January 3, 2023

สัปดาห์ที่ 6: เสียงเพลงจากรางหญ้า

วันอาทิตย์ที่ 1 – วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2023


วันพุธที่ 4 มกราคม 2023

กดเพื่อฟังบทภาวนา>> “การนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรยุคแรก”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ กิจการ 2:42-47

.

เมื่อชุมชนผู้เชื่อในยุคแรกมารวมตัวกัน “เขาทั้งหลายได้ขะมักเขม้น ฟังคำสอนของจำพวกอัครทูต และร่วมสามัคคีธรรม ทั้งขะมักเขม้นในการหักขนมปัง และการอธิษฐาน” (กจ. 2:42) และในสมัยของ อ.เปาโล ก็ยังยืนยันในการให้ความสำคัญการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ รับมหาสนิท และรับคำสอนจากพระวจนะ (กจ. 20:7) และหนุนใจว่า “จงให้พระวจนะของพระคริสต์ อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่าน” (คส. 3:16)

จัสติน มาร์เทอร์ (Justin Martyr AD100-AD165) ผู้นำคริสตจักรในศตวรรษที่สอง ได้บันทึกตอนหนึ่งว่า

“ในวันที่เรียกว่าวันอาทิตย์มีการพบปะในที่แห่งหนึ่งของผู้คนที่อยู่ในเมือง ในชนบท และจำได้ว่าอัครทูต อ่านข้อเขียนของผู้เผยพระวจนะ

ตราบเท่าที่เวลาอนุญาตให้อ่านได้ และเมื่ออ่านเสร็จแล้ว ผู้นำก็กล่าวและเชิญชวนเราให้เลียนแบบสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้

จากนั้นเราทุกคนก็ยืนขึ้น พร้อมใจกันอธิษฐาน เมื่อเราอธิษฐานเสร็จแล้ว ขนมปังและเหล้าองุ่นถูกนำมาพร้อมกับน้ำ

และผู้นำก็อธิษฐาน ขอบพระคุณสำหรับสิ่งที่ประเสริฐที่สุด(ขนมปังและเหล้าองุ่น) และกล่าวว่า อาเมน

ขอบพระคุณสำหรับความสามารถของพวกเขา และกล่าวว่า อาเมน

บรรดาผู้เข้าร่วมนมัสการพร้อมใจกันกล่าวว่า อาเมน”

ในปี ค.ศ.313 คริสเตียนเริ่มได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น ด้วยปัจจัยนี้ ไม่เพียงแต่พระวจนะของพระเจ้าจะเป็น รากฐานการนมัสการพระเจ้าเท่านั้น ยังได้เพิ่ม หลักข้อเชื่อ (historic creeds) เพลงนมัสการ (hymns) และ การอธิษฐาน (prayers) การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เกิดขึ้นใน ค.ศ.380 ความเชื่อคริสเตียนได้เป็นศาสนาประจำอาณาจักรโรมัน อย่างเป็นทางการ เริ่มมีการก่อสร้างอาคาร ขนาดใหญ่เพื่อการนมัสการ ต่อมาศตวรรษ ที่ 4 ที่ 5 เป็นยุคที่เริ่มมีความสร้างสรรค์ และสร้างรูปแบบการนมัสการ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีก

เมื่อเรากลับมาทบทวน ทุกวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห์ วันแรกในการทรงสร้าง พระเจ้าทรงประทานความสว่าง และเป็นวันที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงเป็นผลแรกแห่งการมีชีวิต แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป รูปแบบการนมัสการก็เปลี่ยนไป สถานที่ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไป แต่แก่นแท้ของการนมัสการ

เป็นดั่งที่พระเยซูตรัสไว้ว่า “..คนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดา ด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้น มานมัสการพระองค์..” (ยน. 4:23-24)

เราจึงกลับมาใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระเยซูตรัสว่า การนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง มีความหมายอย่างไรในชุมชนผู้เชื่อและในชีวิตของเรา

 

หัวข้ออธิษฐาน

  • การนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง

 

 

Hot industry news & trends

More useful articles