November 20, 2021

จอมราชันผู้เสด็จมา

จอมราชันผู้เสด็จมา


ตารางเสียงพี่น้องสมาชิกเพื่อการอ่านใคร่ครวญ

วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ย. 2021     >> อิสยาห์ 1

วันจันทร์ที่ 22 พ.ย. 2021       >> อิสยาห์ 2

วันอังคารที่ 23 พ.ย. 2021      >> อิสยาห์ 3/ อิสยาห์ 4

วันพุธที่ 24 พ.ย. 2021           >> อิสยาห์ 5

วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. 2021  >> อิสยาห์ 6

วันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 2021          >> อิสยาห์ 7

วันเสาร์ที่ 27 พ.ย. 2021         >> อิสยาห์ 8

 

ศจ.บุญญวัฒน์ มโนปัน

พี่น้องในพระเยซูคริสต์เจ้า เทศกาลเตรียมรับเสด็จและคริสตสมภพปี 2021 เริ่มต้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021 คริสตจักรของเราได้จัดเตรียมบทภาวนา บทความ ซึ่งปีนี้ใช้หัวข้อ “จอมราชัน” จากพระคริสตธรรมคัมภีร์อิสยาห์ เป็นบทอ่านใคร่ครวญตลอดเทศกาลฯ ขอพระเจ้าทรงชูกำลังทุกท่าน

.

อิสยาห์เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า ชื่อนี้มีความหมายว่า “พระเจ้าทรงเป็นความรอด” เป็นชาวเยรูซาเล็ม บิดาชื่อว่าอามอส อิสยาห์มีชีวิตอยู่ในสมัยกษัตริย์อุสซียาห์ โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์ พระเจ้าทรงเรียกอิสยาห์มาจากตระกูลชั้นสูงในเมืองหลวง สามารถเข้าออกพระราชวังได้ตลอดเวลา และเป็นที่ไว้วางใจของกษัตริย์

.

พระเจ้าเรียกอิสยาห์ให้เผยพระวจนะแก่ชนชาติอิสราเอลหลังจากที่แบ่งออกเป็น 2 อาณาจักร อาณาจักรทางเหนือมีเมืองหลวงชื่อว่าสะมาเรีย ประกอบด้วยชนอิสราเอล 10 เผ่า และทางใต้มีกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวง ประกอบด้วยเผ่ายูดาห์และเบนยามิน

.

พระเจ้าเรียกอิสยาห์เพื่อเทศนาแก่ชนชาติอิสราเอลให้ได้เห็นความผิดบาปของตนเองที่ได้ละทิ้งพระเจ้า นมัสการรูปเคารพ บิดเบือนความยุติธรรม เอาเปรียบคนอื่น ข่มเหงคนยากจน ใน อิสยาห์ 1:4 กล่าวว่า “เออ ประชาชาติบาปหนา ชนชาติที่แบกภาระหนักของความชั่ว เชื้อสายของพวกเลวทราม ลูกที่ทำความเสื่อมเสีย เขาทั้งหลายละทิ้งพระยาห์เวห์ พวกเขาดูหมิ่นองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอล เขาทั้งหลายหันหลังให้พระองค์”

.

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ อิสยาห์ บทที่ 40-55 เป็นช่วงเวลาที่ชนชาติอิสราเอล ชาวยูดาห์ ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่เมืองบาบิโลน พวกเขาอยู่ที่นี่เป็นเวลาถึง 70 ปี เป็นช่วงเวลาที่มีความทุกข์ระทมและสิ้นหวัง พวกเชลยความยูดาห์ต้องการที่จะกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนที่เยรูซาเล็ม พระเจ้าทรงเรียกอิสยาห์แห่งบาบิโลน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าที่ไม่ได้เปิดเผยตัวตน แต่ยังคงรักพระสัญญาของพระเจ้า ตั้งแต่อิสยาห์แห่งเยรูซาเล็มได้เทศนาไว้  พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของชีวิต จิตวิญญาณ พระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ผู้สร้างสากลจักรวาล ทรงเป็นผู้อภิบาล ทรงเป็นพระราชาเหนือราชาแห่งอาณาจักรทั้งหลาย

.

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ อิสยาห์ บทที่ 40-55 เป็นช่วงเวลาที่ชาวยูดาห์ ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่เมืองบาบิโลน พวกเขาอยู่ที่นั่นเป็นเวลาถึง 70 ปี เป็นช่วงเวลาที่มีความทุกข์ระทมและสิ้นหวัง พวกเชลยยูดาห์ต้องการที่จะกลับบ้านเกิดเมืองนอนที่เยรูซาเล็ม พระเจ้าทรงเรียกอิสยาห์แห่งบาบิโลน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าที่ไม่ได้เปิดเผยตัวตน แต่ยังคงรักพระสัญญาของพระเจ้า ตั้งแต่อิสยาห์แห่งเยรูซาเล็มได้เทศนาไว้ พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของชีวิต จิตวิญญาณ พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ผู้สร้างสากลจักรวาล ทรงเป็นผู้อภิบาล ทรงเป็นพระราชาเหนือราชาแห่งอาณาจักรทั้งหลาย

.

พระเจ้าจะทรงปลดปล่อยชนยูดาห์กลับคืนสู่เยรูซาเล็ม พระองค์จะทรงสร้างประชาชาติของพระองค์ขึ้นมาใหม่ ด้วยความรักอันมั่นคง พระองค์ผู้ทรงเสด็จมา พระองค์นำความรักและการอภัยมาสู่มวลมนุษย์โลก ไม่ใช่เฉพาะชนยูดาห์เพียงเท่านั้น ใน อิสยาห์ 40:1-2ข กล่าวว่า “พระเจ้าของพวกท่านตรัสว่า “จงชูใจ จงชูใจประชากรของเรา จงพูดกับเยรูซาเล็มอย่างเห็นใจ และจงบอกเมืองนั้นว่า ‘ความลำบากของเธอสิ้นสุดลงแล้ว และบาปของเธอได้รับการอภัยแล้ว”

.

ใน อิสยาห์ 56-66 พระเจ้าทรงเรียกร้องให้ชนยูดาห์จงลุกขึ้นฉายแสงแห่งพระสิริของพระเจ้า แสงแห่งพระสิรินิรันดร์จะส่องสว่างสุกใส บรรดาประชาชาติทั้งโลกจะหลั่งไหลเข้าสู่ความสว่างอันนิรันดร์

.

พระเจ้าผู้เสด็จมาจะทรงสร้างเยรูซาเล็มใหม่อย่างอัศจรรย์ ความหวัง ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่งของเยรูซาเล็มใหม่จะประจักษ์แก่บรรดาประชากร ความจริงอันยิ่งใหญ่และความมหัศจรรย์นี้ได้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ ผู้นำการปกครอง การครอบครองจากฟ้าสวรรค์ลงมาในโลกนี้ พระองค์ทรงเป็นประมุขเหนือคริสตจักรของพระองค์ ซึ่งเป็นเยรูซาเล็มใหม่ที่จะฉายแสงแห่งพระสิริของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นราชันเหนือราชัน ผู้เปี่ยมล้นด้วยความรัก ความบริบูรณ์ และพระเมตตาคุณสู่มวลมนุษย์

.

ดังที่พระเจ้าตรัสว่า “นี่แน่ะ เราจะนำสวัสดิภาพมาถึงเธอเหมือนแม่น้ำ

และนำทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติมาเหมือนลำน้ำที่ไหลล้น

และพวกเจ้าจะได้รับการเลี้ยงดู…” (อิสยาห์ 66:12)

หัวข้ออธิษฐาน

  1. เผื่อพี่น้องในคริสตจักรฯ ในการเตรียมชีวิตเข้าสู่เทศกาลฯ อย่างมีความหมาย
  2. ทูลขอพระเจ้าช่วยผู้เชื่อทุกคนได้สำรวจแนวการดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจ ได้รับการชำระและการรื้อฟื้นในทุกมิติของชีวิต
  3. เผื่อผู้เชื่อที่จะมีความเชื่อเข้มแข็ง มั่นคงและถูกต้องเพื่อสามารถเป็นท่อพระพรให้กับชุมชน
Hot industry news & trends

More useful articles