December 5, 2022

สัปดาห์ที่ 2: เสียงเพลงจากรางหญ้า

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 4 – วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2022

———————————————————————————————————————

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2022

กดเพื่อฟังเสียงบทภาวนา “Prince 0f Peace องค์สันติราช”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ มัทธิว 18:21-22

.

คริสต์มาสทุกๆปี ชาวคริสต์จะจัดงานเฉลิมฉลองและพูดถึงเรื่องพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์…พระเยซูทรงเป็นองค์สันติราช

ข้อพระคัมภีร์ที่มีการอ่านบนธรรมมาสน์ ในห้องสอนรวีฯ (ซึ่งเด็กคริสต์ท่องจำได้หมดแล้ว)คือพระธรรมยอห์นบทที่ 3 ข้อ 16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (คนรุ่นโบราณอย่างพวกผมนั้น…จำได้ดี…พวกเราจะจำ “โยฮันบทสามข้อสิบหก” กันได้”)

ในพระคัมภีร์เดิมได้บอกให้เราชาวคริสต์ได้เรียนรู้ว่าสันติหรือ Shalom ในภาษาฮีบรูนั้นหมายถึงการมีสุขภาพที่ดี (Wholeness) ทั้งกาย ใจและไม่มีโพยภัยมาข้องเกี่ยว

คำว่าองค์สันติราชนั้นเขียนในภาษาฮีบรูว่า Shar Shalom ซึ่งมีความหมายว่า  พระผู้ซึ่งขจัดทุกสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เกิดความสงบสันติและทรงรักษาสันติภาพให้คงอยู่  (The one who moves all peace-disturbing factor and secure the peace.) ดังนั้น พระองค์จึงทรงแตกต่างจากองค์จักรพรรดิหรือผู้ปกครองชาติบ้านเมืองทั่วๆ ไป ซึ่งกว่าจะสร้างสันติได้…ก็ได้มาโดยการทำสงคราม…เข่นฆ่าฝ่ายตรงข้ามจนได้ชัยชนะ(ในสงคราม)

…พูดง่ายๆ ก็คือกว่าจะมีความความสงบหรือสันติได้เลือดก็ต้องนองแผ่นดินก่อน

แต่พระเยซูหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ อาจารย์เปาโลได้บอกชาวคริสต์ใน
พระธรรมโรม 4:25 ถึง 5:1 ว่า “คือพระเยซูผู้ทรงถูกอายัติไว้ให้ถึงสิ้นพระชนม์แล้ว เพราะการล่วงละเมิดของเรา และได้ทรงฟื้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม…เหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา”

ดังนั้น เราจึงได้เรียนรู้จากพระเยซู (ซึ่งทรงเป็นคนยิว นับถือศาสนายิว) ได้ทรงสอนให้เราไม่ยอมรับคำสอนที่รุนแรงของยิวดังตัวอย่างที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 5:38 และข้อ 43 ที่ว่า “ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่า ตาแทนตาและฟันแทนฟัน ฝ่ายเราบอกท่านว่า อย่าต่อสู้คนชั่ว ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน ให้หันแก้มซ้ายให้เขาด้วย…ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่า จงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรู ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่าน” ฯลฯ

.

หัวข้ออธิษฐาน 

  • สันติภาพของมนุษยชาติ

 

Hot industry news & trends

More useful articles