December 14, 2022

สัปดาห์ที่ 3: เสียงเพลงจากรางหญ้า

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 11 – วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2022

———————————————————————————————————————

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2022

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “การเชื่อฟังสู่ชัยชนะ”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ โยซูวา 6:15-27

.

เมื่อพระเจ้านำคนอิสราเอลออกจากอียีปต์ เพื่อไปยังดินแดนคานาอัน ดินแดนแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ แต่การไม่เชื่อฟังของอิสราเอลทำให้ต้องอพยพอยู่ในถิ่นทุรกันดารนานถึง 40 ปี ในพระธรรมโยชูวา 6:15-27 พระเจ้าให้อิสราเอลเดินรอบเมืองเยรีโควันละ 1 รอบ และในวันที่ 7 เดิน 7 รอบ กำแพงเมืองเยรีโคก็ล้มลงมาทำให้อิสราเอลมีชัยชนะในครั้งนั้น การเชื่อฟังของพวกเขานำมาสู่ชัยชนะ ไม่ได้มาจากกำลังของตนเอง แต่มาจากพระเจ้า หลายครั้งไม่ง่ายที่เราจะเชื่อฟังและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
เรายังต้องเจอกับอุปสรรค ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ สุขภาพร่างกายและจิตใจ ความเหนื่อยล้า การรอคอยคำตอบบางอย่างที่ไม่รู้จะสิ้นสุดลงเมื่อไร แต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระลักษณะของพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก และพระองค์ทรงรักเรามากจึงประทานพระเยซูคริสต์เพื่อให้เราได้มีชัยชนะเหนือปัญหาต่างๆ บนโลกนี้ ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ เราจึงจะตอบสนองโดยการวางภาระ ความกังวลใจต่ออุปสรรคปัญหาทุกอย่างโดยไม่สงสัย เช่นเดียวกับโยชูวาและคนอิสราเอล

 

หัวข้ออธิษฐาน

  • เผื่อผู้ที่ต้องการกำลังใจในการเผชิญกับเรื่องราวต่างๆ ในแต่ละวัน

 

Hot industry news & trends

More useful articles