แผนกและพันธกิจต่างๆ ของคริสตจักร

เพื่อเยี่ยมเยียนหนุนใจผู้เจ็บป่วยและผู้อาวุโส ตามบ้านหรือโรงพยาบาล เป็นการให้กำลังใจ อธิษฐานและให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ถูกเยี่ยมได้เห็นพระคุณ ความรักและฤทธานุภาพของพระเจ้า และเป็นการสำแดงความรัก ความห่วงใยของพี่น้องในคริสตจักรฯ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวของพระเจ้า ปกติจัดขึ้นทุกวันพุธแต่ในช่วงโควิด 19 ทำให้การเยี่ยมเยียนส่วนบุคคลหยุดชะงัก จึงจัดให้มีการเยี่ยมทางโทรศัพท์และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

ติดต่อ : ผป.เพลินพิศ สุจริตจิต โทร 081-9980514

เพื่อสอน สนับสนุน ส่งเสริมสมาชิกของคริสตจักรได้รับใช้พระเจ้าด้วยการถวายความสามารถด้านการร้องเพลงและบรรเลงดนตรีในการนมัสการพระเจ้า ทั้งเช้าวันอาทิตย์และวาระอื่น ๆ มีการฝึกซ้อมคณะนักร้องดังนี้

    • คณะชื่นชูใจ ทุกวันอังคาร เวลา 00 น.

ติดต่อ : คุณสุมิตรา ลักษณานันท์ โทร 0654426619

    • คณะอาสาสมัคร ทุกวันพุธ เวลา 00 น.

ติดต่อ : ผป.เพลินพิศ สุจริตจิตร 081-9980514

          พันธกิจที่ส่งเสริมให้สมาชิกทุกวัยมีโอกาสศึกษา เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า เพื่อการติดสนิทและเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยพระคำ รวมทั้งช่วยให้เกิดสามัคคีธรรมร่วมกับพี่น้องในคริสตจักรฯ ตลอดจนมีส่วนร่วมรับใช้ในพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักรฯ มากขึ้น โดยแผนกฯ จัดให้มีชั้นเรียนรวีวารศึกษาตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล – ชั้นมหาวิทยาลัย ในทุกวันอาทิตย์เวลา 10.45 น. สำหรับผู้ใหญ่ เวลา 7.30 น. , 09.45 น. และชั้นเรียนกลุ่มเสริมสร้างทุกวันพฤหัสบดี เวลา .09.00 น. และ 17.00 น.

          แผนกฯ ยังจัดให้มีห้องปัญญาบริการจำหน่ายพระคัมภีร์ วรรณกรรมคริสเตียน เพลงและอุปกรณ์ส่งเสริมความเชื่อศรัทธา และบริการห้องสมุด

ติดต่อ         : คุณสิตา  เถาะสุวรรณ  โทร   081-8849105

                 : อ.วัลลา มันตาธรรรม โทร 093-5714896

ทำหน้าที่ในการติดตาม สร้างและเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกคริสตจักรฯ ส่งเสริมให้สมาชิกเข้าใจในหน้าที่ของการเป็นสมาชิกคริสตจักรฯ และส่งเสริมสมาชิกให้เข้าใจและส่งเสริมการถวายทศางค์ ตลอดจนต้อนรับพี่น้องที่มานมัสการพระเจ้าในเช้าวันอาทิตย์ คณะกรรมการฯ จัดให้มีการนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของผู้ที่เกิดในเดือนต่าง ๆ

ติดต่อ : คุณอนุสรา  สมโน  โทร 0992506126

          ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวดำรงอยู่ตามแบบแผนแห่งพระทัยพระเจ้า ด้วยการจัดอบรม สัมมนา ค่าย และอื่น ๆ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่จะแต่งงานและครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดกลุ่มครอบครัวที่แข็งแรงเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ติดต่อ : คุณนิทิวัทน์  โพธิ์ทอง โทร 0890517772

เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ประกาศพระกิตติคุณ นำคนมาถึงความรอดและขยายแผ่นดินของพระเจ้า ทั้งการเป็นพยานและการดำเนินชีวิต ให้ข่าวสารและการอบรมเกี่ยวกับการประกาศฯ แผนกฯ ได้จัดให้มีห้องผู้สนใจเพื่อต้อนรับผู้สนใจ สนทนาธรรม และจัดให้มีการอบรมพื้นฐานชีวิตคริสเตียน เพื่อนำไปสู่การรับบัพติสมาและการเข้าร่วมกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ กลุ่มเสริมสร้างและการรับใช้ในลำดับต่อไป

ติดต่อ : ผป.วิสันต์ สุวรรณรัตน์ โทร081-8855019

ส่งเสริมให้สมาชิกคริสตจักรฯ ตระหนักถึงพระมหาบัญชา มีความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจมิชชั่น มีส่วนร่วมในการถวายและอธิษฐานเผื่อ คณะทำงานมิชชั่นจัดให้มีกระบวนการสรรหา ส่งออกผู้ประกาศ มิชชันนารีทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ติดต่อ : ผป.นัทที กัลชาญพิเศษ  โทร 081-8834689

ส่งเสริมให้สมาชิกคริสตจักรฯ ที่มีวิชาชีพทางการแพทย์และมีใจให้บริการทางการแพทย์แก่สมาชิก ได้รับใช้พระเจ้าและประชากรของพระเจ้าตามความสามารถ ซึ่งเป็นการสำแดงความรักของพระองค์ โดยคัดกรอง และให้คำแนะนำ ในการดูแลสุขภาพ ในองค์รวมในเช้าวันอาทิตย์ อีกทั้งจัดให้มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลปีละ 1 ครั้ง

ติดต่อ : คุณบริบูรณ์ คำนันตา โทร 086-9162465

ส่งเสริมให้อนุชนของคริสตจักรฯ ซึ่งประกอบไปด้วยวัยเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมต้นเป็นต้นไป และวัยทำงานที่ยังไม่มีครอบครัว ได้รวมตัวเพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกันทุกด้าน เพื่อจะสามารถเรียนรู้ เข้มแข็งในความเชื่อ มีทักษะชีวิตที่ตั้งอยู่บนหลักการของพระวจนะ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในทุก ๆ ด้าน เป็นกำลังสำคัญของคริสตจักรฯ ในปัจจุบันและอนาคต

          อนุชนวัยเรียนพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา 12.00 น. กลุ่มเสริมสร้างอนุชนวัยทำงานพบกันเดือนละ 1 ครั้งในวันศุกร์

ติดต่อ : นายสหัสวรรษ มะโนวงศ์  โทร 090-8879936

          : อ.อรพรรณ โพธิ์ทอง  โทร  085-0384727

          : อ.กฤตธี  วิญญูวิชัยกุล  โทร 086-6582372

เพื่อรวบรวมสมาชิกสตรีของคริสตจักรฯ หนุนใจซึ่งกันและกันให้รับใช้พระเจ้าและผู้อื่นตามของประทานและความสามารถ เฉพาะอย่างยิ่งการรับใช้ในพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักร แผนกสตรีฯ สืบสานพันธกิจนี้ตามวัตถุประสงค์คณะสตรีคริสเตียนแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย คณะสตรีฯ พบกันทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 10.00 น. ที่ห้องจันทร์ตา

ติดต่อ : คุณอรทัย ลี้ตระกูล  โทร 089-6333718

จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บุรุษของคริสตจักรได้รวมตัวกัน อ่าน ใคร่ครวญและศึกษาพระวจนะของพระเจ้า ให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเติบโต นำไปสู่การเป็นผู้นำครอบครัวที่สร้างผลกระทบที่ดีต่อครอบครัวของตน ต่อการงานและการรับใช้ในคริสตจักรฯ และชุมชน แผนกบุรุษพบปะกันทุกวันจันทร์แรกของเดือนเวลา 07.30   น. ที่ลานจันทร์ตา

ติดต่อ : ผป.สว่าง กติกา  โทร 081-8832983

          จัด อบรม ฝึกฝนและส่งเสริมให้สมาชิกคริสตจักรฯ ได้ใช้ความสามารถทางการดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง การเล่นดนตรี การมีส่วนร่วมจัดการงานบริหารด้านดนตรีของคริสตจักรฯ เพื่อให้คริสตจักรฯ ได้เป็นคริสตจักรแห่งการสรรเสริญพระเจ้า

ติดต่อ : คุณสุมิตรา ลักษณานันท์  โทร. 065-4426619

จัดทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกคริสตจักรฯ ในการศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งการศึกษาทั่วไปและศาสนศาสตร์ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนฟูมฟักผู้รับทุนฯ ให้ตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้า และพัฒนาบุคลากรเข้าสู่การรับใช้ในพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักร หน่วยงานต่าง ๆ และสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ติดต่อ : อ.ดารากร  สมศิริ  โทร 081-8851353

กรรมการแผนกสุสานจัดการดูแลสุสานของคริสตจักรฯ ให้เรียบร้อย ทั้งการต่ออายุการเป็นสุสาน การดูแลสถานที่ การใช้สุสาน รวมทั้งการประสานงานกับครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวล่วงหลับ

ติดต่อ : คุณวารินทร์ บุญยืน  โทร 081-8815480

คริสตจักรฯ ได้ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมดูแล และรับใช้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากความพิการร่วมกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ของผู้พิการ และจัดหาพื้นที่ในการแจกรถเข็นและอุปกรณ์ในประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิจอนนี่และเพื่อนในการดำเนินการแจก ปรับแต่งรถเข็นตามความเหมาะสมของผู้ใช้ และจัดค่ายครอบครัวผู้พิการ คริสตจักรฯ ยังได้จัดเก็บและจัดหาเตียงผู้ป่วย อุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วย ไว้ให้ผู้ที่ต้องการยืมใช้ และสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งให้กับสมาชิกชมรมผู้พิการสารภี

ติดต่อ : ผป.สันติภาพ วิริโยทัย  โทร085-0367752

          จัดให้ผู้ที่อยู่ในวัยหลังเกษียณอายุการทำงานได้ศึกษาพระวจนะและอธิษฐาน เพื่อยังคงเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง จิตใจแจ่มใจและมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน รวมทั้งได้แบ่งปันความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ต่าง ๆ รับใช้พระเจ้าและสังคม เป็นพยานและเป็นพระพรสู่ผู้อื่น

ติดต่อ :  ผป.จุฑาทิพย์  ภู่ไพศาล โทร 081 – 8836870