December 10, 2022

สัปดาห์ที่ 3: เสียงเพลงจากรางหญ้า

เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 11 – วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2022

———————————————————————————————————————

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2022

กดเพื่อฟังเสียงบทภาวนา “ขอบพระคุณ”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ สดุดี 75:1-10

.

ผมเชื่อว่าผู้อ่านทุกท่านเคยมีประสบการณ์การขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาหรือที่กำลังจะผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา ไม่ว่าเรื่องนั้นจะใหญ่หรือเล็กก็ตาม เช่น ผมเคยขอบคุณพระเจ้าในเรื่องการสอบตัวจบของวิทยาลัยที่เรียนอยู่ในอดีต และผมเคยขอบคุณพระเจ้าสำหรับดอกไม้ของต้นกระบองเพชรที่บานในตอนเช้า เป็นต้น เราสามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าได้ทุกๆ เรื่อง

ในสดุดี 75 อาสาฟผู้ประพันธ์ได้เริ่มต้นบทเพลงด้วยการขอบพระคุณพระเจ้า หลังจากนั้นได้เล่าถึงพระราชกิจอัศจรรย์ต่าง ๆ ของพระองค์ (ข้อ 1) ซึ่งหนึ่งในบรรดาพระราชกิจของพระองค์ที่สำคัญนั้นก็คือการพิพากษา การพิพากษาจะมาถึงเราทุกคนในวันหนึ่งที่พระเจ้าทรงได้กำหนดไว้แต่ไม่มีใครรู้ (มธ. 24:36) ซึ่งจะไม่มีใครรอดพ้นจากการถูกพิพากษาลงโทษไปได้
ผมเชื่อแน่ว่าคงไม่ใครที่จะชอบถูกลงโทษ แล้วเราจะยังอยากขอบพระคุณพระเจ้าอยู่หรือ?

แต่ด้วยความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกๆ คน พระองค์ทรงประทานพระบุตรให้ดังที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่า

“พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ

แต่มีชีวิตนิรันดร์ เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก ไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลก

แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น” (ยอห์น 3:16-17)

          จากพระดำรัสนี้ผมคิดว่าคงจะเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักของทุกท่านที่อยากจะขอบพระคุณพระเจ้า เราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การอธิษฐาน การแบ่งปันคำพยานชีวิต การดำเนินชีวิตที่เชื่อฟัง การสามัคคีธรรม การถวาย หรือการเป็นอาสาสมัครรับใช้ในคริสตจักร ฯลฯ มีคำอุปมาของพระเยซูเรื่องหนึ่งที่ผมชอบคือ คำอุปมาเรื่องเงินตะลันต์
(มธ.25:14-30) ในตอนท้ายของเรื่อง เมื่อเจ้านายกลับมาคนรับใช้ทั้ง 3 คนจะต้องรายงานการใช้เงินตะลันต์ที่เจ้านายได้มอบให้ คำอุปมานี้เป็นการเปรียบเทียบเงินตะลันต์คือความสามารถที่พระเจ้าประทานให้แก่เราแต่ละคนแตกต่างกันไป เพื่อที่จะช่วยเหลือและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน และเพื่อพระเยซูคริสต์จะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศี ถวายพระเกียรติแด่พระองค์

 

หัวข้ออธิษฐาน 

  • อาสาสมัครทำพันธกิจต่างๆ ในคริสตจักร และพี่น้องในคริสตจักรที่จะร่วมรับใช้เป็นอาสาสมัครในพันธกิจด้านต่างๆ ของคริสตจักร
Hot industry news & trends

More useful articles