March 17, 2024

สัปดาห์ที่ 6 : บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและอีสเตอร์ 2024

สัปดาห์ที่ 6 : เป็นมากกว่าผู้รับใช้ หรืองานรับใช้)

วันจันทร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2024 

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา ” เป็นมากกว่าผู้รับใช้ หรืองานรับใช้ “

ข้อพระคัมภีร์สำหรับการใคร่ครวญ

 

คำไหนที่นิยามชีวิตท่าน “ผู้รับใช้” หรือ “งานรับใช้”

          ในอดีตสังคมไทย มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับทาส เป็นสภาพที่ต่ำต้อยที่สุด เนื่องจากทาสเป็นเหมือนทรัพย์สิน หรือสิ่งที่นายทาสสามารถซื้อขายแก่บุคคลอื่นได้
ในสมัยอยุธยามีทาสหลายประเภท เช่น ทาสสินไถ่ คือ การขายตัวเองหรือคนในการปกครองให้เป็นทาส ทาสในเรือนเบี้ย คือ เด็กที่เกิดจากแม่ที่เป็นทาส
ทาสเชลย คือ ทาสที่ได้จากการชนะสงคราม เป็นต้น ในปัจจุบัน คำว่า “ทาส” ประกอบกับคำอื่น เช่น ทาสเงิน ทาสยาเสพติด ทาสการพนัน
หรืออาจมีคำนิยามร่วมกับสิ่งที่เรารัก-ชอบ-คลั่งไคล้ เช่น ทาสน้องหมาน้องแมว…

แต่อยากจะหนุนใจว่า สำหรับเราทั้งหลาย พระเจ้าทรงประทานสิทธิ์ให้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า

         ในพระคัมภีร์ หลายคนถูกเรียกว่า “ผู้รับใช้” เช่น อับราฮัม (ปฐก. 26:24) ยาโคบ (ปฐก. 32:4 ) โยชูวา (ยชว. 24:29) รูธ (นรธ. 3:9)
ฮันนาห์ (1 ซมอ. 1:11) ซามูเอล (1 ซมอ. 3:9) เจสซี (1 ซมอ. 17:58) อุรียาห์ชาวฮิตไทต์ (2 ซมอ. 11:21) โยอาบ (2 ซมอ. 14:20)
อิสยาห์ (อสย. 20:3) ดาเนียล (ดนล. 9:17) เบนฮาดัดแห่งอาราม (1 พกษ. 20:32) และเนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลน (ยรม. 25:9)
มีสองคนที่ถูกกล่าวด้วยคำนี้บ่อยๆ คือ โมเสส ใช้ประมาณสี่สิบครั้ง และดาวิดมากกว่าห้าสิบครั้ง

           ยังมีคำสัญญาว่า จะมีผู้รับใช้ชอบธรรม เพื่อแบกรับความบาปของท่านทั้งหลาย (อสย.53:11)
มีผู้รับใช้ที่ได้รับการเลือกสรร ยกชู และเป็นที่พึงพอใจ (อสย.42:1) ผู้นั้นคือ พระเยซูผู้ปรนนิบัติ (มก.10:45)…

        เปาโล ( ทต. 1:1 ) และยากอบ ( ยก.1:1 ) ต่างก็อ้างถึงว่าตนเองเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า บางครั้งเปาโลร่วมกับทิโมธีใช้คำว่า “ผู้รับใช้ของพระคริสต์”
( โรม 1:1; ฟป 1:1-2 ) ดังนั้นผู้เชื่อบางส่วนอาจจะไม่กล้าที่จะเรียกตนเองว่า ผู้รับใช้ของพระเจ้า ด้วยเหตุผลที่ต่างกัน แต่พระวจนะพระเจ้าหนุนใจเราว่า

“…จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้า” ( 1 ปต. 2:16) ใน 1 โครินธ์ 3:9 ยังว่า “เพราะว่าเราร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้า..”

ไม่เพียงแต่เราทั้งหลายเป็นคนงาน เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า พระองค์ยังประทานสิทธิ์ให้ผู้เชื่อ “เป็นประชากรของพระเจ้า” (1 ปต. 2:10)
“เป็นปุโรหิตหลวงของพระองค์” (1 ปต.2:9) เป็นคนต้นเรือนและผู้รับมอบฉันทะจากพระเจ้า (1 คร. 4:2
; ทต. 1:7) ที่ทรงเลือกสรรและล้ำค่า
ในสายพระเนตรพระองค์ (1 ปต.2:4) “เป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์” (1 ปต.2:5)

และพระองค์ยังประทานสิทธิ์ ให้เราเป็น มิตรสหายกับพระองค์

พระเยซูตรัสว่า “..เราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย ..” (ยน.15:5)

ยิ่งกว่านั้นพระเจ้า ทรงประทานสิทธิ์ให้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าด้วย (ยน.1:11-13)

          เราได้รับสิทธิ์ต่างๆ โดยพระคุณของพระเจ้าและเป็นพยานรักฝ่ายพระองค์ด้วยการดำเนินชีวิตของเรา ขอให้เรารับใช้พระเจ้าต่อไปด้วยใจยินดี ด้วยความเต็มใจ
พระวจนะของพระเจ้าหนุนใจเราว่า “ให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนเช่นนี้คือเป็นเหมือนคนรับใช้ของพระคริสต์.. จงรอคอยจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา
พระองค์จะทรงนำสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในความมืดมาสู่ความสว่างและจะเผยแรงจูงใจทั้งหลายซึ่งอยู่ในใจของคนทั้งปวง
เมื่อนั้นแต่ละคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้า”
(1 คร.4:1, 5)

 

หัวข้ออธิษฐาน

  1. อธิษฐานเผื่อผู้เชื่อ ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ทุกคนจะเข้าใจว่าตนเองเป็นใครในพระเจ้า
  2. อธิษฐานเผื่อพันธกิจการประกาศและเผยแพร่พระกิตติคุณ

 

Hot industry news & trends

More useful articles