December 27, 2023

สัปดาห์ที่ 5 : เราเป็นอัลฟา โอเมกา

(เราเป็นอัลฟา โอเมกา)

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “เราเป็นอัลฟา โอเมกา”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  อิสยาห์ 44 : 6

“พระเจ้าผู้ทรงอยู่เดี๋ยวนี้ ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในกาลก่อน ผู้จะเสด็จมานั้น

พระผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ได้ตรัสว่า ‘เราเป็นอัลฟาและโอเมกา’”

 

          ‘เราเป็นอัลฟาและโอเมกา’ จากพระธรรม วิวรณ์ 1:8 ต้นฉบับเป็นภาษากรีกและเป็นที่เข้าใจได้ไม่ยากว่า “อัลฟา” เป็นอักษรตัวแรกของอักขระภาษากรีก
และ “โอเมกา” เป็นอักษรตัวสุดท้ายใน 24 ตัว  โดยการนี้เป็นการบอกว่า พระเจ้า ทรงเป็นเบื้องต้นและทรงเป็นเบื้องปลาย เชื่อกันว่าที่มาน่าจะมาจากพระคัมภีร์เดิม
ในพระธรรมอิสยาห์  เพราะก่อนหน้านี้หลายศตวรรษ (ภาษาที่เขียนเป็นภาษาฮีบรู) อิสยาห์ได้บอกไว้แล้วว่า “พระเจ้า พระบรมมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลและพระผู้ไถ่ของเขา
พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า เราเป็นผู้ต้นและเราเป็นผู้ปลาย นอกจากเราแล้วไม่มีพระเจ้า”
(อิสยาห์ 44:6) และพระธรรมสดุดี 90:2 ที่ว่า “ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายจะเกิดขึ้นมา
ก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกและพิภพ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล”

          ผู้เขียนพระธรรมวิวรณ์ตอนนี้คือผู้ปกครองยอห์น (John the Elder) แห่งเมืองเอเฟซัส (Ephesus) ท่านเขียนขึ้นในราวปี ค.ศ.96 ขณะที่ท่านอยู่ที่เกาะปัทมอส (Patmos)
และท่านได้เป็นพยานว่าท่านได้รับพระดำรัสจากพระเจ้า 
และท่านได้บันทึกดังนี้ว่า

“ พระวิญญาณได้ดลใจข้าพเจ้าในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงดังจากเบื้องหลังข้าพเจ้าดุจเสียงแตร
ตรัสว่า ‘สิ่งที่ท่านได้เห็น จงเขียนไว้ในหนังสือม้วนและฝากไปให้คริสตจักรทั้งเจ็ด’ ” (วิวรณ์ 1:10-11)

อย่างไรก็ตามเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้านั้นก่อนที่จะมาเป็นตัวหนังสือ เป็นที่ยอมรับกันว่ามีการบอกเล่าต่อกันมาก่อนจากปากต่อปาก (Oral tradition) และพระคัมภีร์ได้เขียนขึ้น
จากการบอกเล่าเมื่อเริ่มมีตัวอักขระ ก่อนกลายมาเป็นเล่ม ก็เป็นม้วนหนังสือ (Scroll) มาก่อน  และการคัดลอกบันทึกโดยคน
ยุคต่อๆ มา ที่อยากพูดถึง
ก็คือบรรทัดแรกของพระธรรมปฐมกาลที่บอกว่า
“เมื่อเดิมนั้น…” เป็นการแปลที่ยอดเยี่ยม (รวมทั้งการแปลเป็นไทย) เป็นการบอกว่า “เมื่อเดิม” คือ “ไม่รู้ว่าเมื่อใด”
ซึ่งก็คงแปลมาจากภาษาอังกฤษ In the beginning ซึ่งถ้าแปลให้ตรงตัวก็คือ “เบื้องต้นนั้น หรือเมื่อเริ่มต้นนั้น” แต่พระเจ้าคือพระเจ้าจึงไม่ทรงมีเบื้องต้นและไม่ทรงมีเบื้องปลาย
ไม่ใช่หรือ ?  เพราะพระองค์ทรงเป็นนิรันดร์ จึงไม่มีเวลาหรือกาละ…

          ซึ่งก็คงยืนยันได้จากพระธรรมยอห์นบทที่ 1 ข้อที่ 1 ที่ว่า

“ในปฐมกาล พระวาทะดำรงอยู่ และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า”

และพระองค์ทรงมีพระสัญญาว่า “…นี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:20)

หัวข้ออธิษฐาน

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงเมตตาและทรงอยู่กับผู้ที่เชื่อในพระองค์ตลอดมาและตลอดไป

Hot industry news & trends

More useful articles