March 12, 2022

สัปดาห์ที่ 3: ทางที่ดีกว่า

สัปดาห์ที่ 3: บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและวันอีสเตอร์ 2022

(ครั้งเดียวเป็นพอ Once for all)

หัวข้อ “ทางที่ดีกว่า”

วันอาทิตย์ที่  13 – วันเสาร์ที่ 19 มี.ค. 2022

โดย อ.อรพรรณ โพธิ์ทอง

เสียงอ่านพระคัมภีร์จากพี่น้องสมาชิก

กันดารวิถี 34 – 36/ ฮีบรู 1- 3/ สุภาษิต 7

วันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค.      >> กันดารวิถี 34

วันจันทร์ที่ 14 มี.ค.        >> กันดารวิถี 35

วันอังคารที่ 15 มี.ค.       >> กันดารวิถี 36

วันพุธที่ 16 มี.ค.            >> ฮีบรู 1

วันพฤหัสบดีที่ 17 มี.ค.   >> ฮีบรู 2

วันศุกร์ที่ 18 มี.ค.           >> ฮีบรู 3

วันเสาร์ที่ 19 มี.ค.          >> สุภาษิต 7

________________________________________________

.

ในสมัยที่ชนชาติอิสราเอลอพยพออกจาก “ทางเดิม” คือ แผ่นดินอียิปต์นั้น  พระเจ้าทรงจัดเตรียม “วิถีทางที่ดีกว่า”…สถานะใหม่ จากสภาพทาสเป็นไท เป็นประชากรของพระเจ้า แต่ทว่าการเดินในวิถีทางที่ดีกว่านั้น อาจจะไม่ง่ายและเป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวังไว้

.

ระหว่างเส้นทางสู่สิ่งที่ดีกว่านั้น พวกเขาต้องปรับตัวกับการจัดระเบียบต่างๆ ในการอยู่ร่วมกัน การจัดสำมะโนครัว การถวายเครื่องเผาบูชา ทรัพย์สิน รวมทั้งถวายชีวิตที่บริสุทธิ์จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า ทั้งหมดนี้คือการขัดเกลาชีวิต เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับแผ่นดินคานาอัน…ผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในเวลานั้นคือ โมเสส ผู้ที่พระเจ้าทรงตรัสกับท่านในเต็นท์นัดพบ ณ ถิ่นทุรกันดารซีนาย (กดว.1:1)

.

โมเสส คือ ผู้ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าที่สุดในเวลานั้น เป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ ท่านตรัสสิ่งใด สิ่งนั้นคือถ้อยคำของพระเจ้า แต่ถึงกระนั้นท่านก็ไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับชนชาติของพระองค์ ด้วยเรื่องน้ำที่เมรีบาห์และการไม่ถวายความศักดิ์สิทธิ์แก่พระเจ้าท่ามกลางคนอิสราเอล (กันดารวิถี 20) และพระเจ้าทรงฝังท่านไว้ในแผ่นดินโมอับ (ฉธบ.34:6)

.

แผนการของพระเจ้ายังคงดำเนินต่อไปโดยมีโยชูวาบุตรนูนรับช่วงต่อ ตลอดพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงเลือกคนบางคน บางกลุ่มให้มีส่วนในแผนการของพระเจ้า เป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า และในเวลาของพระองค์ แผนการของพระเจ้าปรากฏชัดเจนที่สุดในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า บังเกิดในโลกรับสภาพของมนุษย์ มรณาบนกางเขน เป็นขึ้นจากตาย นับแต่นั้นมาไม่จำเป็นต้องมีคนกลางอีกต่อไป

.

1 โครินธ์ 15:20-22 “แต่บัดนี้ พระคริสต์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และทรงเป็นผลแรกของพวกที่ล่วงหลับไป เพราะว่าในเมื่อความตายเกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่ง การเป็นขึ้นจากความตายก็เกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งเช่นกัน เพราะว่าเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้องตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัม ทุกคนก็จะได้รับชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์

หนังสือฮีบรูได้บรรยายถึงใจความสำคัญของ “ทางที่ดีกว่าเดิม” ที่เคยผ่านมา

“…นานมาแล้วพระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของเราหลายครั้ง และหลายวิธีผ่านทางผู้เผยพระวจนะ

แต่ในวาระสุดท้ายนี้ พระองค์ตรัสกับเราผ่านทางพระบุตร…

พระบุตรทรงเป็นแสงสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้า ทรงมีแก่นแท้เดียวกับพระเจ้า….

เมื่อพระองค์ทรงชำระบาปทั้งหลายแล้ว ก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้าสูงสุด

พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์มากมายนัก…” ฮีบรู 1:1-4

*************

พระคริสต์ เป็นการทรงสำแดงอย่างสมบูรณ์ของพระเจ้า

พระคริสต์ ทรงเหนือกว่าทูตสวรรค์

พระคริสต์ ทรงเหนือกว่าโมเสสและโยชูวา

พระคริสต์ ทรงเหนือกว่าปุโรหิต

“ทางที่ดีกว่า” ของพระเจ้าอาจะไม่เป็นดังที่เราคาดหวังเสมอไป แม้แต่ผู้นำศาสนา หรือสาวกยุคแรกที่ติดตามพระเยซู ยังคาดไม่ถึงว่า “พระเมสสิยาห์” ที่พวกเขารอคอยจะเสด็จมาในฐานะต้อยต่ำ และถูกจับเพื่อนำไปประหาร แต่แล้วชีวิตที่เต็มด้วยความรัก ความถ่อมใจ ได้นำคนมากมายกลับมาหาพระเจ้าพระบิดาอีกครั้ง พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” ยอห์น 14 : 6

.

การดำเนินชีวิตใน “ทางที่ดีกว่า” นั้นไม่ง่าย การยึดไว้ซึ่งสิ่งที่มองไม่เห็น แต่มีจริง คือ “ความเชื่อ” ทางที่ว่าอาจจะดูไม่งดงาม มั่นคง และสำเร็จในสายตาของคนทั่วไป แม้อาจเกินความเข้าใจ ต้องอดทนรอคอย แต่เราสามารถไว้วางใจได้ในพระเจ้าผู้รัก สิ้นพระชนม์ และเป็นขึ้นเพื่อเราได้

.

ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูได้เขียนเพื่อหนุนใจผู้เชื่อในยุคแรกที่ถูกข่มเหงฉันใด เราทั้งหลายที่มีพยานพรั่งพร้อมแล้ว ขอให้ยึดมั่นในความเชื่อ (ทางที่ดีกว่า) นี้ไว้ให้มั่นจนถึงวันแห่งองค์พระเยซูคริสต์ แม้โลกจะเสื่อมสลายไป แต่วิญญาณจิตของผู้เชื่อ ถ้อยคำของพระองค์ และแผ่นดินที่พระองค์ทรงสัญญาไว้จะคงอยู่นิรันดร์

ตอบสนอง

  1. ใคร่ครวญถึง “ทางที่ดีกว่า” ประสบการณ์ในการรู้จักพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างไรบ้าง
  2. ใคร่ครวญถึงคำตักเตือน ใน ฮีบรู 3:7-8, 12                                                                                                                    “วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นเหมือนอย่างในการกบฏครั้งนั้น ในวันที่ทดลองในถิ่นทุรกันดาร” “จงระวังให้ดี เพื่อจะไม่มีคนหนึ่งคนใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อ คือใจที่พาท่านหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์”
  3. คำกำชับ,หนุนใจ ใน ฮีบรู 3:13-14 “แต่จงหนุนใจกันและกันทุกวัน ตลอดเวลาที่เรียกกันว่า “วันนี้” เพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านมีใจดื้อรั้นไป เพราะการล่อลวงของบาป เพราะเรามีส่วนร่วมกับพระคริสต์ ถ้าเราเพียงแต่ยึดความมั่นใจที่เรามีอยู่ในตอนต้นไว้ให้มั่นคงจนถึงที่สุด”
Hot industry news & trends

More useful articles