December 21, 2023

สัปดาห์ที่ 4 : รู้ไหมว่าฉันเป็นใคร ?

(รู้ไหมว่าฉันเป็นใคร ? )

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “รู้ไหมว่าฉันเป็นใคร ?”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  ยอห์น 15 : 1 – 15 

          สุภาษิตไทยที่สอดคล้องกับคำตรัสของพระเยซูคริสต์ตอนนี้ได้ดี คือ “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” สุภาษิตนี้อาจต่างที่คำและวิธีพูด นั่นคือ ผลไม่ได้ติดต้น แต่หล่นออกจากต้น
และไม่ได้หล่นไกลต้นแต่หล่นอยู่ใกล้ๆ ต้นนี่แหละ …คล้ายกันที่ความหมาย เราอาจจะเห็นคำนี้เมื่อลูกมีความสามารถพิเศษในทางที่ดี และคนไทยมักไม่ค่อยใช้คำนี้
ในแง่ลบเท่าไหร่… พ่อแม่เป็นอย่างไร ลูกย่อมเป็นอย่างนั้น
(แม้ความเป็นจริงแล้วคือทั้งแง่บวกและลบ)
ในพระคัมภีร์ ยอห์น 15:1-11 ชี้ให้เห็นถึงสถานสภาพและสัมพันธภาพอันสำคัญระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า
พระเจ้าเป็นใคร และมนุษย์เป็นใคร 

           พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของมนุษย์ผู้หนึ่งในการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระบิดา มันเป็นไปได้ มันสมควรเป็นเช่นนั้นและไม่มีอะไรดีไปกว่านี้ !
มนุษย์เกิดมาเพื่อมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า นั่นคือพระประสงค์และเป็นจุดหมายของการทรงสร้าง

“…พระองค์จะทรงเปรมปรีดิ์เพราะเจ้า ด้วยความยินดี และทรงสงบในความรักของพระองค์ พระองค์จะทรงเริงร่าเพราะเจ้าด้วยการร้องเพลงเสียงดัง”
(เศฟันยาห์ 3:17 THSV11) 

           มนุษย์ หรือแขนงจากต้นองุ่นนั้น ย่อมไม่เกิดผลเป็นแอปเปิลหรือลำไย ฉันใด ลูกของพระเจ้าก็ย่อมเหมือนพระเจ้าฉันนั้น จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลย
เราไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากเป็นเหมือนผู้สร้างเรา และเราถูกออกแบบมาให้เหมือนพระองค์ (ปฐมกาล 1:27-28) พระบิดาผู้เป็นแหล่งกำเนิดของผลอันดีทุกอย่างในชีวิต
ทักษะต่างๆ ที่เรามีนั้นติดตั้งไว้ในเรา ล้วนเป็นเหตุให้เราสำนึกว่าทุกสิ่งล้วนมาจากพระองค์ ทั้งหมดนั้นรวมทั้งลมหายใจเข้า-ออกทุกวันของเรา
คือของประทานอันดีเลิศจากพระองค์ …
ถ้าอย่างนั้นเรามีเหตุผลอะไรที่จะห่างไกลจากพระเจ้าผู้เป็นแหล่งของการเกิดผลทุกอย่างในชีวิต? เรามีเหตุผลอะไรที่พยายามไขว่ขว้าทุกสิ่ง โดยไม่ทูลขอ (ยอห์น 15:7ข)
แต่พึ่งพากำลังของตนซึ่งเกิดเป็นการอดหลับอดนอน (หรือนอน
ไม่ลง) ต่อสู้ทั้งทางตรง ทางอ้อม แม้ทำสิ่งที่เทาๆ ยอมทำผิด ยอมแลกกับความเชื่อ กับเวลาในการติดตามพระเจ้า
เพื่อได้สิ่งนั้นมา? หน้าที่ของเราคือการเป็นเหมือนพระเยซู ยิ่งใกล้ ยิ่งเกิดผลมาก ยิ่งสวยงาม ก็คงจะเป็นเหมือนพ่อแม่ลูก แม้บางทีหน้าตาอาจไม่เหมือนเมื่อมองเผินๆ
แต่ดีเอ็นเอ ถ่ายทอดมา 100% แน่แท้ (หน้าตา พฤติกรรม และความฉลาด… เราก็เคลมเอาได้! )

 

เราต้องบังเกิดใหม่โดยพระโลหิตพระเยซู เป็นลูกของพระเจ้าและผูกสัมพันธ์สนิท แยกออกแล้วทำสิ่งใดไม่ได้ ไปไม่เป็น สิ่งที่ตามมาจากชีวิตในพระเจ้าคือเกิดผลมาก
ไม่ใช่การเกิดผลทางกิจกรรมทำไร่สวน เกียรตินิยม
หรือตัวเลขในบัญชีธนาคาร แต่คือ  ผลของพระวิญญาณที่เป็นร่องรอยของดีเอ็นเอของพระบิดา
“ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน…”
(กาลาเทีย 5:22-23 THSV11)  นี่หล่ะ สาวกพระเยซู 

ท่านรู้หรือยัง ว่าท่านเป็นใคร ? ปลายทางคือชีวิตนิรันดร์

 

หัวข้ออธิษฐานสำหรับวันนี้

  1. ตัวเราและเพื่อสมาชิกจะมีเป้าหมายที่จะรู้จัก สนิทสนม เป็นเหมือน
    พระเยซูคริสต์ที่สัมพันธ์สนิทกับพระบิดา 
  2. ให้เรามีชีวิตที่เกิดผลฝ่ายวิญญาณ เป็นที่สะท้อนความรักของพระเจ้าไปยังโลกนี้
  3. ผู้ที่เคยมีความเชื่อในพระเจ้าให้ได้กลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้ง
Hot industry news & trends

More useful articles