
อาจารย์เปาโลอธิบายถึงพระลักษณะนี้ในแง่ที่ว่า พระองค์ทรงเข้าแทรกแซง
เพื่อเรา หรือ ทรงทำเพื่อเราในเวลาที่เราลำบากและอ่อนกำลัง 

 

ในเวลาที่เราอ่อนแอ เราสามารถละความพยายาม ความมุมานะของเรา และไว้วางใจได้ว่า
พระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่จะช่วยอธิษฐานต่อพระเจ้าแทนเรา

 

         ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ในพระองค์นั้น ข้าพระองค์สามารถวางใจได้ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ในพระองค์นั้น
ข้าพระองค์สามารถแสดงความอ่อนแอและฝากทุกสิ่งไว้กับพระองค์ได้ ด้วยรู้ว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้ง ด้วยรู้ว่าพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็น
ด้วยรู้ว่าพระองค์ทรงกำลังอธิษฐานต่อพระบิดาเพื่อข้าพระองค์
และพระองค์จะทรงสดับคำร้องทูลนั้น
และช่วยกู้ข้าพระองค์ ขอบพระคุณ ขอบพระคุณ ขอบพระคุณ

 

หัวข้ออธิษฐานสำหรับวันนี้

ขอพระเจ้าทรงกำจัดความหยิ่งผยองออกไปจากชีวิตของเราทั้งหลาย และทรงสวมความรักและความถ่อมใจในการอธิษฐาน และปรนนิบัติรับใช้พระองค์ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรัก

 

Hot industry news & trends

More useful articles