January 1, 2022

จอมราชันผู้ทรงเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต

เริ่มต้นด้วยปี 2022 ด้วย “เลวีนิติ”

พระวจนะ เลวีนิติ 7 : 1 5

ศจ.วิชา นทีคุณธรรม

.

ท่านได้อ่านบทภาวนาเตรียมรับเสด็จ 2021 “จอมราชัน” (King of kings) ติดต่อกันมา 6 สัปดาห์ (28 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2021) ท่านคงเข้าใจเรื่อง “จอมราชัน” (พระเยซูคริสต์) ที่พระองค์สละสภาพของพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์ มาเกิดรับสภาพเป็นมนุษย์โลกตามพระประสงค์ของพระบิดา (ยอห์น 3:16) เพื่อทำพระราชกิจช่วยนำมนุษย์ออกจากความเป็นทาสของความบาปให้เป็นมนุษย์บริสุทธิ์

.

วันนี้ขอนำพระธรรมเลวีนิติที่พระเจ้าตรัสสั่งโมเสสให้เขียน เพื่อสั่งสอนชนอิสราเอล (รวมทั้งเราทุกคนในปัจจุบันและสืบๆ ไป) และบรรดาปุโรหิตผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางเกี่ยวกับการเข้าถึงพระเจ้าโดยโลหิต (ชีวิต) ของสัตว์เป็นเครื่องไถ่บาปและเพื่อทำให้มาตรฐานของพระเจ้า เกี่ยวกับการดำรงชีวิตในความบริสุทธิ์ของประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ชัดเจน

.

เมื่อเราอ่านและใคร่ครวญพระธรรมเลวีนิติ เราจะเข้าใจถึงเรื่องสำคัญ 2 เรื่อง คือ การลบล้างบาป และความบริสุทธิ์

.

ในพันธสัญญาเดิม การไถ่บาปใช้โลหิต (ชีวิต) สัตว์เป็นเครื่องลบล้างบาป ผ่านทางปุโรหิตเป็นผู้ทำการถวายบูชาและทำทุกปี ในพันธสัญญาใหม่การไถ่บาป พระเยซูคริสต์ (จอมราชัน) สละชีวิตของพระองค์ที่ไม่กางเขนเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตลบล้างบาปของมนุษย์ ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตของคนที่สารภาพบาปของตน และเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เราคริสตชนจึงได้รับชีวิตใหม่ร่วมกับพระเยซูคริสต์ (จอมราชัน) ผู้เป็นขึ้นมาจากตาย คือมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ (เอเฟซัส 2:1-10)

.

ขอพระเยซูคริสต์ทรงอวยพรทุกท่านให้มีความสุขกาย สุขใจ

มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ขอประสบความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นที่รักใคร่ของคนในครอบครัว

ที่ทำงาน ในคริสตจักร เพื่อนบ้านและชุมชน ในเทศกาลคริสตมาส 2021 และตลอดปีใหม่ 2022 อาเมน

Hot industry news & trends

More useful articles