December 8, 2022

สัปดาห์ที่ 2: เสียงเพลงจากรางหญ้า

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 4 – วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2022

———————————————————————————————————————

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2022

กดเพื่อฟังเสียงบทภาวนา “พระเยซูมาบังเกิดเพื่อเราจะได้รับชีวิต”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ ลูกา 2:11

.

เพลงนมัสการ “ขอจงบรรเลงเพลงเบธเลเฮม

  1. ขอจงบรรเลงเพลงเบธเลเฮม ถึงคนที่เลี้ยงแกะอยู่

เรื่องราวอัศจรรย์ประกาศเชิดชู      จากทูตผู้ร้องบทเพลง

แสงซึ่งเคยฉายส่องเบธเลเฮม        วันนี้เต็มทั่วโลกา

องค์พระเยซูทรงบังเกิดมา            เทวาร่วมร้องบทเพลง

  1. ขอจงบรรเลงเพลงนาซาเร็ธ ถึงวันยินดีปรีดา

ถึงมวลมาลีหลากสีงามตา             ถึงทารกไร้ราคี

วันนี้บุปผาแห่งนาซาเร็ธ              งอกงามในทุกดวงใจ

ลมโชยพระนามขจรไปไกล           สู่ฟ้าพงไพรแดนดิน

  1. ขอจงบรรเลงเพลงกาลิลี ถึงห้วยวารีเนินป่า

ผู้ทรงดำเนินไปบนธารา               พายุทรงห้ามหยุดพลัน

หากเราทุกข์ยากโศกเศร้าลำเค็ญ    ดังเช่นทะเลมืดมน

ครั้นยินสำเนียงศรัทธาบัดดล         สุขล้นในดวงวิญญาณ

  1. ขอจงบรรเลงเพลงไม้กางเขน เด่นรุ่งโรจน์ทั้งทุกข์ทน

พระองค์ถูกตรึงจนวายพระชนม์      ประชารอดพ้นมลทิน

พระองค์ผู้ทรงยอมวายชีวา           เป็นขึ้นมาจากความตาย

พระคริสต์พระเจ้าแห่งชนทั้งหลาย   ทรงฤทธิ์มากมายยืนยง  อาเมน

 

          เพลงไทยนมัสการฉบับสังคายนา บทที่ 81 “ขอจงบรรเลงเพลงเบธเลเฮม” เริ่มต้นจากข้อแรก การมาบังเกิดขององค์พระเยซูที่เบธเลเฮม เนื้อร้องเล่าถึงความชื่นชมยินดีของคนเลี้ยงแกะและทูตสวรรค์ ส่วน ข้อ 2
ข้อ 3 เล่าการเติบโตและการทำพระราชกิจในโลกนี้ของพระเยซู เพลงนี้มีทำนองหวาน แต่เมื่อร้องถึงข้อสุดท้ายจะรู้สึกเศร้าก่อนจะกลับมาชื่นชมยินดีอีกครั้ง ข้อสุดท้ายมีเนื้อร้องว่า “ขอจงบรรเลงเพลงไม้กางเขนเด่นรุ่งโรจน์ทั้งทุกข์ทน พระองค์ถูกตรึงจนวายพระชนม์ประชารอดพ้นมลทิน พระองค์ผู้ทรงยอมวายชีวา เป็นขึ้นมาจากความตาย พระคริสต์แห่งชนทั้งหลายทรงฤทธิ์มากมายยืนยง”

เราทั้งหลายชื่นชมยินดีเพราะพระเยซูผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมาบังเกิดเพื่อเรา เพราะไม่ว่าเราทั้งหลายจะพยายามทำดีเพียงไรเราก็มีข้อบกพร่อง ข้อจำกัด ไม่ดีพร้อมเราไม่สามารถช่วยตัวเองได้ แต่พระเจ้าทรงให้พระเยซูผู้บริสุทธ์ปราศจากตำหนิมารับความผิดบาปของเราเพื่อเราจะกลับคืนดีกับพระเจ้าเมื่อเรารับพระคริสต์ไว้ยอมรับการช่วยกู้ของพระองค์
ในพระคริสต์เราจึงมีชัยชนะ เราจึงได้รับความรอดแล้ว ให้เราขอบพระคุณ
พระเจ้าและระลึกถึงข่าวดีนี้ไว้ และบอกต่อ

.

หัวข้ออธิษฐาน

  • ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรอดและชัยชนะในพระเยซู

 

 

 

Hot industry news & trends

More useful articles