December 20, 2023

สัปดาห์ที่ 4 : เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี

(เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี)

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  ยอห์น 10 : 11

          ในฐานะที่ผมเป็นผู้ปกครองคริสตจักรคนหนึ่ง ผมอยากจะหนุนใจท่านทั้งหลายที่เป็นผู้รับใช้ ไม่ว่าจะเป็นโดยตำแหน่ง หรือหลายท่านที่มีภาระใจที่จะรับใช้พระเจ้า
แม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งใดๆ ว่า ท่านทั้งหลายได้รับใช้พระเจ้า
ตามการทรงเรียกให้มาเป็นผู้เลี้ยงแกะ ดังที่พระเยซูได้ถามเราว่า “เจ้ารักเราหรือ ถ้าเจ้ารักเราจงเลี้ยงดูลูกแกะของเรา”
พระธรรมยอห์น บทที่10:11 ได้บอกเราว่า

“เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ”

 

และในพระคริสตธรรมคัมภีร์สุภาษิต 27:23 ก็ได้สอนเราถึงการเป็นผู้เลี้ยงที่ดีว่า

“จงรู้ความทุกข์ของฝูงแกะของเจ้าให้ดี จงเอาใจใส่ฝูงโคของเจ้า”

การดูแลลูกแกะเราต้องรู้ปัญหาและสถานการณ์เหมือนผู้เลี้ยงแกะก็ต้องรู้จักแกะที่เลี้ยงก่อน

 

           ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้รับใช้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด จะมีตำแหน่งหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ปกครอง มัคนายก หรือเป็นแม่บ้านพ่อบ้าน ผมอยากจะให้ท่าน
ขอบพระคุณพระเจ้าตามการทรงเรียก และท่านได้ถวายตัวของท่านในงานรับใช้พระเจ้า และได้มีโอกาสเป็นผู้เลี้ยงตามที่พระเจ้าได้เป็นแบบอย่างที่ดี


“เราจะทำให้เขานอนลง เราจะเสาะหาแกะที่หาย เราจะนำตัวที่หลงกลับมา
เราจะพันผ้าให้แกะที่กระดูกหัก และเราจะเสริมกำลังแกะที่อ่อนเพลีย”
(เอเสเคียล 34:15-16 )

 

หัวข้ออธิษฐานสำหรับวันนี้   

อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้พระเจ้าทุกท่าน

 

Hot industry news & trends

More useful articles