March 5, 2022

สัปดาห์ที่ 2: ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

สัปดาห์ที่ 2: บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและวันอีสเตอร์ 2022

(ครั้งเดียวเป็นพอ Once for all)

หัวข้อ “ซ้ำแล้วซ้ำเล่า”

วันอาทิตย์ที่ 6 – วันเสาร์ที่ 12 มี.ค. 2022

โดย ศจ.พิริยะ ประดิษฐสอน

เสียงอ่านพระคัมภีร์จากพี่น้องสมาชิก

กันดารวิถี 28 – 33/ สุภาษิต 6 

วันอาทิตย์ที่ 6 มี.ค.       >> กันดารวิถี 28

วันจันทร์ที่ 7 มี.ค.         >> กันดารวิถี 29

วันอังคารที่ 8 มี.ค.        >> กันดารวิถี 30

วันพุธที่ 9 มี.ค.             >> กันดารวิถี 31

วันพฤหัสบดีที่ 10 มี.ค.  >> กันดารวิถี 32

วันศุกร์ที่ 11 มี.ค.          >> กันดารวิถี 33

วันเสาร์ที่ 12 มี.ค.         >> สุภาษิต 6

________________________________________________

.

เมื่อเรารับขนมปังและน้ำองุ่นในมหาสนิท เราระลึกถึงพระโลหิตที่พระเยซูประทาน เพื่อเป็นเครื่องบูชา ไถ่เราทั้งหลายให้พ้นจากความผิดบาป ความบาปได้ตายจากไป พระคริสต์เท่านั้นทรงมีชีวิตอยู่ในเรา ส่วนขนมปังนั้น เราระลึกถึงพระกายที่พระองค์ยอม ทนทุกข์ทรมานด้วยความรักและเสียสละ ทรงนำเรากลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพี่น้อง ซึ่งคือพระกายของพระคริสต์ คือคริสตจักร .. เราจึงกลับมาคืนดีกับพระเจ้า และเพื่อนมนุษย์   

.

การถวายเครื่องบูชาในครั้งแรกเกิดขึ้นในปฐมกาล โดยอาเบลได้ถวายลูกแกะหัวปี ซึ่งเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ในเลวีนิติ ได้มีการถวายสิ่งที่ไม่มีตำหนิ (ลนต.1:3; 3:1) เพื่อนมัสการ ขอบพระคุณ และรับการชำระมลทิน เมื่ออ่านในโทราห์ห้าเล่มแรก มีเครื่องบูชา สองประเภทคือ ธัญบูชา(พืช) และ สัตวบูชา(สัตว์)มื่อก่อนสร้างพระวิหาร ชาวอิสราเอลถวายเครื่องบูชา ตามสถานที่ต่างๆ ต่อมาสมัยหลังจากเอลี และต่อด้วยซามูเอล เริ่มมีการฟื้นฟูการถวายเครื่องบูชา ให้มีระเบียบแบบแผน โดยมีปุโรหิตเป็นผู้ดำเนินการ ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองชิโลห์ ต่อมาสมัยกษัตริย์ซาโลมอน พระวิหารได้เป็นสถานที่ถวายบูชา เป็นต้นมา ซึ่งได้หยุดไปเมื่อวิหารถูกทำลายในปี ค.ศ.70

.

เมื่อเริ่มต้นพันธสัญญาใหม่ เมื่อยอห์นผู้ให้บัพติศมา เห็นพระเยซู เขากล่าวว่า…

“จงดูพระเมษโปดก(ลูกแกะ)ของพระเจ้า ผู้ทรงรับบาปของโลกไป” ยอห์น 1:29

เป็นการเริ่มต้น ทักทายประวัติศาสตร์ใหม่ของการถวายบูชา  

.

ซึ่งหากเราพิจารณาใน ฮีบรู บทที่ 9 ผู้เขียนได้อธิบายว่า ในอดีตมีการถวายเลือดสัตวบูชา เพื่อตัวปุโรหิตเอง และ เพื่อประชากร แต่ในสมัยปัจจุบัน พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นมหาปุโรหิต เสด็จเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ “ครั้งเดียวเป็นพอ”  

.

พระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เอง ผู้ปราศจากตำหนิเข้าไป เพื่อการไถ่บาปอย่างสมบูรณ์ชั่วนิรันดร์ ซึ่งเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ไม่ต้องมีการถวายบูชาเครื่องบูชา ซ้ำแล้วซ้ำอีก การถวายพระโลหิตอันประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เพียงครั้งเดียวเป็นพอ (ฮบ.10:1-18) 

.

พี่น้องที่รัก เมื่อเรารับมหาสนิท เราระลึกถึงคำตรัสที่ว่า “นี่คือกายของเรา.. ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเรา” ระลึกถึงการทรงไถ่ ความรักและการเสียสละ ของพระเยซูคริสต์ เรากำลังประกาศพระคุณความดีของพระคริสต์ร่วมกันด้วยความชื่นใจ 

.

หัวข้ออธิษฐาน

  1. ให้มีสันติภาพ การเจรจา และการคืนดี ท่ามกลางความขัดแย้งและสงคราม

Hot industry news & trends

More useful articles