April 9, 2022

สัปดาห์ที่ 7: ครั้งเดียวเป็นพอ

สัปดาห์ที่ 7: บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและวันอีสเตอร์ 2022

(ครั้งเดียวเป็นพอ Once for all)

หัวข้อ “ครั้งเดียวเป็นพอ”

วันอาทิตย์ที่ 10 – วันเสาร์ที่ 16 เม.ย. 2022

โดย ศจ.ปรินดา มะโนวงศ์

เสียงอ่านพระคัมภีร์จากพี่น้องสมาชิก

ลูกา 19 – 23 /สดุดี 49

วันอาทิตย์ที่ 10 เม.ย.     >> ลูกา 19

วันจันทร์ที่ 11 เม.ย.        >> ลูกา 20

วันอังคารที่ 12 เม.ย.       >> ลูกา 21

วันพุธที่ 13 เม.ย.            >> ลูกา 22:1-38

วันพฤหัสบดีที่ 14 เม.ย.  >> ลูกา 22: 39-71

วันศุกร์ที่ 15 เม.ย.          >> ลูกา 23

วันเสาร์ที่ 16 เม.ย.         >> สดุดี 49

________________________________________________

 “และโดยพระประสงค์นั้นเอง เราจึงได้รับการชำระให้บริสุทธิ์

โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์ครั้งเดียวเป็นพอ” ฮีบรู 10:10

ผู้เขียนฮีบรูย้ำกับชาวยิวที่เป็นคริสเตียนในรุ่นที่สองถึงแผนการทรงไถ่ของพระเจ้าที่สัญญาไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขา (ชนชาติอิสราเอล) ว่า พระเยซูคริสต์เป็นพระเมสสิยาห์ (พระคริสต์) ผู้ที่ถูกเจิมตามคำสัญญา ผู้ช่วยมนุษย์ให้รอดจากความผิดบาปโดยการถูกตรึงตายที่กางเขนครั้งเดียวเป็นพอ เป็นพันธสัญญาใหม่ พระเยซูไม่จำเป็นต้องถวายพระองค์เองซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนในพันธสัญญาเดิมที่ปุโรหิตต้องถวายเครื่องบูชาซ้ำแล้วซ้ำอีก

ครั้งเดียวเป็นพอ นำการช่วยให้รอดที่สมบูรณ์และครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดจะต้องตัดออก ไม่มีสิ่งใดเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้การไถ่ดีขึ้น แต่โดยการสิ้นพระชนม์บนกางเขนและการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์นั้นดีกว่า ดีที่สุดและเป็นเพียงทางเดียว พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “…..เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง  และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) อาจารย์เปาโลยืนยันอีกว่า “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” (กิจการ 4:12)

ภายใต้พันธสัญญาเดิม เราจะได้รับพระพรเมื่อเราได้กระทำทุกสิ่งตามบทบัญญัติ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เราต้องเพียรพยายามด้วยกำลังของตนเองที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นดี ได้ชื่อว่าเป็นคนชอบธรรมด้วยการกระทำ แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถจะทำดีให้สมบูรณ์ ครบถ้วนด้วยตัวเองได้ จึงทำให้เราไม่ได้รับพร แต่กลับได้รับโทษซึ่งส่งต่อไปอีกสามสี่ชั่วอายุคน ด้วยความบาปที่ทำ ทำให้เราอยู่ห่างไกลจากพระเจ้า (อพยพ 20:5) ทั้งความเพียรพยายามทำดีทุกประการด้วยกำลังของเราเองนั้นไม่ได้ทำให้ใจได้รับการชำระให้สะอาด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราได้ (ฮีบรู 9:9, 10:3, 10:11) ในขณะที่ภายใต้พันธสัญญาใหม่ ผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระเจ้าได้มอบความชอบธรรมให้แก่เรา (โรม 4:5-7) พระองค์จะไม่จดจำบาปของเราทั้งหลายอีกต่อไป (ฮีบรู 10:17-18) มีความสัมพันธ์สามัคคีธรรมเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างใกล้ชิดได้ เราผู้เชื่อได้รับพรโดยไม่อาศัย/ไม่พึ่งพาความสามารถในการทำดีของตัวเองอีกต่อไป แต่จะมีชีวิตทำในสิ่งที่ดีด้วยกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า เราได้รับการชำระชีวิต เปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจโดยทางพระวิญญาณฯ (โรม 12:1-2) มีชีวิตอยู่ในพระคุณ ยอมจำนนและอุทิศตัวต่อพระองค์ รับความชื่นชมยินดี ความรัก การทรงนำ กำลัง สติปัญญา สันติสุข อิสรภาพแทนที่ความรู้สึกผิด หดหู่ เศร้าหมอง ความกลัวและการเป็นทาส

ชาวยิวคริสเตียนรุ่นสองได้รับการชักชวนให้กลับสู่ศาสนาเดิม ความเชื่อเดิม พวกเขาหวั่นไหว เป็นเพราะ…

  • ศาสนาเดิมนั้นสืบต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน พี่น้องร่วมชนชาติต่างนับถือ เป็นที่ยอมรับเป็นศาสนาของบรรพบุรุษ                        และมีพิธีกรรมยิ่งใหญ่
  • เพราะพระเยซูคริสต์สัญญาว่าจะเสด็จมา แต่พระองค์ก็ยังไม่มา
  • เพราะการข่มเหง ถูกปฏิเสธจากครอบครัว ชุมชนเริ่มทวีมากขึ้น

จะมีอะไรชักชวนให้เราสงสัยว่า “ครั้งเดียวเป็นพอ” นั้น ไม่พอ

  • ความสงสัยในความเชื่อ ในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็น?
  • ความกลัวการถูกปฏิเสธ ไม่ยอมรับจากคนในครอบครัว ที่ทำงาน ชุมชนหรือ?
  • ปัญหา อุปสรรค โรคภัยต่าง ๆ ที่รุมเร้า ขณะที่อ่อนกำลังลงเรื่อย ๆ การรอคอยและคำตอบยังมาไม่ถึง?

ผู้เขียนฮีบรูเรียกร้องให้เรายึดมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำในอดีตและคาดหวังสิ่งที่พระองค์จะทรงกระทำในอนาคตเพื่อเรา ให้เราเข้าใกล้พระเจ้าด้วยใจจริงมั่นใจอย่างเต็มที่ในความเชื่อ จิตใจของเราได้รับการทรงประพรมซึ่งชำระเราให้หมดจดจากจิตสำนึกที่ฟ้องร้องว่าตนผิดและกายของเราได้รับการชำระล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ (ฮีบรู 10:22) พร้อมปลุกใจกัน หนุนใจกัน เคียงบ่าเคียงไหล่กับบรรดาผู้เชื่อให้มากยิ่งขึ้น พระเจ้าไม่ทรงลืมการงานของเรา มีบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่รออยู่เบื้องหน้า (ฮีบรู 10:35) ไม่ใช่เราลำพังที่เผชิญกับความทุกข์ยากในโลกนี้ ทุกปัญหาล้วนมีผู้เผชิญร่วมกับเราทั้งสิ้น แต่ผู้เชื่อในอดีตพร้อมเพียงเป็นพยานว่าพวกเขาผ่านมาได้ด้วยความเชื่อ แม้ว่าพวกเขายังไม่ได้รับพระสัญญาอย่างสมบูรณ์ แต่เราทั้งหลายได้รับพระสัญญาอย่างสมบูรณ์ยิ่งกว่า เราได้ประสบกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว ได้รับพระคุณแทนพระคุณแล้วตั้งแต่เวลานี้จนถึงนิรันดร์ เราจึงยิ่งต้องละทิ้งทุกสิ่งที่ถ่วงอยู่ บาปที่เกาะแน่น อดทนบากบั่นวิ่งไปตามลู่ที่กำหนดไว้สำหรับเรา (ฮีบรู 12:1) และให้สายตาเราเพ่งมองไปที่พระเยซูคริสต์

ขอให้ ครั้งเดียวเป็นพอ นำพาให้เราเป็นผู้ที่เชื่อและได้รับการช่วยให้รอด มิใช่เป็นผู้ที่เสื่อมถอยและถูกทำลาย (ฮีบรู 10:39)

หัวข้ออธิษฐาน

  1. ขอพระเจ้าเพิ่มเติมความเชื่อไว้วางใจในพระองค์มากยิ่งขึ้น
  2. ขอพระเจ้าประทานประสบการณ์ในพระคุณและฤทธิ์เดช เพื่อเอาชนะการทดลองและผ่านการทดสอบ
  3. เผื่อซึ่งกันและกันที่จะประสบกับอิสรภาพและความชื่นชมยินดีในพระเยซูคริสต์ผู้ชนะความตาย ได้รับพระปัญญา มีความกล้าหาญเผชิญหน้ากับความยากลำบากต่าง ๆ อย่างไม่หวั่นไหว
Hot industry news & trends

More useful articles