สัปดาห์ที่ 7 : บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและอีสเตอร์ 2024

( สัปดาห์ที่ 7 : รักมากเท่าใด … รักมากเท่า”กางเขน”นี้ ) วันจันทร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2024  ——————————————————————————————————————— กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา ” รักมากเท่าใด … รักมากเท่า “กางเขน”นี้ “ ข้อพระคัมภีร์สำหรับการใคร่ครวญ วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2024 : 1 ยอห์น 4 : 7 – 21 : ความรักของพระเจ้าเป็นที่ประจักษ์แก่เรา วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2024 : ลูกา 22 : 39 – 46 : จงอธิษฐานเพื่อท่านจะได้ไม่ตกในการทดลอง วันพุธที่ 27 มีนาคม 2024…

Read more

สัปดาห์ที่ 6 : บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและอีสเตอร์ 2024

( สัปดาห์ที่ 6 : เป็นมากกว่าผู้รับใช้ หรืองานรับใช้) วันจันทร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2024  ——————————————————————————————————————— กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา ” เป็นมากกว่าผู้รับใช้ หรืองานรับใช้ “ ข้อพระคัมภีร์สำหรับการใคร่ครวญ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2024 : อิสยาห์ 53 : 1 – 12  : ผู้รับใช้ที่ชอบธรรม วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2024 : 2 โครินธ์ 6 : 1 – 10  : เปาโลผู้รับใช้ วันพุธที่ 20 มีนาคม 2024 : โรม 6 :…

Read more

สัปดาห์ที่ 5 : บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและอีสเตอร์ 2024

( สัปดาห์ที่ 5 : พยานรักเพื่อพระคริสต์) วันจันทร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2024  ——————————————————————————————————————— กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา ” พยานรักเพื่อพระคริสต์ “ ข้อพระคัมภีร์สำหรับการใคร่ครวญ วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2024 : ยอห์น 13 : 1 – 5  : พระเยซูผู้ถ่อมใจ วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2024 : มัทธิว 4 : 18 – 22 : การทรงเรียกชาวประมงสี่คน วันพุธที่ 13 มีนาคม 2024 : ลูกา 9 : 57 –…

Read more

สัปดาห์ที่ 4 : บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและอีสเตอร์ 2024

( สัปดาห์ที่ 4 : ส่งต่อให้คนรุ่นใหม่) วันจันทร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2024  ——————————————————————————————————————— กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “ส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ “ ข้อพระคัมภีร์สำหรับการใคร่ครวญ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2024 : สดุดี 145  : พระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2024 : มัทธิว 28 : 16 – 50  : พระมหาบัญชา วันพุธที่ 6 มีนาคม 2024 : มัทธิว 4 : 23 – 25 : พระเจ้าทรงเรียกท่านอย่างไร วันพฤหัสบดีที่ 7…

Read more

สัปดาห์ที่ 3 : บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและอีสเตอร์ 2024

( สัปดาห์ที่ 3 : ครอบครัวใหม่… ในพระคริสต์) วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2024  ——————————————————————————————————————— กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “ครอบครัวใหม่… ในพระคริสต์ “ ข้อพระคัมภีร์สำหรับการใคร่ครวญ วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024 : 1 โครินธ์ 12 : 12 – 27 : อวัยวะในพระกายพระคริสต์ วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 : 2 โครินธ์ 5 : 14 – 19  : ชีวิตที่ถูกสร้างใหม่ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024 : กาลาเทีย…

Read more

สัปดาห์ที่ 2 : บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและอีสเตอร์ 2024

( สัปดาห์ที่ 2 : ภาษารัก ) วันจันทร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2024 ——————————————————————————————————————— กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนาสัปดาห์ที่ 2 “ภาษารัก” ข้อพระคัมภีร์สำหรับการใคร่ครวญ วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2024 : ยอห์น 4:1-42 : พระเยซูใช้เวลาสนทนากับหญิงชาวสะมาเรีย วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2024 : มัทธิว 5:1-16 : คำเทศนาบนภูเขา วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2024 : ลูกา 15:11-32 : ภาษารักของพระบิดา  วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 : ลูกา 19:1-10 : พระเยซูให้โอกาสแก่ศักเคียส…

Read more