December 12, 2023

สัปดาห์ที่ 3 : พระพรแห่งการรักษาโรค

(พระพรแห่งการรักษาโรค)

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “พระพรแห่งการรักษาโรค”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  อพยพ 15 : 26

          การรักษาโรคจากอพยพ 15:26 เป็นพระสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำต่อชนชาติอิสราเอลในขณะที่เขากำลังเดินทางในถิ่นทุรกันดาร โดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขาต้องเชื่อฟัง
และทำตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการ  พระสัญญาเรื่องการรักษาโรคนี้ตรงกับพระประสงค์ น้ำพระทัยของพระองค์ ที่ปรารถนาจะให้ลูกๆ ของพระองค์มีสุขภาพที่ดี ทั้งกาย
ใจ และจิตวิญญาณ แต่ว่ามนุษย์ก็อ่อนแอ ไม่สามารถเชื่อฟังและดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้าได้ เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกตามแผนการทรงไถ่มนุษยชาติให้รอด
พระองค์ได้รับโทษแทนทุกคนที่เชื่อในพระนามพระองค์ พระองค์ทรงจ่ายราคาความบาป ความตาย ความเจ็บป่วย และคำสาปแช่ง แทนเราทุกคนด้วยเลือด เนื้อ ชีวิตของ
พระองค์
ที่กางเขนแล้ว

           ด้วยเหตุนี้เอง ผู้ที่เชื่อในพระเยซู เชื่อในสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเราที่กางเขน จะมีชีวิตใหม่ ชีวิตที่ไม่ตกเป็นทาสของความบาป ความตาย และคำสาปแช่ง ได้รับการปลดปล่อย
จากการผูกมัดของมาร รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งก็เป็นผลจากการถูกเบียดเบียนของมารซาตานนั่นเอง
อย่างไรก็ตามก็มีผู้เชื่อบางคนไม่เข้าใจ และมีแนวคิดที่ไม่ถูกต้องเรื่อง
การรักษาโรคจากพระผู้สร้างของเรา เช่น ความเจ็บป่วย โรคระบาด มีต้นตอมาจากพระเจ้า ความเจ็บไข้ เป็นพระพรแฝง ซึ่งไม่เป็นความจริงตามที่ปรากฎใน
พระคัมภีร์โยบบทที่ 1
เราจะทราบว่าความเจ็บป่วยต้นกำเนิดมาจากซาตาน
ซึ่งในช่วงเวลานั้นหลังจากการล้มลงในบาปของอาดัมและเอวา ซาตานมีอำนาจครอบครองโลกและมนุษย์อยู่
มีคำกล่าวของผู้รับใช้คนหนึ่งกล่าวว่า ให้เราเตรียมความพร้อมก่อนที่พายุจะมา เช่นเดียวกับเรื่องความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า เราต้องหมั่นฝึกฝน จดจำ ทบทวนความจริง
จากพระวจนะ แม้ว่าเราจะสุขสบายดีก็ตาม และเมื่อวันใดวันหนึ่งที่เกิดเจ็บป่วยขึ้นมา เราจะสามารถรับมือกับความเจ็บป่วยเหล่านี้อย่าง
ผู้ชนะ

ให้เราบอกกับตัวเองเสมอว่า การรักษาโรคเป็นพระสัญญา พระเจ้ามีน้ำพระทัยที่อยากให้ลูกๆ มีสุขภาพที่ดี ทั้งกาย ใจ จิต
และพระเจ้ามอบสิทธิอำนาจในการรักษาโรคให้แก่เราแล้ว เราต้องการความเชื่อที่ถูกต้อง ให้ฤทธิ์เดช การรักษาโรคของพระเจ้าทำงานผ่านเรา

 

หัวข้ออธิษฐานสำหรับวันนี้

  1. อธิษฐานเผื่อผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียงอยู่ที่บ้าน ที่โรงพยาบาล
  2. อธิษฐานเผื่อผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตใจ
Hot industry news & trends

More useful articles