December 12, 2023

สัปดาห์ที่ 2 : เหมือนจะโกรธแต่ที่แท้รัก

(เหมือนจะโกรธแต่ที่แท้รัก)

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “เหมือนจะโกรธแต่ที่แท้รัก”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  อพยพ 34 : 1 – 10

         ในอพยพ บทที่ 1-18 กล่าวถึงพระองค์ทรงนำประชากรของพระเจ้า อพยพออกจากอียิปต์ บทที่ 19-40 กล่าวถึงพันธสัญญาของพระเจ้า ที่มีต่อประชากรของพระองค์
ผ่านบัญญัติสิบประการ และ บทบัญญัติอื่นๆ 

ต่อมามีการสร้างพลับพลา และบรรดาสิ่งของที่ช่วยให้พวกเขาได้พบพระเจ้า ผ่านทางการนมัสการพระองค์ ทำให้เราคิดถึงเหตุการณ์ ที่สวนเอเดนที่พระเจ้าทรงประทับกับมนุษย์
มีความสัมพันธ์อันดีด้วยความผูกพัน และเมื่อโมเสสอยู่บนภูเขาเพื่อรับแบบในการสร้างพลับพลา ประชากรก็อดทนรอไม่ได้
จึงไปขออาโรนให้สร้างรูปวัวทองคำ พวกเขาได้ละเมิด
พันธสัญญาข้อต้นของบัญญัติ คือห้ามมีพระเจ้าอื่นและห้ามกราบไหว้รูปเคารพ หากเมื่อเราอ่านหนังสืออพยพจนถึงตอนที่พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า

“บัดนี้ ขออย่ายับยั้งเรา เพื่อความโกรธของเราจะเดือดพลุ่งขึ้นต่อพวกเขา และเพื่อเราจะทำลายเขาทั้งหลายเสีย..” (อพย.32:10)

เรามีความรู้สึกอย่างไร พระเจ้าทรงมีพระลักษณะอย่างไร 

จนกระทั่งเมื่อเราอ่านไปถึง อพยพ บทที่ 34 เมื่อทรงสนทนากับโมเสสในข้อความที่ว่า

“แล้วพระยาห์เวห์เสด็จผ่านไปข้างหน้าท่าน ตรัสว่า ‘พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาและพระคุณ พระองค์กริ้วช้า
ทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความสัตย์จริง ผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคง จนถึงพันๆ ชั่วอายุคน ผู้ประทานอภัยการล่วงละเมิด การทรยศและบาป
แต่จะไม่ทรงละเว้นการลงโทษอย่างแน่นอน และทรงให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน’ แล้วพระองค์ตรัสว่า นี่แน่ะ เราจะทำพันธสัญญา
เราจะทำการอัศจรรย์ต่อหน้าประชากรทั้งสิ้นของเจ้า  ซึ่งไม่เคยมีใครทำในทั่วพิภพและในประชาชาติทั้งสิ้น ประชาชนทั้งหมดซึ่งเจ้าอยู่ท่ามกลางเขานั้น
จะได้เห็นราชกิจของพระยาห์เวห์ เพราะสิ่งที่เราจะทำต่อเจ้านั้นจะเป็นสิ่งที่น่าเกรงขาม” 

          พระคัมภีร์ในตอนนี้ย้ำเตือนว่า พระเจ้าทรงรักและให้อภัย และทรงเป็นผู้นำที่เปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ทรงเป็นพระบิดาที่ทรงรักบุตร และด้วยความรักนี้เองจึงไม่อาจจะปล่อยผ่าน ซึ่งการเตือนสอน ด้วยวิธีการของพระองค์ เพื่อผลท้ายที่สุด ประชากรจะได้สร้างพลับพลาจนสำเร็จ กลับมาหาพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ มีชีวิตที่ดี พบพระพร

ดังที่กล่าวว่า

“ฉะนั้นจงทราบเถิดว่า พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้า เป็นพระเจ้าซื่อสัตย์ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคง
ต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์ และรักษาบัญญัติของพระองค์ ถึงพันชั่วอายุคน” (ฉธบ.7:9) 

 

         ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ดีร้ายอย่างไร โลกจะเปลี่ยนแปลงจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไร ขอให้เราทั้งหลายยังรักพระเจ้า รักพระวจนะของพระองค์ และยึดมั่นในความรักอันมั่นคง
ของพระองค์เสมอ จับจ้องที่ความรักของพระองค์ตั้งแต่ต้นจน
สุดปลาย ใน 1 เปโตร 4:7-8 ยังได้กล่าวอีกว่า 

 

“อวสานของสิ่งทั้งปวงมาใกล้แล้ว เพราะฉะนั้น พวกท่านจงมีสติสัมปชัญญะ และจงรู้จักสงบใจเพื่อการอธิษฐาน เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ
จงรักกันและกันให้มาก เพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้”

 

หัวข้ออธิษฐาน

  1. สรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้า สารภาพความบาปผิด และรับความรักอันมั่นคงของพระองค์ 
  2. อธิษฐานให้อภัยผู้ที่ทำผิดต่อเรา ขอจิตใจที่สงบ และขอพระเจ้าอวยพระพร มอบเรื่องราวทุกอย่างกับพระองค์ 

 

Hot industry news & trends

More useful articles