December 23, 2022

สัปดาห์ที่ 5: เสียงเพลงจากรางหญ้า

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 25 – วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2022


วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2022

กดเพื่อฟังบทภาวนา>> “บทเพลงพระทรงบังเกิด”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ ฮีบรู 1:1-3

.

ขอบพระคุณพระเจ้า บทเพลงแต่ละบทเพลง ผู้ประพันธ์หรือผู้แต่งได้สะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก ความจริง ความสำเร็จ ความล้มเหลวของผู้คนในสังคม แต่ละยุคแต่ละสมัย

เสียงเพลงจากรางหญ้า สู่บทเพลงพระทรงบังเกิด เป็นบทเพลงที่ผู้เชื่อในพระเจ้าได้สื่อสารถึงความเชื่อ ความหวังและความรัก ที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้สถิตในฟ้าสวรรค์อันสูงส่ง ไม่อาจหาสิ่งใดเทียบเทียมได้ แต่พระเจ้ากลับเสียสละ ไม่ยึดติดกับบัลลังค์บนฟ้าสวรรค์ ลงมาบังเกิดในโลก ทรงรับสภาพมนุษย์แท้ และพระเจ้าแท้ ที่ในรางหญ้าซึ่งเต็มไปด้วยความสกปรกและเน่าเหม็น

รางหญ้าสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความผิดบาป สกปรก เน่าเหม็น ไม่มีใครต้องการไม่มีใครปรารถนา แต่พระเจ้าทรงสำแดงความจริงว่า พระองค์ทรงรัก ทรงเมตตา มนุษย์สักปานใด ที่มาบังเกิดท่ามกลางมนุษย์ในโลกนี้

พระคริสตธรรมคัมภีร์จึงหนุนใจให้เราได้ใคร่ครวญว่า

“จงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้า
ไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้ แต่ทรงสละ
พระองค์เองและทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์ พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลง ทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งมรณาบนกางเขน เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์
ขึ้นสูงสุด และประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์ เพื่อที่ว่าเพราะ
พระนามของพระเยซูนั้น ทุกชีวิตในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก และใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์”
(ฟิลิปปี 2:5-10)

หากเราได้มองรางหญ้าอีกมุมหนึ่ง ได้สะท้อนให้เราเห็นถึงความรัก ความเมตตาของพระเจ้าที่ได้ประทานสิทธิให้มนุษย์ทุกคนได้เข้าเฝ้าพระองค์ได้ คนสามัญ จนถึงพระราชา คนยากจน หรือคนมั่งมี คนชอบธรรม หรือคนอธรรม ผู้ยิ่งใหญ่ หรือผู้เล็กน้อย หรือต่ำต้อยเพียงใด เราเข้าเฝ้าพระองค์ได้โดยไม่มีกำแพงของเชื้อชาติ วรรณะ ฐานะ สีผิว ศาสนา ฯลฯ

พระเจ้าได้ประทานสิทธิพิเศษให้ทุกคนได้เข้าเฝ้าพระองค์ได้ เมื่อพระองค์มาบังเกิดในรางหญ้า เหมือนดังบรรดาคนเลี้ยงแกะเหล่านั้น ได้รับสิทธิพิเศษในการฟังบทเพลงแห่งทูตสวรรค์ได้ขับร้องในคืนนั้น บรรดาทูตสวรรค์ได้สรรเสริญพระเจ้าร่วมกันว่า

“พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด
ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์
โปรดปรานนั้น”
(ลูกา 2:14)

เทศกาลเตรียมรับเสด็จคริสต์มาสปีนี้ และปีใหม่ 2023 บทเพลงแห่งความหวังได้หนุนใจเราเราทั้งหลายให้มาเข้าเฝ้าพระกุมารด้วยความเชื่อ ความหวัง และความรัก ด้วยพระวิญญาณของพระสัญญาของพระองค์ที่ว่า

“พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์

เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

 

หัวข้ออธิษฐาน

  • สรรเสริญ พระเจ้าในความรักความเมตตาของพระเจ้าที่ได้ประทานพระเยซูมาบังเกิดในโลกนี้
  • ผู้คนในโลก ทุกฐานะ ทุกเพศ ทุกวัย ที่จะได้รู้จักพระเจ้า พบกับความรักพระเมตตาคุณจากพระเจ้าที่มาบังเกิดในรางหญ้าและบังเกิดท่ามกลางมนุษย์ ผ่านทางคริสตชน และคริสตจักรของพระองค์
Hot industry news & trends

More useful articles