December 7, 2023

สัปดาห์ที่ 2 : ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอด

(ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอด)

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอด”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  กิจการฯ 4 : 12

        เราทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ของความวิตกกังวล ความกลัว เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ หรือไม่มีทางออก เมื่อมีการสอบ
เมื่อการงานมีความยากลำบาก ต้องใช้ความสามารถ ความอดทน ความพยายาม เมื่อถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง ฯลฯ ความกลัวความกังวลว้าวุ่นใจ
เกิดขึ้นเราโดยไม่รู้จะทำอย่างไร เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราต้องการผู้ช่วยนำเราออกมาจากอันตราย
ความยากลำบาก หรือเรื่องเลวร้ายนั้นๆ
นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่เราต้องการพระผู้ช่วยให้รอด

        พระเจ้าทรงทราบความอ่อนแอความบกพร่อง ความบาป ความไม่สามารถช่วยตัวเองได้ของมนุษย์ พระองค์ให้พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลก
เพื่อไถ่ความบาปเรา ช่วยเราให้รอด ให้เราเข้ามาสู่ความบริบูรณ์ของพระองค์กลับมาคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้ง
โดยพระเยซูคริสต์เราได้รับความรอดแล้ว
เมื่อเราเชื่อวางใจในองค์พระเยซูเจ้าของเรา และเมื่อเรารอดแล้ว พระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังทรงอยู่กับเรา เป็นพระผู้ช่วยเราในทุกวันของชีวิต
ไม่ใช่เฉพาะ
วันอาทิตย์ วันคริสต์มาส วันอีสเตอร์ แต่ทุกวันเวลาในชีวิตของเรา อย่าให้เราลืมความจริงของความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราในพระเยซู

 

หัวข้ออธิษฐาน

  1. ความรอดและความรักของพระเจ้าที่เราได้รับ การตอบสนองของเรา
  2. การแบ่งปันข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซู

 

Hot industry news & trends

More useful articles