December 30, 2023

สัปดาห์ที่ 5 : พระเจ้าทรงอยู่ด้วย และคุ้มภัยพวกเรา

(พระเจ้าทรงอยู่ด้วย และคุ้มภัยพวกเรา)

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2024

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “พระเจ้าทรงอยู่ด้วยและคุ้มภัยพวกเรา”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ สดุดี 46 : 7 – 11 

“พระยาห์เวห์จอมทัพสถิตกับเราทั้งหลาย

พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของเรา”

(สดุดี 46:11)

          พระเจ้าทรงเป็นจอมทัพทั้งในอดีตและในปัจจุบัน หากพระองค์ทรงปกครองอิสราเอล(ลูกหลานของยาโคบ)ในสมัยนั้นฉันใด มากไปกว่านั้น
พระองค์ทรงปกครองจิตวิญญาณและจิตใจของพวกเราฉันนั้น
จอมทัพผู้ปกครองหัวใจเรานี้ทรงสถิตกับ “เราทั้งหลาย” ดังนั้นเราจึงไม่ได้อยู่เพียงลำพัง
เพราะพระองค์อยู่กับเรา พร้อมทั้งประชากรทั้งหลายของพระองค์ผ่านการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ 

“…โดยทางพระคริสต์…เพราะฉะนั้น พวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคน
ต่างด้าวอีกต่อไป แต่เป็นพลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชน และเป็นครอบครัวของพระเจ้า” (เอเฟซัส2:18ก-19)

          เพราะเรามีพระเจ้าที่สถิตกับเรา และเป็นที่กำบังเข้มแข็งคอยคุ้มภัยให้เราทั้งหลาย และเรามีคริสตจักร (ประชากรของพระเจ้า) เป็นครอบครัวเดียวกัน
ท่านกำลังอยู่ในสนามรบชีวิตเพียงลำพังหรือไม่? ให้พระเจ้าเป็นจอมทัพ และก้าวไปพร้อมกับคริสตจักรของพระองค์ เพราะเรารู้ว่าโดยพระคริสต์ เราได้รับชัยชนะ
พระองค์สถิตกับเราและคอยคุ้มภัยให้พวกเรา เพราะเราเป็นประชากรของพระองค์

 

คำถามชวนคิด

เรายอมให้พระเจ้าเป็นจอมทัพในชีวิตของเราหรือไม่?

มีพื้นที่ใดที่เราไม่กล้า/ไม่ยอมให้พระองค์นำหรือไม่? 

(เช่น ชีวิตส่วนตัวบางเรื่อง ครอบครัว ในโรงเรียน/ที่ทำงาน เป็นต้น)

 

หัวข้ออธิษฐาน

  1. อธิษฐานขอมอบจิตวิญญาณ และจิตใจของเราทั้งหมดให้พระเจ้าปกครอง
  2. ขอพระเจ้าเป็นที่กำบังแข็งแกร่งให้กับบรรดาคริสตจักรทั่วโลก (ประชากรของพระเจ้า)
Hot industry news & trends

More useful articles