December 8, 2022

สัปดาห์ที่ 2: เสียงเพลงจากรางหญ้า

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 4 – วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2022

———————————————————————————————————————

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2022

กดเพื่อฟังเสียงบทภาวนา “เราเป็นบุตรในครอบครัวของพระเจ้า”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ ยอห์น 1:1-14

.

พระสัญญาของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ถูกต้องและเป็นความจริงอยู่เสมอ เมื่อเราเชื่อและต้อนรับพระเยซูคริสต์ (ถวายตัวเราแด่พระเยซูคริสต์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์) เราจะมีฐานะใหม่เป็นบุตรของพระเจ้า เราจะได้รับการดูแล การจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอย่างดี ได้รับการปกป้องคุ้มครองภยันตรายต่างๆ เป็นทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดก และสิทธิการเป็นลูกจะคงอยู่ตลอดไป ได้รับชีวิตใหม่เป็นชีวิตนิรันดร์

พระเจ้าทรงประทานชีวิตใหม่ให้กับเราทางพระเยซูคริสต์ เกิดพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ (ได้รับการสร้างใหม่) โดยมีพระประสงค์ให้มีคุณลักษณะเหมือนพระองค์ และประพฤติตนให้เหมาะสมกับฐานะ ได้รับการอบรม ดูแล สั่งสอน เยี่ยงบิดาจากพระองค์ และได้รับการกำกับจากพระเยซูคริสต์ ถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยมีพระองค์เป็นแบบอย่าง

ให้เราขอบคุณพระเจ้าและชื่นชมยินดีอยู่เสมอ ที่เราได้เป็นบุตรคนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์ ให้เราดำเนินชีวิตเป็นความสว่างของโลก มุ่งมั่นที่จะทำการดีอยู่เสมอ รับใช้พระองค์ตามของประทาน รักพี่น้องร่วมความเชื่อ ช่วยผู้อื่นให้กลับมาเชื่อ และต้อนรับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์เราจะมีชีวิตที่มีคุณค่าและความหมาย

 

หัวข้ออธิษฐาน

  • เผื่อพี่น้องในคริสตจักรที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติ พระบัญชา คำสอน คำแนะนำ คำตักเตือนที่มาจากพระเจ้าพระบิดาทางพระเยซูคริสต์
    เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ถูกต้องในโลกแห่งความมืดกลับมาสู่ความสว่าง
    เพื่อถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าพระบิดา ถวายพระเกียรติแด่พระเยซูคริสต์ ตลอดจนขยายแผ่นดินของพระองค์
Hot industry news & trends

More useful articles