February 26, 2022

บทนำ

บทนำ: บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและวันอีสเตอร์ 2022

หัวข้อ “ครั้งเดียวเป็นพอ Once for all”

โดย ศจ.บุญญวัฒน์ มโนปัน

 

รับชมผ่านทางลิ้งค์ https://youtu.be/pUbDygro0sE

ข้อพระคัมภีร์ ฮีบรู 10: 1-10 (ฉบับ 1971) 

1 โดยเหตุที่ธรรมบัญญัติเป็นแต่เพียงเงาของสิ่งประเสริฐที่จะมาในภายหลังมิใช่ตัวจริง เครื่องบูชาที่เขาถวายทุกปีเสมอมาตามธรรมบัญญัตินั้น จึงไม่สามารถทำให้ผู้ที่เข้าเฝ้านั้นไร้ข้อตำหนิได้ 
2 เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นได้ เขาคงได้หยุดการถวายเครื่องบูชาแล้วมิใช่หรือ ถ้าผู้นมัสการนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ครั้งหนึ่งแล้ว เขาคงจะไม่รู้สึกว่ามีบาปอีกต่อไป 
3 แต่การถวายเครื่องบูชานั้นเป็นการเตือนให้สำนึกในบาปทุกปี 
4 เพราะเลือดโคผู้และเลือดแพะไม่สามารถชำระบาปให้หมดสิ้นไปได้
5 ดังนั้น เมื่อพระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกแล้ว พระองค์ได้ตรัสว่า <<เครื่องสัตวบูชา และเครื่องบูชาอื่นๆ พระองค์ไม่ทรงประสงค์
แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์
6 เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปนั้น พระองค์ไม่ทรงพอพระทัย
7 แล้วข้าพระองค์ทูลว่า <ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้า จะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์>
ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วน>> 
8 เมื่อพระองค์ตรัสดังนี้แล้วว่า <<เครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆ และเครื่องเผาบูชา และเครื่องบูชาลบบาป (ที่เขาได้บูชาตามพระบัญญัตินั้น) พระองค์ไม่ทรงประสงค์และไม่ทรงพอพระทัย>> 
9 แล้วพระองค์จึงตรัสว่า <<ข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้า เพื่อจะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์>> พระองค์ทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสีย เพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่ 
10 และโดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 


.
ขอบพระคุณพระเจ้า พี่น้องทุกท่านคงทราบแล้วว่าในปีนี้เทศกาลเข้าถึงธรรมและวันอีสเตอร์ เราเริ่มต้นวันพุธรับเถ้า ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2022 เทศกาลเข้าถึงธรรม หรือ “Lent” แปลว่าที่ 40  เป็นช่วงที่พิเศษอีกช่วงหนึ่ง
ที่คริสตชนจะมีโอกาสใคร่ครวญ ภาวนา ศึกษาพระวจนะของพระเจ้า และอธิษฐาน ช่วง 40 วันนับจากวันพุธรับเถ้า ช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ หรือสัปดาห์แห่งการทนทุกข์ของพระเยซู จนถึงวันพระเยซูถูกตรึง ถูกฝัง และวันเป็นขึ้นมาจากความตาย และทรงพระชนม์

คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ ได้ให้หัวข้อภาวนาปีนี้ว่า “ครั้งเดียวเป็นพอ” จากพระคริสตธรรมคัมภีร์หนังสือฮีบรู บทที่ 10 ข้อ 10 ได้เขียนว่า

“และโดยน้ำพระทัยนั้นเอง ที่เราทั้งหลายได้รับการชำระให้บริสุทธิ์

โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสค์เพียงครั้งเดียว”

.

ทุกสังคม ทุกองค์กร ตั้งแต่หน่วยเล็กที่สุด เริ่มตั้งแต่ครอบครัว หมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด ประเทศ ระดับโลก รวมทั้งองค์กร หน่วยงาน ภาครัฐ การเมือง การศึกษา สังคม ศาสนา เศรษฐกิจ และส่วนอื่นของมนุษย์ เราพยายามสร้างกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ มากมายก่ายกอง แม้กระทั่งประเทศไทยเรามีกฎหมาย มีรัฐธรรมนูญมากมายหลายฉบับ เราเขียนให้คนปฏิบัติตาม เพราะเราเข้าใจว่าเพื่อประชาชนจะทำตาม จะทำให้ประเทศพัฒนาก้าวหน้า แต่ดูเหมือนว่ายิ่งมีกฎเกณฑ์มากเพียงใด ปัญหายิ่งมากขึ้น ซับซ้อนขึ้น ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น… เป็นคำถามชวนให้คิด

.

ช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางคริสตจักรได้เชิญชวนพี่น้องทุกท่านอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ในโครงการอ่านด้วยกันโตด้วยกัน  3 ปี อ่านพระคัมภีร์จบเล่ม เราพบว่าเวลาเราอ่านหนังสือเลวีนิติเราได้เห็นกฎเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่พระเจ้าประทานให้โมเสส เพื่อให้คนอิสราเอลได้ปฏิบัติ เพื่อสอดคล้องต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า และต่อมามีการเขียนกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ เพิ่มเติมเข้าไป ให้ชนชาติได้ถือปฏิบัติ เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของชนชาติ ในความเป็นจริงมันยากที่จะกระทำได้ หากจิตใจ และจิตวิญญาณ ความคิด ภายในไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเลย

.

ในกฎเกณฑ์ทางจิตวิญญาณ เมื่อหนานอินต๊ะถามพ่อครูแมคกิลวารี เมื่อท่านมาประกาศพระนามของพระเยซูที่เชียงใหม่เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว หนานอินต๊ะถามพ่อครูหลวงว่า หากคนเราทำบาปร้อยครั้ง พันครั้ง จะพ้นบาปได้หรือไม่ พ่อครูแมคกิลวารีตอบว่า ทำได้ พระเยซูสามารถลบล้างความผิดบาป และช่วยให้เราเอาชนะความบาปได้ทั้งมวล

.

การตาย การเสียสละของพระเยซู แสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ ที่พระองค์แบกความบาปของมวลมนุษย์ไว้ในพระองค์ ดังอาจารย์เปาโลเขียนในโรม 5:6-9 ว่า ขณะ​เมื่อ​เรา​ยัง​อ่อน​กำ​ลัง พระ​คริสต์​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​คน​อธรรม​ใน​เวลา​ที่​เหมาะ​สม อัน​ที่​จริง มี​น้อย​คน​นัก​จะ​ยอม​ตาย​เพื่อ​คน​ชอบ​ธรรม แต่​บาง​ที​จะ​มี​คน​ยอม​ตาย​เพื่อ​คน​ดี​ก็​ได้ แต่​พระ​เจ้า​ทรง​สำ​แดง​ความ​รัก​ของ​พระ​องค์​แก่​เรา คือ​ขณะ​ที่​เรา​ยัง​เป็น​คน​บาป​อยู่​นั้น พระ​คริสต์​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​เรา เพราะ​ฉะนั้น​เมื่อ​เรา​ถูก​ชำระ​ให้​ชอบ​ธรรม​แล้ว​โดย​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​องค์ ยิ่ง​กว่า​นั้น​เรา​จะ​พ้น​จาก​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​เจ้า​โดย​พระ​องค์”
.

ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์จะได้รับการยกโทษบาป และชีวิตนิรันดร์ นัยสำคัญในที่นี้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มต้นจากการสำนึกความบาป สารภาพบาป ยอมรับ ความรักของพระเยซูก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน “ในใจ” “ในความคิด” สิ่งที่แสดงออกมาภายนอก พฤติกรรมจึงเปลี่ยนไป

.

พระเยซูกล่าวกับพวกฟาริสีว่า พระองค์ไม่ได้มาทำลายบัญญัติ หรือล้มเลิกกฎเกณฑ์ต่างๆ
แต่พระองค์มาทำธรรมบัญญัติ กฎเกณฑ์ต่างๆ สมบูรณ์ นั่นหมายความว่า เราสามารถทำตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่างๆ ก็เพราะว่าเรามีความรักของพระเจ้าอยู่ภายในใจ เพราะในใจของเราตระหนักถึงพระคุณความรักของพระเจ้าตลอดเวลา

ดังนั้นเราจึงไม่ทำให้พระองค์เสียพระทัย และเราจะไม่ทำให้คนที่อยู่รอบข้างเรา ทั้งใกล้และไกลผิดหวัง เจ็บปวด และขมขื่น  ฉะนั้นเองพระเยซูคริสต์จึงให้พระมหาบัญญัติไว้ว่า “จงรักพระเจ้าด้วยสุดจิต สุดใจ สุดกำลัง สุดความคิดของเจ้า และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”

.

ความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้สำแดงในพระคริสต์ ที่พระองค์ทรงสละพระชนม์ชีพของพระองค์เป็นเครื่องบูชาลบล้างความผิด ทำลายอำนาจของความบาป และนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาในสวรรค์ ความรักนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงสละพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อคนทุกยุค ทุกสมัย ดังที่พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า

“และ​โดย​พระ​ประ​สงค์​นั้น​เอง เรา​จึง​ได้​รับ​การ​ชำระ​ให้​บริสุทธิ์

โดย​การ​ถวาย​พระ​กาย​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ครั้ง​เดียว​เป็น​พอ” (ฮีบรู 10:10)

.

ทางคริสตจักรฯ มีแนวทางปฏิบัติในช่วงเทศกาลเข้าถึงธรรมและวันอีสเตอร์ ดังต่อไปนี้

1. สำรวมและสำรวจชีวิตของตนเองทั้งความคิด คำพูด และการกระทำ ทูลสารภาพความผิดบาป ขอพระเจ้าทรงนำและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ เพื่อจะมีอุปนิสัยอย่าง
พระเยซูคริสต์ และเกิดผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

2. จัดเตรียมเวลาเพื่ออ่าน ศึกษา และภาวนาพระวจนะของพระเจ้าตามคู่มือภาวนาด้วยความ
ถ่อมใจ และนำพระวจนะของพระเจ้าประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

3. ดำเนินชีวิตอย่างสงบ นิ่ง เรียบง่ายและอดทน

4. อดอาหารหรือลดปริมาณการกินดื่ม หรืองดสิ่งที่ไม่จำเป็น แล้วออมใส่ถุงอดออมที่เตรียมไว้ให้ และนำมาถวายที่คริสตจักรฯ ในวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2022 การถวายนี้จะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และเดือดร้อน

.

Hot industry news & trends

More useful articles