November 29, 2022

สัปดาห์ที่ 1: เสียงเพลงจากรางหญ้า

สัปดาห์ที่ 1: บทภาวนาเทศกาลเตรียมรับเสด็จและวันคริสต์มาส 2022

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน – วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2022

———————————————————————————————————————

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2022

กดเพื่อฟังเสียงบทภาวนา “โลกจงยินดี พระองค์ได้มา – JOY TO THE WORLD”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  ยอห์น 3:17

 

“เพราะว่าพระเจ้าบ่าได้ทรงใจ๊พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลก

เพื่อจะพิพากษาโลก แต่ เพื่อจะหื้อโลกรอดได้เพราะพระบุตรนั้น”

 

กุมารหน้อยเยซู ผู้มาบังเกิดที่เมืองเบธเลเฮ็ม มณฑลยูดาย เป๋นของประทาน เป๋นความฮักอันอัศจรรย์จากองค์พระผู้เป๋นเจ้า เป๋นผู้จะนำหื้อมนุษย์ออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่าง สำนึกในบาปผิด กลับอกกลับใจ๋ บังเกิดใหม่ ฮ่วมกั๋นสร้างสันติหื้อแผ่นดินโลกเป๋นแผ่นดินของพระเจ้า ฮักยำเกรงพระเจ้า
ฮักซึ่งกั๋นและกั๋น เป๋นมิตร เป๋นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกั๋น หันใจ๋กั๋น ช่วยเหลือกั๋น
แบ่งปั๋น เสียสละ ฮับใจ๊ สำรวม ถ่อมตั๋ว ถ่อมใจ๋ หื้ออภัยและยกโต้ษคนที่ผิดพลาดบกพร่องหรือคนที่มาค่ำข่มเหง

ข้าแต่องค์พระผู้เป๋นเจ้า ทุกคืนวันตลอดจีวิตของข้าพระองค์ในโลก
เป๋นคืนวันที่กุมารหน้อยเยซูบังเกิดในจีวิตจิตใจ๋ เต๋มด้วยปิติยินดี ข้าพระองค์จะดำเนินจีวิตต๋ามน้ำพระทัย เชื่อฟังสัตย์ซื่อ ทำต๋ามกำสั่งสอน และเมื่อวันพิพากษามาถึง ขอพระองค์โปรดเอ็นดูเมตต๋าวิญญาณจิตข้าพระองค์หื้อพ้นโทษทัณฑ์ได้ฮับจีวิตนิรันดร์

มือพนม ก้มหัว อธิษฐานในนาม กุมารหน้อยเยซูพระผู้ช่วยหื้อรอด อาเมน

 

หัวข้ออธิษฐาน

  • ครอบครัวที่ก๋ำลังเลี้ยงดูละอ่อนหน้อย และครอบครัวของผู้สูญเสียที่บ้านห้วยนาหลวง หนองบัวลำภู 6 ตุลาคม 2022

 

Hot industry news & trends

More useful articles