March 24, 2023

สัปดาห์ที่ 6 : บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและอีสเตอร์

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน


กดเพื่อฟังบทภาวนา>> “ผู้พิชิต (The Finisher)”

วันที่จันทร์ 27 บทอ่านจากพระคัมภีร์  มัทธิว 5

วันอังคารที่ 28 บทอ่านจากพระคัมภีร์ มัทธิว 6

วันพุธที่ 29 บทอ่านจากพระคัมภีร์  มัทธิว 7

วันพฤหัสบดีที่ 30 บทอ่านจากพระคัมภีร์ มัทธิว 8

วันศุกร์ที่ 31 บทอ่านจากพระคัมภีร์ มัทธิว 9

วันเสาร์ที่ 1 บทอ่านจากพระคัมภีร์  สดุดี 116

                   บทอ่านจากพระคัมภีร์ สดุดี 117

วันอาทิตย์ที่ 2 บทอ่านจากพระคัมภีร์ มัทธิว 21

                        

 

สัปดาห์ที่ 6  “ลุกขึ้นสู่ชัยชนะ”

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน

 

“แซมสันก็ร้องทูลพระยาห์เวห์ว่า

“ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้านาย ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์

ขอประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ครั้งนี้อีกครั้งเดียว

เพื่อข้าพระองค์จะได้แก้แค้นคนฟีลิสเตียเพื่อตาสองข้างของข้าพระองค์”

(ผู้วินิจฉัย 16:28)

 

ในยุคผู้วินิจฉัยประชากรของพระเจ้าต้องพบกับความทุกข์ยากลำบาก การกดขี่ข่มเหงมากมาย จากคนฟีลิสเตียนานกว่าสี่สิบปี  เมื่อพวกเขาร้องทูลพระเจ้าและพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมผู้วินิจฉัยคนหนึ่งที่จะมาปลดปล่อยพวกเขา  เขาคนนั้นคือ “แซมสัน” ทูตของพระเจ้าได้มาแจ้งข่าวแก่แม่และพ่อของเขาว่า บุตรคนนี้จะเป็นนาศีร์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา คำว่า “นาศีร์” มาจากคำฮีบรูซึ่งแปลว่า “แยกออก” หรือ “อุทิศแด่” นาศีร์จึงหมายถึงคนที่อุทิศตัวแด่พระเจ้าเป็นพิเศษในช่วงเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ แซมสันได้รับการทรงเรียกและเลือกเพื่อให้ทำหน้าที่ปลดปล่อยและนำพาชนชาติของพระองค์ให้หลุดพ้นจาการกดขี่ข่มเหง พระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่เขา พระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตกับเขา พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเขาในลักษณะที่พิเศษ เคล็ดลับแห่งพละกำลังอันมหาศาลของเขาอยู่ที่การแยกตัวออกและอุทิศตนแด่พระเจ้าในการเป็นนาศีร์

เมื่อเราศึกษาเส้นทางชีวิตของแซมสันเราพบว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถและมีพละกำลังที่มากมายมหาศาล ซึ่งมาจากพระเจ้า ที่ทรงประทานให้แซมสันเพื่อเอาชนะศัตรูและมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า อย่างไรก็ตาม แซมสันมีจุดอ่อน เขาเป็นคนหนุ่มที่รักสนุก ดำเนินชีวิตไม่อยู่กับร่องกับรอย เขาไม่ซื่อสัตย์ต่อคำสอนของบิดามารดา หรือต่อพระบัญญัติของพระเจ้า เขาสูญเสียการควบคุมตนเอง เขานำพาตนเองเข้าไปสู่การทดลองเขาเข้าหาโสเภณี เดินลงสู่ความมืดและไปสู่หายนะ เขาเอาชนะศัตรูได้แต่ปกครองตัวเองไม่ได้ เขาคิดว่าเขามั่นคง เขาไม่สนใจเสียงเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์และไม่ได้ระมัดระวังตนเอง เขาจึงล้มลง

ในจุดที่ตกต่ำและมืดมิดที่สุดของชีวิตแซมสันได้กล่าวคำอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นครั้งสุดท้าย (16:28) และพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเขานั่นแสดงให้เห็นว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าแล้ว แซมสันได้กลับสู่จุดเริ่มต้นคือการเดินกัพระเจ้า แต่ชีวิตของเขาได้จบสิ้นลงแล้ว  อย่างไรก็ตามพระธรรมฮีบรู11:32 ยังยกย่องว่าเขาเป็นคนที่มีความเชื่อ แซมสันไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบ แต่เขาสู้ เมื่อเขาล้มเขาลุกขึ้น ในการเดินบนเส้นทางแห่งความเชื่ออาจมีหลายครั้งที่เราผิดพลาดและทำบาป เรามีพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา ผู้ที่สิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อเราและอธิษฐานเผื่อเรา ไม่มีอะไรทำให้ขาดจากความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราได้ พระองค์จะให้อภัยและยกโทษเมื่อเราสารภาพ พระองค์จะทรงชำระเราให้สะอาด พระองค์จะเยียวยารักษาบาดแผลที่เกิดจากความผิดพลาด และเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นคนใหม่อีกครั้ง พระคุณของพระเจ้าที่ประทานเป็นของขวัญให้กับผู้เชื่อทุกคนผ่านทางพระเยซูคริสต์ เป็นเส้นทางสู่ชัยชนะ

หัวข้ออธิษฐาน

อธิษฐานเผื่อการมีเวลาติดสนิทกับพระเจ้า เพื่อเราจะสามารถชนะสงครามฝ่ายวิญญาณได้โดยพระคุณพระเจ้า

 

Hot industry news & trends

More useful articles