December 20, 2023

สัปดาห์ที่ 4 : ดูแสงสว่างแห่งโลกส่อง

(ดูแสงสว่างแห่งโลกส่อง)

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “ดูแสงสว่างแห่งโลกส่อง”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  อพยพ 33:17-19

         

ฝ่ายพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “สิ่งซึ่งเจ้าขอแล้วเราจะกระทำตาม เพราะว่าเจ้าเป็นที่โปรดปรานของเราแล้ว และเรารู้จักชื่อของเจ้า” โมเสสจึงกราบทูลว่า
“ขอทรงโปรดสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิด” พระองค์จึงตรัสตอบว่า “เราจะให้คุณความดีของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้า
และเราจะประกาศนามของเราคือ เยโฮวาห์ ให้ประจักษ์ต่อหน้าเจ้า เราประสงค์จะ
โปรดปรานผู้ใดก็จะโปรดปรานผู้นั้น
และเราประสงค์จะเมตตาแก่ผู้ใด เราก็จะเมตตาผู้นั้น” พระองค์จึงตรัสว่า “เจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้
เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้”
(อพยพ 33:17–19)
         

         ข่าวดีที่มายังเราทุกคนในวันนี้คือ “พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์
คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย
พระบุตรองค์เดียวผู้ทรงสถิตอยู่ในพระทรวงของพระบิดา พระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้ว”
(ยอห์น 1: 14, 18) วันนี้เราได้เห็นพระสิริของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงตรัสว่า “เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด
แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต”
(ยอห์น 8:12) 

            พระเจ้าเคยตรัสกับโมเสสว่า “สิ่งซึ่งเจ้าขอแล้วเราจะกระทำตาม เพราะว่าเจ้าเป็นที่โปรดปรานของเราแล้ว และเรารู้จักชื่อของเจ้า” (อพยพ 33:17)
วันนี้พระเยซูคริสต์ยังคงรักษาพระสัญญาที่ว่า “จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ ทุกคนที่แสวงหาก็พบ
ทุกคนที่เคาะก็จะเปิด
ให้เขา”
(มัทธิว 7:7–8) ให้เรามั่นใจว่าเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า และชื่อของเราพระองค์ทรงรู้จัก “อย่ากลัวเลย เพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว เราได้เรียกเจ้าตามชื่อ เจ้าเป็นของเรา” (อิสยาห์ 43:1) 

วันนี้พระสิริของพระเจ้าได้ส่องสว่างเข้ามาในความมืด ไม่ว่าจะมืดมิดแค่ไหน แต่ความสว่างนั้นก็ส่องหาเราจนเจอ ไม่ว่าเราจะอยู่ในความมืดมิดแค่ไหน
วันนี้แสงสว่างได้ส่องมาถึงเราแล้ว และพระเจ้ากำลังเรียกชื่อของเรา และพระองค์ตรัสว่า “ถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะ ถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดง
ก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะ”
(อิสยาห์ 1:18) 

ขอบพระคุณพระเจ้าที่วันนี้ชีวิตของเราจะไม่ได้เดินในความมืดอีกต่อไป แต่จะเดินกับพระเยซูผู้ทรงเป็นพระสิริของพระเจ้าและเป็นความสว่างแห่งชีวิต

 

หัวข้ออธิษฐานสำหรับวันนี้ 

ระลึกถึงผู้ที่กำลังอยู่ในความมืดมิดในทุกด้านและรอคอยแสงสว่างของชีวิต

Hot industry news & trends

More useful articles