December 18, 2021

จอมราชันทรงยุติธรรม ทรงครอบครอง

สัปดาห์ที่ 4 : จอมราชันทรงยุติธรรม ทรงครอบครอง
(วันอาทิตย์ที่ 19 ธ.ค. – วันเสาร์ที่ 25 ธ.ค. 2021)


ตารางเสียงพี่น้องสมาชิกเพื่อการอ่านใคร่ครวญ

วันอาทิตย์ที่ 19 ธ.ค. 2021       >> สุภาษิต 3

วันจันทร์ที่ 20 ธ.ค 2021          >> อิสยาห์ 29

วันอังคารที่ 21 ธ.ค 2021         >> อิสยาห์ 30

วันพุธที่ 22 ธ.ค. 2021             >> อิสยาห์ 31/ อิสยาห์ 32

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค. 2021    >> อิสยาห์ 33

วันศุกร์ที่ 24 ธ.ค. . 2021         >> อิสยาห์ 34

วันเสาร์ที่ 25 ธ.ค. . 2021        >> สดุดี 34 

ศจ.ปรินดา มะโนวงศ์

.

ในตอนนี้พูดถึงกษัตริย์เฮเซคียาห์ที่พยายามหาหนทางให้ยูดาห์พ้นจากอำนาจของอาณาจักรอัสซีเรีย โดยหันไปขอความช่วยเหลือจากอียิปต์ แต่พระเจ้าเตือนให้กษัตริย์เฮเซคียาห์หยุดการแสวงหาความช่วยเหลือนั้นและให้หันกลับมา (31:6) อยู่นิ่ง ๆ ไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้า (30:15,) ในอิสยาห์ 30:18-19 ยืนยันว่า “….พระยาห์เวห์ทรงรอคอยที่จะเมตตาท่าน เพราะฉะนั้น พระองค์จะทรงลุกขึ้นเพื่อกรุณาพวกท่าน เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรม ทุกคนที่รอคอยพระองค์ก็เป็นสุข”

.

การที่ชนยูดาห์ต้องถูกรุกรานจากมหาอำนาจอย่างไม่หยุดหย่อน นับจากซีเรีย อัสซีเรีย (ในสมัยของอิสยาห์ตอนนี้) บาบิโลน เปอร์เซีย กรีกและโรมันตามลำดับเรื่อยมานั้น ก็เพราะความบาปที่พวกเขาได้กระทำ พวกเขาปฏิเสธพระเจ้า หันไปหารูปเคารพ และพระอื่น ส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยสรรพการอธรรมในรูปแบบต่าง ๆ  สังคมเต็มไปด้วยความอยุติธรรม พระเจ้าทรงเตือนพวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าผ่านผู้เผยพระวจนะให้พวกเขาหันจากพระอื่นและกลับมาหาพระองค์ ให้พวกเขาทิ้งทางอธรรมทั้งสิ้นและทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคม แต่พวกเขาไม่ยอมทำตาม พระองค์จึงส่งบรรดามหาอำนาจทั้งหลายรุกรานเพื่อตีสอนให้กลับใจ แต่พวกเขาก็ไม่ได้เชื่อฟัง พระองค์จึงพิพากษาพวกเขาด้วยมหาอำนาจเหล่านั้น

.

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรม (30:18) พระองค์ปรารถนาให้ความยุติธรรมบังเกิดทั่วทั้งแผ่นดินอิสราเอล (33:5) แต่พระองค์ไม่พบ พระองค์จึงพิพากษาพวกเขา ไม่เพียงเท่านั้น เพราะพระองค์ทรงยุติธรรมและทรงเป็น “จอมราชัน” (กษัตริย์เหนือบรรดากษัตริย์ เจ้านายเหนือบรรดาเจ้านาย) พระองค์ทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วย (30:28) ในภาษาฮีบรู คำว่า “ความยุติธรรม (มิชพาท)” แปลได้อีกว่า การพิพากษา การปกครอง ความเป็นธรรม ความถูกต้อง เที่ยงธรรมและกฎหมาย มักปรากฏคู่กับคำว่า “ความชอบธรรม” เมื่อใช้คำ ๆ นี้กับพระเจ้าจึงมีความหมายส่วนใหญ่ในแง่ของการปกครองและการพิพากษา ในขณะที่เมื่อใช้กับมนุษย์ มักจะหมายถึงเรื่องความยุติธรรมในสังคมและในการดำเนินชีวิต (อ้างอิง : พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษาผู้เผยพระวจนะสมัยอาณาจักรอัสซีเรียและบาบิโลน หน้า 9)

.

อิสยาห์ 32:1  (ดู 42:1) กล่าวถึงผู้หนึ่งซึ่งจะครอบครองด้วยความยุติธรรม นี่เป็นคำพยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้ทรงสำแดงความยุติธรรมของพระเจ้าปรากฏชัด พระองค์ทำพระราชกิจกับคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทรงเอาใจใส่ และอยู่เคียงข้างประทานความช่วยเหลือแก่คนชายขอบ คนต่ำและคนบาป ผ่านทางการสอน การเทศนาและการรักษา มากไปกว่านั้นเมื่อทรงชนะความตาย  และสัญญาว่าจะเสด็จกลับมา ก็ยิ่งชัดเจนว่าพระคริสต์ทรงเป็น “จอมราชัน” ผู้พิพากษาและผู้ครอบครองเหนือแผ่นดิน เหนือชีวิตทั้งหมด และอิสยาห์ให้เราเห็นแวบหนึ่งของความเป็นอยู่ภายใต้การครอบครองของพระองค์ว่า…

แล้วความยุติธรรมจะอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารและความชอบธรรมพักอยู่ในสวนผลไม้ ผลงานของความชอบธรรมจะเป็นสันติสุข และผลลัพธ์ของความชอบธรรมคือความเงียบสงบและความวางใจเป็นนิตย์ ชนชาติของข้าพเจ้าจะอาศัยในที่อยู่แห่งสันติสุข ในบ้านเรือนปลอดภัยและในที่พักสงบ….พระองค์จะทรงให้ศิโยนเต็มด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม และพระองค์จะทรงเป็นเสถียรภาพในช่วงเวลาของท่าน ทางเป็นความรอด สติปัญญาและความรู้อันอุดม ความยำเกรงพระยาห์เวห์เป็นทรัพย์สมบัติของศิโยน ….ไม่มีชาวเมืองคนไหนจะพูดว่า “ข้าป่วยอยู่” ประชาชนผู้อาศัยอยู่ที่นั่นจะได้รับการอภัย” (อิสยาห์ 32:16-18 ; 33:5ก-6, 24)

.

องค์ “จอมราชัน” ทรงประสงค์ให้เรากระทำความยุติธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมมีคาห์ 6:8 กล่าวว่า

“มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่า อะไรดี?

และพระยาห์เวห์ทรงประสงค์อะไรจากเจ้า?

นอกจากให้ทำ ความยุติธรรม และให้รักความเมตตา และให้ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจ” (6:8)

เช่นเดียวกับอาโมส 5:24 “แต่จงให้ ความยุติธรรม หลั่งไหลลงอย่างน้ำ

และให้ความชอบธรรมเป็นอย่างลำธารที่ไหนอยู่เป็นนิตย์”

.

ขณะที่เราเตรียมตัว รอคอยการเสด็จกลับมาขององค์ “จอมราชัน” ขอพระองค์ทรงโปรดประทานกำลังและความอดทน ช่วยให้เรามีสติปัญญาและความถ่อมใจในการสำแดงความยุติธรรมในชีวิตประจำวันในสังคมได้ตามพระประสงค์ของพระองค์

.

หัวข้ออธิษฐาน

  1. เผื่อผู้เชื่อที่จะมีความตั้งใจ พึ่งพระเจ้าเพื่อกระทำให้ความยุติธรรมของพระองค์ปรากฏในชีวิตประจำวัน
  2. เผื่อผู้ที่ถูกเอาเปรียบ ไม่ได้รับความยุติธรรม
  3. เผื่อหน่วยงาน องค์กร สถาบันที่มีหน้าที่ผดุงความยุติธรรมในสังคม จะได้รับสติปัญญา ความกล้าหาญและมีความชอบธรรม
Hot industry news & trends

More useful articles