December 7, 2023

สัปดาห์ที่ 2 : ทรงอดทนไว้นาน

(พระเจ้าทรงอดทนไว้นาน)

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “พระเจ้าทรงอดทนไว้นาน”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  สดุดี 103 : 8 – 13 

         พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ด้วยความรัก ให้มีฐานะเป็นบุตรของพระองค์  เมื่อมนุษย์ทำความผิดบาปด้วยการไม่เชื่อฟังพระองค์
จึงได้รับการลงโทษ ซึ่งผลที่ตามมาคือความตาย  แต่น้ำพระทัยของพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้มนุษย์คนใดต้องพินาศ  แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจใหม่
ด้วยการให้อภัย  โดยส่งองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เสด็จมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด  ให้มนุษย์ทุกคนกลับมาหาพระองค์
เชื่อวางใจและรับพระองค์เข้ามาในชีวิตเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นองค์เจ้านายแต่เพียงผู้เดียว
เพื่อจะได้รับชีวิตใหม่เป็นชีวิตนิรันดร์ จนถึงเวลานี้พระองค์ยังทรงรอคอย
เป็นเวลากว่าสองพันปี  ให้มนุษย์ทุกคนกลับใจใหม่ ก่อนที่การพิพากษาจะมาถึง แสดงถึงความอดทนไว้นานของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นความรัก

         ในฐานะที่เป็นคริสเตียนที่พระเจ้าทรงเรียกและเลือกไว้ให้ร่วมทำพันธกิจกับพระองค์  ควรเลียนแบบพระลักษณะของพระองค์ใน ความอดทนนาน ความอดกลั้นใจ
(ไม่ฉุนเฉียว เกรี้ยวกราด) การยกโทษให้กันและกันอยู่เสมอ
และเสริมสร้างซึ่งกันและกันด้วยความรัก  เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข มีชีวิตเป็นที่พอต่อน้ำพระทัย
และเป็นที่ถวายเกียรติ สง่าราศี แด่พระเจ้าพระบิดา แผ่นดินสวรรค์ก็อยู่กับเราแล้ว

 

หัวข้ออธิษฐาน

  1. เผื่อผู้ที่ทำผิดต่อเรา และเพื่อเราจะยินดีที่จะอภัยให้กับเขา
  2. เผื่อผู้ที่มีความเข้าใจผิด  ให้กลับมาเข้าใจความจริง ความถูกต้อง
  3. ให้มีความอดทนต่อการทดสอบ การทดลองที่ทำให้เราหันเหจากศีลธรรม
    อันดีงามในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยการพึ่งพาพระวจนะ และฤทธิ์เดชที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

 

Hot industry news & trends

More useful articles