December 6, 2022

สัปดาห์ที่ 2: เสียงเพลงจากรางหญ้า

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 4 – วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2022

———————————————————————————————————————

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2022

กดเพื่อฟังเสียงบทภาวนา “บทเพลงที่เปี่ยมด้วยความหมาย”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ อิสยาห์ 53:6 ,  ลูกา 15:1-7

.

บทเพลงภาษาจีนนี้ได้บรรยายฉากการประสูติของพระเยซูคริสต์และอธิบายความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรา เวลาที่ได้ร้องเพลงบทนี้ ทำให้รู้สึกราวกับว่าเรากลับไปอยู่ที่ฉากนั้นอีกครั้ง ได้ทบทวนถึงการประสูติของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด เพื่อพระสิริและพระคุณของพระเจ้าจะปรากฎในใจมนุษย์ ในใจเราอีกครั้ง บทเพลงนี้ในท่อนสุดท้ายบรรยายว่า

 

頌主聖詩 : สรรเสริญพระเจ้า

神人懸隔由罪障,罪心滋長道心亡;我亦魔國投降者,

徘徊歧路無主張;神已為我立善牧,我豈依舊作亡羊?

願潔我心成聖殿,免像客店無地方。願潔我心成聖殿,免像客店無地方。

“เราถูกแยกออกจากพระเจ้าเพราะความบาป บาปทำให้เราต้องพบกับความตาย

เราถูกควบคุมโดยซาตาน  เหมือนคนที่หลงทาง แต่พระเจ้าได้นำเราให้พบกับผู้เลี้ยงที่ดี

และฉันยังเป็นแกะที่หลงอยู่ไหม?

ขอทรงชำระให้จิตใจฉันสะอาดเป็นวิหารที่บริสุทธิ์

ไม่เหมือนห้องที่สกปรก เกรงว่าพระเจ้าจะสถิตไม่ได้”

.

เราทั้งหลายตก อยู่ภายใต้อำนาจของซาตาน หลงทาง สับสนอยู่ในโลกนี้ ไม่มีทางออก แต่พระเจ้าได้ประทานผู้เลี้ยงที่ดี คือ พระบุตรของพระองค์เพื่อเลี้ยงดูเรา พาเรากลับคืนสู่พระองค์ ดังนั้นเราจึงไม่ควรเป็นแกะหลงทางดำเนินชีวิตอย่างไม่มีเป้าหมาย ขอให้เราห่างจากบาป กลับไปสู่ทางของพระเยซู รับชีวิตใหม่และเพิ่มอย่างบริบูรณ์มากขึ้น นี่เป็นจุดประสงค์ของการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซู

บทเพลงที่ได้ยกมาในตอนต้นนั้น ซาบซึ้งใจมาก ทุกวันนี้ เราไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าเพราะบาปที่แยกเราจากพระเจ้าโดยสิ้นเชิง เมื่อบาปเติบโตและอยู่ในใจของเรามากเท่าใด เราจะยิ่งห่างไกลจากพระเจ้าและพระคำของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ เราจะไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้า แต่พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อทำลายบาปที่กั้นความสัมพันธ์เรากับพระองค์ ทำให้เราได้ มีความสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยความรักกับพระบิดาในสวรรค์อีกครั้ง

ขอพระเจ้าช่วยให้หัวใจของเราให้เป็นวิหารบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน เตรียมพร้อมเพื่อให้พระเยซูอยู่ในใจของเรา ไม่เหมือนโรงแรมไม่มีห้องว่าง และขอทรงชำระจิตใจเราเป็นวิหารบริสุทธิ์ที่จะไม่มีบาปที่ซ่อนและที่พระเยซูสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลง ขอให้องค์พระเยซูปรากฏชัดยิ่งขึ้นในชีวิตของเรา เพื่อจะได้เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน กับใครก็ตาม

 

หัวข้ออธิษฐาน    

  • สำรวจชีวิตจิตใจ รับการชำระชีวิตให้บริสุทธ์จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า และขอพระองค์ช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน

 

Hot industry news & trends

More useful articles