November 25, 2022

บทนำ : เสียงเพลงจากรางหญ้า

เสียงเพลงจากรางหญ้า (Songs from the manger)

กดเพื่อฟังเสียงอ่านบทนำ

บทเพลงจากรางหญ้า เป็นหัวข้อภาวนาช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จ คริสต์มาส 2022 และปีใหม่ 2023… ขอบพระคุณพระเจ้าหลังจากช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาเราเฉลิมฉลองคริสต์มาสผ่านสื่อออนไลน์ ปีนี้พระเจ้าเปิดท้องฟ้า เปิดโอกาส ที่คริสตจักรทั้งโลกจะได้เตรียมเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ ในวันคริสต์มาส วันที่พระเจ้าได้เสด็จเข้ามาในโลก อยู่ท่ามกลางเรา ทรงเป็นองค์อิมมานูเอล เราจึงมีความหวัง ความสุข และความชื่นชมยินดี ดังนั้นในปีนี้เราจะร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสด้วยกันผ่านบทเพลงแห่งจิตวิญญาณ เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ ที่มาบังเกิดในรางหญ้า ดังพระคัมภีร์บันทึกว่า

“โยเซฟก็เดินทางจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี ไปที่เมืองของดาวิด

ชื่อเบธเลเฮมในแคว้นยูเดียด้วย เพราะว่าเขาเป็นวงศ์วานและเชื้อสายของดาวิด

เขาไปจดทะเบียนพร้อมกับมารีย์หญิงที่เขาหมั้นไว้แล้วและกำลังตั้งครรภ์

ขณะเขาทั้งสองอยู่ที่นั่น ก็ถึงเวลาที่มารีย์จะคลอดบุตร

นางจึงคลอดบุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า

เพราะว่าไม่มีที่ว่างในโรงแรมสำหรับพวกเขา” (ลูกา 2:4-7)

          บทเพลงจากรางหญ้าสะท้อนให้เราเห็นถึงความรักมั่นคงของพระเจ้า ที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน ที่กำลังคร่ำครวญ ตกอยู่ภายใต้อำนาจความผิดบาปในโลก ซึ่งได้ทำลายความเป็นนิรันดร์ในชีวิต จิตวิญญาณของมนุษย์ ซึ่งเปรียบเหมือนหญ้า ดังพระคัมภีร์อิสยาห์ 40:6-8 กล่าวว่า

“มีเสียงหนึ่งกล่าวว่า “จงร้องสิ” และข้าพเจ้า ว่า“ข้าจะร้องอะไร?”

มนุษย์ทุกคนก็เป็นเหมือนต้นหญ้า และสง่าราศีทั้งหมดของเขาก็เหมือนดอกไม้ในทุ่ง

ต้นหญ้าก็เหี่ยวแห้ง และดอกไม้ก็ร่วงโรย เมื่อพระปัสสาสะของพระยาห์เวห์เป่ามาถูกมัน

แน่ทีเดียว มนุษยชาตินั้นคือต้นหญ้า ต้นหญ้าก็เหี่ยวแห้ง และดอกไม้ก็ร่วงโรย

แต่พระวจนะพระเจ้าของเราจะยั่งยืนเป็นนิตย์”

 

แต่ถึงกระนั้น พระเจ้าทรงรัก ทรงห่วงใย ทรงเห็นคุณค่า ทรงดูแล
นำมนุษย์ทุกคนกลับคืนสู่ความเบิกบาน ความงดงาม ความสดชื่น ด้วยความรักของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์ผู้มาบังเกิดในโลก

          บทเพลงจากรางหญ้าสะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตาของพระเจ้า ที่จะนำบรรดาธรรมชาติและสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นกลับคืนสู่ความบริบูรณ์ ความสมบูรณ์ อีกครั้งหนึ่ง

หลังจากมนุษย์ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความผิดบาป ได้ทำลายสันติสุขของมนุษย์ ขณะเดียวกันอำนาจของบาปนั้นยังได้ทำลายบรรดาธรรมชาติและสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างด้วย

เมื่อพระคริสต์เสด็จลงมา พระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ทรงชำระความผิดบาปของมนุษย์โลก นำมนุษย์ ธรรมชาติ และสรรพสิ่งที่ทรงสร้างกลับคืนสู่ความบริบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง

          บทเพลงจากรางหญ้า เป็นบทเพลง เป็นเสียงร้อง เสียงคร่ำครวญของผู้ที่ได้รับการกดขี่ข่มเหงในรูปแบบต่างๆ ในโลกนี้ ที่การชอกช้ำระกำใจ ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นบทเพลงแห่งความหวังในพระเจ้า แม้อยู่ในความทุกข์ระทมพวกเขาเหล่านั้นยังมีความหวัง ท่ามกลางความมืด และความแห้งแล้งทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ดังพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่า

“แล้วพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธ ที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้น

พระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันสะบาโตเช่นเคย และทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่านพระธรรม

เขาจึงส่งคัมภีร์อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะให้แก่พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสือนั้นออก

ก็ทรงพบข้อที่เขียนไว้ว่า “พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้า

เพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจน

พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเชลย

ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระ

และประกาศปีแห่งความ

โปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (ลูกา 4:16-19)

          ตลอดเทศกาลแห่งความสุข ความชื่นชมยินดี ทางคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านได้อ่านบทภาวนา อ่านพระวจนะของพระเจ้า ร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ใคร่ครวญ อธิษฐาน เผื่อหัวข้อต่างๆ ที่ทางคริสตจักรได้กำหนดไว้ ขณะเดียวกันขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมนมัสการพระเจ้า และร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการเตรียมรับเสด็จ เฉลิมฉลองวันคริสต์มาส และขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับปีใหม่ 2023

ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับคณะศิษยาภิบาล ศาสนาจารย์ ครูศาสนา อาจารย์ ผู้ปกครอง พี่น้องสมาชิกคริสตจักร และผู้รับใช้ทุกท่าน มีโอกาสเขียนบทภาวนา หัวข้ออธิษฐาน และมีส่วนร่วมในสามัคคีธรรมและพันธกิจต่างๆ
ช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ 2023

ขอพระเจ้าทรงนำ ทรงโปรดอวยพระพรพี่น้องสมาชิกทุกท่าน ผู้สนใจ และท่านทั้งหลายให้มีความสุข มีความชื่นชมยินดี มีความหวัง ตลอดเทศกาลเตรียมรับเสด็จ คริสต์มาส 2022 ปีใหม่ 2023 และตลอดไป

“พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์

เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

 

คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่

Hot industry news & trends

More useful articles