December 21, 2023

สัปดาห์ที่ 4 : ทรงเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตาย

(ทรงเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตาย)

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “ทรงเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตาย”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  ยอห์น 11:17-27

         “ความตาย” ทำให้เรารู้สึกกลัวและสิ้นหวัง เพราะเรารู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถเอาชนะความตายได้ แต่ข่าวดีก็คือ “พระเยซู” ทรงช่วยให้เรามีสันติสุขและความหวัง
เพราะพระเยซูทรงชนะความตายแล้วและทรงทำให้ผู้เชื่อชนะความตายได้เช่นเดียวกัน!

           ในขณะที่มารธากำลังเศร้าโศกเนื่องจากความตายของลาซารัสน้องชายของเธอ พระเยซูตรัสกับนางว่า “เราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตาย คนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีก
แม้ว่าเขาจะตายไป และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลย เธอเชื่ออย่างนี้ไหม?”
(ยอห์น 11:25-26) พระเยซูกำลังประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่สามารถประทาน
การเป็นขึ้นจากตายและชีวิตนิรันดร์ให้มนุษย์ ดังนั้น แม้ผู้เชื่อจะต้องตายในฝ่ายกาย แต่จิตวิญญาณของพวกเขาจะยังมีชีวิตอยู่
ในขณะเดียวกัน ผู้เชื่อที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็สามารถมั่นใจ
ได้ว่าจิตวิญญาณของพวกเขาจะไม่มีวันตายเลย
ในพระคัมภีร์ตอนนี้ พระเยซูได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นความจริงด้วยการชุบลาซารัสให้เป็นขึ้นจากตาย
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ยืนยันความจริงนี้ก็คือ การที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นจากตายหลังจากที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในวันสุดท้ายผู้ที่เชื่อวางใจ
ในพระเยซูจะได้เป็นขึ้นจากตายด้วยเช่นเดียวกัน

             ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จและคริสต์มาสนี้ ขอให้เราเป็นเหมือนมารธาที่ทูลพระเยซูว่า “เชื่อ องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์เป็นพระคริสต์
พระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลก”
(ยอห์น 11:27) อีกทั้งให้เราแบ่งปันข่าวดีนี้ให้คนอื่นๆ ด้วย เพื่อที่ตัวเราและผู้อื่นจะไม่ต้องกลัวหรือสิ้นหวังเมื่อเผชิญความตาย
ในทางตรงกันข้ามเราจะดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นด้วยสันติสุขและความหวัง เนื่องจากเรามั่นใจว่า เราได้รับชีวิตนิรันดร์จากพระเยซูแล้ว
และเราจะได้เป็นขึ้นจากตายในอนาคตอย่างแน่นอน!

 

หัวข้ออธิษฐาน

  1. ขอให้เราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ในฐานะของพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง
  2. ขอให้เรามั่นใจว่าเราได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วและเราจะได้เป็นขึ้นจากตายในอนาคตอย่างแน่นอน
Hot industry news & trends

More useful articles